Akoma

Old Swedish Dictionary - akoma

Meaning of Old Swedish word "akoma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akoma Old Swedish word can mean:

akoma
L.
akoma
1) tillkomma, ega rum. änkte se thet fagert ok lustelikt godz i ängiom ella öghiom ella androm stadhom ther ey skal åkoma wår häfd ok handawerk KS 60 (151, 66).
akoma
2) tillfalla, komma till del. ey war thz orättelika a komith so han fik ägha mz gudh wilia MB 1: 223. - med dat. i holmstens jonsons gardh gilbergha, som hanom är laghlika oc rättelika akummin oc andhwardhardher SD NS 2: 408 (1411). " ath fornämpde olafwe the twee örtogh land jord. .. räthlike akomin war meth laghum" DD 3: 14 (1384, afskr.). - part. pres. akomande (akommande), frände. fiärdhe lotthen kom oppa ysakar oc hans näste akommande skylle (per cognationes suas) MB 2: 51. - Jfr koma a.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -kumma )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back