Ällar

Old Swedish Dictionary - ällar

Meaning of Old Swedish word "ällar" (or ællar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ällar (ællar)
L. A) adv. = älla A 1. räþändis at wi barom egh ällär wärþelikä kunungs nafn waartt SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). apostoli. . Lg.">Budhu ormana. .. ather swgha alt sit ether aff sälugha coclara liue, ällär warä thöm ängen wan at liui Lg.">Bil 236. altarän, som alzskyns rökilse offras ower war fore thy, at ällar ginge kranc luct af thy fä MB 1: 492. B) konj. a) = älla B a. satan. . bedes anzuar tel skälen ällar dom iuir mannen Lg.">Bu 21. - ällar. .. äller, antingen. .. eller, vare sig. .. eller. nu ma nakor man wilia androm ällar (Cod. A antiggia 460) tala äller göra skadha MB 1: (Cod. B) 563. - annattväggia. .. ällar, antingen. .. eller. skipa han (en valkonung).. . at hans barn måge ärva land ok rikje äpte hans dödh, ok skal äntiggia thå (för thet?) fremias, ellar warder missämia ok stridh landa ok manna mellom KS 11 (26, 12). b) = älla, B b. medh thöm skälum at hanum gangär ofse iuir ällär eldar ällär vatn SR 32 ; jfr a. jak hafuie ey gul ällär silfuer (argentum et aurum non est mihi) KL 135. sagdhe, at mwnker ällar mwnna, som nakot haffwer eygith han äldar hon är en falsk renliffwis människia Lgren. 1875.">LfK 23 ; jfr a. swa opptha han koMBer tik i hogh ällar tanka ib 30. " aldrigh lather hna thik hwilas, aldrig sitia ällar ooas" ib 33. " fförsma alt thz thu rädhes, ällar thz tik räddar" ib. " skal lhon sik skyllogha giffwa om hon haffwer warit ällar är mykyt lölatog. .. i sin omgängelse" ib 161. " roppa ey mz höghe röst ällar mangh talan" ib 197. " nar äMBetet ällar tiänsten war fulkompnat" Lg 331. " falchus. .. löät hänne jnnelykkias i mörko hwse, wtan alla födho, ällar math i vij dynghn" ib 333. - Jfr äller.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ällar may have also been written as ællar

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • ellar VML LI B 13: 1, KS 11 (26, 12). ällär. ellär VGL I G 8: 1 äldar (kanske snarare att föra under äller) LfK 23.
  • allar VGL I O 2. allär ib MD 5: 6, 15: 1, VS 1: pr., G 8: 1, II Dr 1),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back