Äländoghet

Old Swedish Dictionary - äländoghet

Meaning of Old Swedish word "äländoghet" (or ælændoghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äländoghet Old Swedish word can mean:

äländoghet (ælændoghet)
[Ä. Dan. elendighed. Mnt. elendicheit]
äländoghet (ælændoghet)
1) främlingskap. kalladhis hon aff thesse äländikheet oc til sins älskelica herra ihesu christi ewinnerlica rike Lg 3: 260.
äländoghet (ælændoghet)
2) armod, nöd, elände. theras hustrw och barn giordes arflöse, och gan nw om brödh i stor älendigheth BSH 5: 175 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äländoghet may have also been written as ælændoghet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • älendigheth.
  • äländikeheet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛅᚿᚦᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back