Ängin

Old Swedish Dictionary - ängin

Meaning of Old Swedish word "ängin" (or ængin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängin Old Swedish word can mean:

ängin (ængin)
L.
ängin (ængin)
1) nåGOn, npGOn SOm helKLemming. 1871--73.">ST. efter föregående negation, KLemming. 1846.">Vanl. KLemming. 1862.">Aldrigh. thu skKLemming. 1862.">Alt enkte okir taka aff enGOm man KLemming. 1871--73.">ST 491. iak gäther ey SOffwith ingha nath KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 128. " thu wil enkte änGOm känna" KLemming. 1862.">Al 5977. " KLemming. 1862.">Aldre födKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis änkte barn, än ey ware nakar wäxen man för SOm fadher matte wara" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 93. " the wärlKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Din SOm os haffwer warith vndr giffwin. .. sände os KLemming. 1862.">Aldre änghin tholkin dödhan" ib 2: 404. han skadär KLemming. 1862.">Aldrik engin man mer KLemming. 1846.">Va 13. han (ɔ: kärlekxsens lughi) bran swa hetelika i mik, at KLemming. 1862.">Aldrigh enghen törKLemming. 1871--73.">STogher aKLemming. 1871--73.">STundhar swa til KLaraKLemming. 1871--73.">STa watu källo, ällar KLemming. 1862.">Aldrigh nakor liggiandhe för dödhenom kunne swa hetelika KLemming. 1871--73.">STwndha helSOna oc liffwet. .. SOm iak. .. törKLemming. 1871--73.">STadhe. . .at KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frälsa wsla syndhara SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 38. " j then tima war KLemming. 1862.">Aldre engen sadann man föd" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 12. " thil thenne dagh war KLemming. 1862.">Aldregh inghen saa KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diärff ath förtKLemming. 1862.">Ala honu för sin KLemming. 1862.">Aldherdom" ib 266. far tith mz mangan eller ffaa KLemming. 1862.">Aller koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer enghen ather til nyfKLemming. 1844.">Fliunga landh ib 238. " KLemming. 1862.">Aldre sa ängin thera lik" KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 2990. " them kunne KLemming. 1862.">Aldre ängin winna" KLemming. 1862.">Al 981. thz sc KLemming. 1862.">Al oc KLemming. 1862.">Aldrey engin (ändradt till noGOr) forefara oss nakan tiidh mere moth jdher wara KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5360. KLemming. 1862.">Al 9, 1386, 1436, 8004. KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 80. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 77, 81, 136, 140, 268, 334. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 146 (1507). Gers KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">ST 13. JKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Aldrigh. med följande SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. föregånget af þän och efterföjdt af relatIvsats. her KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Didrik hadhe thz loffuath ath han skuldhe ey koma a inthe thz feKLemming. 1871--73.">STh j hwmlwnga landh war för en han kome opPa bärna KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 272. - i sats inledd af at efter KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Berbet forbiuþa. firi biuþum wir hardlikä. at eingin häMD äller forsaat göris SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afsKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK.). KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Friþbiuthum (för firibituhum) wir þät. än riddäre äller swenaKLemming. 1846.">Vapn slar nokor härrä swen. at thär wardhe eingin häMD äptir af hans härra wäghnä ib. " gudh forbyudhir at engin skKLemming. 1862.">Al aKLemming. 1871--73.">STunda annars GOdz" KLemming. 1871--73.">ST 479.
ängin (ængin)
2) icke en; icke nåGOn, ingen. a) i adjektIv användning. j þem KLemming. 1871--73.">STaþ ma ängen heþen. eigh iuþe ängen criKLemming. 1871--73.">STna tro fKLemming. 1862.">Alsare liua Bu 190. må ängin kununKLemming. 1860.">Gr wäl KLemming. 1871--73.">STyra land och amogha, vtan han se vitur Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 28 (71, 30). " at han äller þe efte KLemming. 1846.">Varn döþ ängum manni i värälKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinni swari. .. vtan KLemming. 1846.">Varom exequtoriBus" SD 5: 567 (1346). " ingen man tror, hurw han skrepper" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 116 (1506). " her är inghen häredzhöffKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinge" ib 183 (1507). " at ängen synd matte fa noquara mact mäþ hänne hiarta" Bu 10. " engin kälda eller watn war i ödhemaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKinne" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 98. " thz KLemming. 1846.">Vatn KLemming. 1846.">Var KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diwp mz KLemming. 1871--73.">STröma swa, at ther matte KLemming. 1846.">Vara ängin bro" KLemming. 1844.">Fl 724. " sidhan thässe plagha kom, tha dugdhe ängin läkedoKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer," KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 299. " tik wardher enghin vpKLemming. 1871--73.">STanKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dilse til äwigt liff" ib 2: 299. " tik wardher enghin vpKLemming. 1871--73.">STanKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Disle til äwigt liff" ib 2: 299. " är änkte thing swa mäkitght, at thz for ma mena gudz wilia" ib 1: 344. " swa at ingin thing skilin thik KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fran hans älskogha" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 148. " for ängin thing, mädh änGOm thinGOm, se under þing 2. swa at thöm enkte argt. .. henda skKLemming. 1862.">Al KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 132 (1371). nödoghom hiälpir änkte GOt" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 124. " siukar far änga hiKLemming. 1862.">Alp af þem mati. han ätar eigh gärna" Bu 186. " KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fra förKLemming. 1871--73.">STa daghän ok tel terz tima KLemming. 1846.">Var hon KLemming. 1871--73.">STKLemming. 1862.">Alþlekir (för -leka) enom KLemming. 1871--73.">STaþ þiännande a bönom SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sua at hon ägte orþ viþ folk tKLemming. 1862.">Alaþe" ib 5. ängte men giorþe þe pina hanom ib 17y. hwilkin man KLemning. 1860. SFSS.">Borto är vm tu aar, ok gjör bynum ängin rät SR 11. " eyncte barn the saman finge" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7373. engin sculd the til them finna och medh engin eth öffuervinna ib 4286-7. wiliom wi läggia a wart KLemning. 1860. SFSS.">Bordh entke wilt KLemming. 1862.">Al 6089. " ängia iordh pläghom wi yKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia. .. ängän oxa tämie til wk. .. änGOm fiskom ärom wi a moot ängin KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diwr willm wi beta änkte wedherwäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK wiliom wi leta" ib 6076, 6079, 6082, 6084. " enkte GOz wi mera äghom än SOm war nödthörfft näpPaKLemming. 1871--73.">ST kräfwer" ib 6066. gaf han them ängin swar KLemming. 1860.">Gr 261. " jak finKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir änga dödz sak i hanom" MP 2: 16. " rigesins fiender ther ingen KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Framgang hafwe hafft" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 117 (1506). gudz älskaras gudelikhet skKLemming. 1862.">Al jnghen ända ällar engha mödho haffwa i sinne gärnigh LfK 36. " änkte ont finnom wi mz thäsSOm man" KL 168. " hon fan ther änkte vätta inne" KLemming. 1844.">Fl 454. " iak vil thik änkte vätta säta" Iv 1123. " ängte vpuäþins ordh annat" SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). wm jak oc jnthe annat kärlekx tekn kwnne hanom göra SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 284. " len Bure af barchinona. .. pilaKLemming. 1860.">GriKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar sancti iacobi. bedes änga bön af hanom. vtan ena. at han KLemming. 1862.">Aldre KLemming. 1846.">Varþe þässa hems fange sinna ouina" Bu 175. sät ängi vrsäkt, vtan tu fullelika förKLemming. 1871--73.">STånde sannind, ok af huat wilia huatna giort är Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 26 (66, 28). the sökia enkxsins anz liff vtan thit KLemming. 1871--73.">ST 244. änga handa wärlz loKLemming. 1871--73.">ST KLemming. 1862.">Al 7072. SR 11, 29. " fore änga creatwr laghde gudh swa dyran köKLemming. 1871--73.">ST wt, SOm fore mannen" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 75. " han mälte til ängin man eet ordh" Iv 2064. hon viKLemming. 1871--73.">STe at ii hiorþenne KLemming. 1846.">Varo änge ygsn Bu 167. KLemming. 1871--73.">STridhen moth jnghom hedhninGOm för än wi j gän kommom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 233. - ängin KLemming. 1871--73.">STaþ, på intet KLemming. 1871--73.">STälle, ingenKLemming. 1871--73.">STädes, se KLemming. 1871--73.">STaþer 7; jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr änginKLemming. 1871--73.">STands. - änga ledh, på intet sätt, ingKLemming. 1862.">Alunda, se leþ 2; jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr ängKLemming. 1862.">Aleþis. - änga lund, änGOm lundom, på intet sätt, ingKLemming. 1862.">Alunda, se lund 2; jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr ängKLemming. 1862.">Alunda, ängKLemming. 1862.">AlunKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis, ängKLemming. 1862.">Alundom. - med undeförKLemming. 1871--73.">STådt SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. thän kan beKLemming. 1871--73.">ST widh wandan SOm ängin hawir GO 774. then (själ) SOm hawir mykyn kärlekin är KLemming. 1871--73.">STor. ok thön SOm hawir litlan är liten. haweir hon oc ängin, tha är hon änkte KLemning. 1860. SFSS.">Bo 77 ; " jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 4. KLemming. 1862.">All KLemming. 1846.">Var GOþz. .. med KLemming. 1862.">Alla GOþzänna landKLemning. 1860. SFSS.">Bonum. .. oc KLemming. 1862.">Allom tillaghum. fyärrän äller när byggiandum, änGOm vndantaknom" SD 5: 562 (1346). bedhis jac hedherlika manna incigle. .. herra homKLemming. 1871--73.">STeens i thorppom oc herra swens inan wi, mädhan jac äntte siälfwer haffwer ib NS 1: 19 (1401). - med följande SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. i beKLemming. 1871--73.">ST. form. tha war om siidher engin födhan i KLemming. 1871--73.">STadhenom KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 11. " nw finz enghen dygdhen oc liten ällar enghen hälogheten LfK 145. wtanfore hans herradömis land ffindz enghin KLemming. 1871--73.">STadhin SOm människor gita ällir kunna j KLemning. 1860. SFSS.">Boo" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 3. Bil 87. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 141. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 53. " ängen war timen eller KLemming. 1871--73.">STunda ganger oc KLemming. 1862.">Aldre (för KLemming. 1862.">Aldra) för än wärdlen wardh" ib 35. hon hafddhe ängin drykken sik eller sinom SOne ib 198. ther fwnnom wi enghen jnbyggiaran KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 455. ib 463. haffwa the. .. inte jernith, ingen kKLemming. 1862.">Alen, inghen fisk wtan widh iiii [4] t[unnor] GOtnisk fisk KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 133 (1506). " änkor oc faþerlös barn. .. SOm ängen hawa hafft wäriänden" SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). tholk it trä SOm KLemming. 1860.">Grönt hawir löfwit oc faghirt. oc änga KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fruktina KLemning. 1860. SFSS.">Bo 158, " han. .. fan äng afikonar ib. med följ. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. föregånget af poss. pron. at han honum enghte sit GOdz i wiKLemming. 1862.">Alom sKLemming. 1862.">Alt hafdhe" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 10 (1380, nyare afskr.). - med följ. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. föregånget af en. ängin en KLemming. 1871--73.">STadh war tha til ij KLemming. 1862.">All wärlin. .. ther swa KLemming. 1871--73.">SToran rikedom atte KLemming. 1862.">Al 3499. - med följande SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. (el. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BStaniet nyttjade adj.) föregånget af þän och efterföljdt af relatIvsats. j thy rikeno scKLemming. 1862.">Al änkte thz KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diur gita KLemming. 1846.">Varit älla lifuat SOm är etirfult af sik Pa 5. ängin är the dygdh, änkte thz ärlikt nytterlikt eller loKLemming. 1871--73.">STerlikt SOm han finder ey. .. otKLemming. 1862.">Alikt i sik siälwon KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB ma widh hans KLoParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSkap oc natwro mäghin ib 296. Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 60 (150, 66). " enom siwkom kropp behagar jngen thän math SOm honom ganglikin är" MP 4: 248. " ltill thenna dagh fans inghin then meKLemming. 1871--73.">STherä SOm waar like war i ordhom eller i KLemning. 1860. SFSS.">Bokeleghom konKLemming. 1871--73.">SThom" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 115. b) aKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BS. icke nåGOn, ingen, ingen menniska. änghen gat hanom liknas Bu 24. " engen kunne finna þän man siþan. ok ängen kunne sigia af hanom siþan ib 146. sände donicianus han tel lPatmos. ö. SOm ängen hanom hulpe tel likaman. ok han änGOm tel lsiälenna" ib 149. " ängen skKLemming. 1862.">Al sik enom nokra guz naþe egna" ib 153. " havi ängin vKLemming. 1862.">Ald ät KLandät" SR 14. ängin wilde them härbärgha Bil 266. " kunne ängin finna hans KLemming. 1860.">Graf oc ängin kunne thz fa vita har han KLemming. 1846.">Var iordhadher" Pa 4. " ingin wilde mote neMPdene wädhia" SD NS 1: 141 (1402). ingen skull wille widh annen kiifue MD 14. " engen kan gita thz a mik fulfört" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2439. han KLemming. 1846.">Vare tha. . swa lankt thädhan komin KLemning. 1860. SFSS.">Bort thz ängin finge til hans sport Iv 2054. " ängen ma nöþä þän man SOm morghengawor scKLemming. 1862.">Al KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgiwä til huru mykit han scKLemming. 1862.">Al giwä" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). dyurins ängin til at komä þit. vtan þer SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sum þit warthar (för wartha) kKLemming. 1862.">Allaþer ib 1: 670 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). engen fik annar böta af hanom. vtan þen för KLemming. 1846.">Var siukar af hanom Bu 203. " lii LBiscops hus. .. skKLemming. 1862.">Al ängen in coma vtan han kunne väl KLemning. 1860. SFSS.">Bok" ib 144. " sagho the ängin vtan ensaMPran iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sum" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 120. " criKLemming. 1871--73.">SToforus. .. fan ängen þa han iuir com. .. förKLemming. 1871--73.">STa han atar iui com. .. þa hörþe han samu röKLemming. 1871--73.">ST. ok fan ängen for sik häldar än för" Bu 499. " sighin änGOm af thässe syninne" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 120. aSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHänd änGOm thet hans är Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 26 (66, 28). swa at änGOm wordhe nakath affat, thz hans natwra hördhe til KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 101. " änGOm (nemini) ärin ij nakat pliktoghe. vtan at i SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sulin inbyrdhis älskas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 78. enGOm bör wara swa waKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKundsam SOm konungen bör MD (S) 210. " ängxins hiälp wi mot them bedhas" KLemming. 1862.">Al 6224. at han. .. hauer sik för änGOm kära Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 30 (75, 32). " med följande þän och relatIvsats. ingen then, SOm förnwMPKLemming. 1871--73.">ST och sinne haffuer, vilde giffue sigh till then rese" KLemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 424 (1509). " ängin är then SOm han kännir vtan KLemming. 1862.">Alle mödha han" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 182. " han må koma i margfKLemming. 1862.">Aldan wådha, vm han hauer ängann then han ledhe" Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 32 (81, 34). " sagdho enghin thän finna. SOm thrät kunde visa" Bil 86. - pl. inga, inga menniskor. attä magho þe warä a baþä siþor SOm bruþlös KLäþe skulu bärä oc nyunde bruþgumin oc ängi KLemming. 1844.">Flere SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). " änge andre finGO bötar" Bu 15. enge wardha lottakne thässa lösn vtan GOdhe män KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 320 c) aKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BS. icke nåGOn, ingen. om perSOner eller saker tillhörande en viss krets el. KLemming. 1860.">Grupp. iohannes sagþe þöm tiþande. .. ok baþ ängen KLemming. 1860.">Grata (bad att ingen skulle KLemming. 1860.">Gråta) Bu 14. " jak radhir idhir hawa GOt hop i idhrom hogh. thy at änParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSins liff scKLemming. 1862.">Al fortapPas vm thetta sin" KL 174. " iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sus saghde hwat ey äru tio rensadhe af spitälskonne hwar äru nu tha nio mädhan engin koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir atir at giua gudhi äro vtan thenne vtlänningin" MP 2: 211. - med gen. Part. engin thera mannanna SOm waro kKLemming. 1862.">Alladhe oc vildo ey koma skulu smaka minsötma ok koKLemming. 1871--73.">ST j himerike MP 1: 194. " ängin KLemming. 1846.">Vaara matte ther nakar KLemming. 1871--73.">STyggilse göra" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 264. ängin wara skKLemming. 1862.">Alm maght haffua til then andra tKLemming. 1862.">Ala vm thetta forneMPda skiffte BYH 1: 246 (1443). " i skulin ihder wakta at ängin idhra KLemming. 1860.">Gratir tha hon är dödh" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 39 ; jr 1. engen thera torKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis slotted naka KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8868. hKLemming. 1846.">Varn thera (af dygderna9 hauer nokot saKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBand medh andra, SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Suä at ängin thera må vtan andra wara Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 18 (46, 20). " engxans there qwiKLemming. 1871--73.">STer blomKLemming. 1871--73.">STadhes" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 632. " änParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSins idhars lif älla heeLBrygdha scKLemming. 1862.">Al fortapPas j thäsSO sinne KL 174. waxte iak swa KLemming. 1871--73.">SToor ath iak gik ginom linghens thra sella dör" MP 5: 81. ingendera (af två). KLemming. 1862.">Allabrandh. .. hög ath hyllebrandh ok lhan moth honum j ghen ok enghen sPardhe then andra KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 273. ib 19. d) n. aKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BS. icke nåGOt, intet, ingenting. ekke (kan fattas ss adv.) liwer mera epter än thera fadher oc the KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 195. " äncti är wyssari än döprin oc äncti owissäri än dözens tymi" SD 5: 561 (1346). " fore þik är lingte lönt vtan KLemming. 1862.">Ald þing äru þik vitnande" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 177. pröua þin skäl ägte mot hanom Bu 21. " af þöm rik. SOm. .. gaf ägkte þöm fatöka. .. ok af þöm fatöka þän rike gaf ängte siukom" ib 153. " hans härbärges husKLemning. 1860. SFSS.">Bonde. .. viKLemming. 1871--73.">STe sik ängte tel raþa" ib 171. jacoBus spurdhe them hwi the änkte giordho philteo Bil 164. han gör enkte vtan forhuxan Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 19 (47, 20). iak hafdhe änkte at ridha Pa Iv 489. " enkte mz KLemming. 1862.">Allo wi girnoMPs meer" KLemming. 1862.">Al 6069. " döwir hörir nakath ok blindhir seer inthä" GO 117. " mik thykker thz KLemming. 1846.">Vara ängto likt (Cod. B vnderlikt)" Iv 5242. " mädh ingho fornaghom vi göra KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">DiäKLemming. 1844.">Flenom huassare SOrgha väKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKä MP 1: 45. hon for vil at ängu" Bil 270. " thän älska sniällelika SOm i enGO villis af the heKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho tyro renlikhet" MP 2: 210. kärlekxsens lughi, han bran swa heetelika i mino hiärta. at han wilde mik i enGO sPara, oc i engho KLemming. 1871--73.">STadde mik at liisa minom kroppe SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 38. them war badom inte kärre MD 11. " änkte gat han mera. kärare. sötae. älla nytlicare os atirlätit än sik siäluan" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 176. är eig sanpröuat til oc eingti vtan man iäuar vm þeem SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afsKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK.). KLemming. 1862.">Alt þät är ifir KLemming. 1844.">Flöþe, þär til ing sins gömis, vtan til höffärþe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4. (Avt) 179. änkte hawir thenne man giort SOm band ella dödh är wärt KL 173. " lat thik äpter enkte langa hwath thu for ma ekke fanga" KLemming. 1862.">Al 4329. " iak. .. bekennes mik inthe viliä her vti scrifffua. .. hulkit jak ey antigi fynner j KLemming. 1846.">Vara namkunnogha forfädhranna böker, eller ok sielfuer seet ok hört hafuer aff liffuandes vethnom" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 521. " han hafþe ängte annat bygkt. vtan kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio" Bu 184. " är iordh änkte annath än KLemming. 1862.">Aldra thinga likamlika sör SOm hMPna krapter hawa wräkith iäMPt KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fra sik" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 40. " seer sik eynte annadh fore än dödhin" SOns lärdom huru man skall dö. 1881.">Gers Ars A 2. wakta at tw giff honum eyknte annath dricka LB 2: 92 ; jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr Rättelser s. 49. - med följande n. af þän och relatIvsats. änkte är thz til, eller war SOm han skaPadhe ey KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 35. " enkte thz ther födhis a iordh wiliom wi läggia a wart KLemning. 1860. SFSS.">Bordh" KLemming. 1862.">Al 6087. " huxa änkte thet SOm fåfenkt är. .. ok tKLemming. 1862.">Ala änkte thz SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sum onyt är" Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 21 (52, 23). " han scKLemming. 1862.">Al hawa. .. örsäsaþul, vppgöran hyälm oc full KLemming. 1846.">Vapn, baþä at likamä oc benom, änGO vndan takno, þy þär en GOþer man ma sik med wäriä" SD 5: 477 (1345, nyare afskr.); jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr e. - i vissa förbindelser med verb och föregånget af prep. i sht i mer el. mindre försKLemming. 1846.">Vagad el. Bildl. betydelse. bliKLemming. 1846.">Va um änkte, blifKLemming. 1846.">Va om lintet, uteblifKLemming. 1846.">Va. ther bleff KLemming. 1846.">Vaar betKLemming. 1862.">Alning vm inthe KLemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 602 (1512-13). - bryta til änkte, tillintetgöra. juKLemming. 1871--73.">STina. .. bröt hans krapt til inkte mz kors tekne KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 447. - göra til änkte, tillintetgöra, förKLemming. 1871--73.">STöra. KLemming. 1862.">Al KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">DiäKLemming. 1844.">Fla mönKLemming. 1871--73.">STir SOm KLemming. 1846.">Varo i KLemming. 1846.">Varom rikom äru nidhir slaghin. oc til lenkte giordh KLemming. 1860.">Gr 309. - hKLemming. 1862.">Alda for änkte, hållla el. akta för intet, förakta. sina jamninga holdr han för änkte Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 36 (93, 38). jak hKLemming. 1862.">AlKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dir for KLemming. 1862.">Alz enkte idhra samquäMD KLemming. 1860.">Gr 261. " koma til änkte, blifKLemming. 1846.">Va om intet, blifKLemming. 1846.">Va utan KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Framgång, misslyckas. theris ondha raadh kom til enkte" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 259. - räkna för änkte, räkna för intet, räkna el. akta för betyeselös. lorsakar syndena oc reknar lätta älla for änkte KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 320. ib 2: 25. - KLemming. 1846.">Vara um änkte, a) KLemming. 1846.">Vara om intet, KLemming. 1846.">Vara förbi. ware thet swa ath dyäKLemming. 1844.">Flane waro twädräktoghe. .. tha ware thera wKLemming. 1862.">Aldh ok makt om jnthe MP 5: 220. KLemming. 1846.">Va 50. - β) KLemming. 1846.">Vara förgäfves, KLemming. 1846.">Vara KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fruktlös. är hans aSRbeyth vm ynthe Gers KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">ST 5. " KLemming. 1846.">Vardha at änGO, blifKLemming. 1846.">Va till intet, förgå; icke få beKLemming. 1871--73.">STånd, icke blifKLemming. 1846.">Va beSDtåndande wardr åt änGO wåld ok ära hans" Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 16 (40, 17). " huilkin herra ey hauer kärlek ok lydhno af sinom vnKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Didånom, hans KLemming. 1871--73.">STadhge oc Budhskapr försmås ok wardr åt änGO (orKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinatio illius mimime conKLemming. 1871--73.">STare poterit)" ib 47 (119, 51). - blffKLemming. 1846.">Va utan KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frangång, komma på skam. ther KLoParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSkapir ok snödho funde wordho aat änGO (eKLemming. 1846.">Vantuerunt orum atuKLemming. 1871--73.">STiæ) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. - KLemming. 1846.">Vardha um änkte, blifKLemming. 1846.">Va om intet, gå under. gör han päningen til sin herra han wärder om linthet tha är honom werra MD (S) 251. e) n. icke nåGOt, intet. med afseende på ett visKLemming. 1871--73.">ST område, en viss myckenhet, en viss KLemming. 1860.">Grupp af ting. KLemming. 1862.">Alt mit GOdz j ängia j rydz SOkn j ydhre. mz akir oc äng. scogh oc fiskewatn oc KLemming. 1862.">Allom androm til laaghum. änGO wndantakno BYH 1: 182 (1378). - med gen. Part. bödh sancte eric ty folkena anama criKLemming. 1871--73.">STna tro oc binda KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fridh mz honom oc naar the eynkte thera anama wille tha KLemming. 1871--73.">STriidhe han opPa them KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 346. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 78 (1454). - med preposionsbeKLemming. 1871--73.">STämning. eghnte aff howdhgiKLemming. 1862.">Aldeno affsla SD NS 1: 379 (1404). änty af sla i päöninga SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Summunnä ib 484 (1405). " min SOn henrik sKLa äghnte aff thesSO sino mödherne sälia" ib 678 (1407).
ängin (ængin)
3) ss attriBut till ett SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">SuKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSt. i preKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">DikatIvKLemming. 1871--73.">STällning angifKLemming. 1846.">Vande att den beKLemming. 1871--73.">STämning SOm dett ord uttrycker icke tillägges SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Subjektet: ingen, icke nåGOn, icke han hete ängin Bure merä SR 11. " konungen sa at thz war en man oc enchtit trwll" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 44. äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBitzmen bör wisa wara. .. ok wara ingen awndz man at en annar kan swa wel SOm han MD (S) 287. " thz war ängen osidher än tha i wärlKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinne at hawa KLemming. 1844.">Flere husKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frwr" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 222. " war thetta enkte vndre, vtan aff natwrinna dygdh" ib 223.
ängin (ængin)
4) SOm ingenting fårmår, oduglig. han öpte silueKLemming. 1871--73.">STrum yKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frit ordoghan KLemming. 1846.">Vara ok kiäpt hardan, ok enghin til nokra gerninga Bil 85. - n. nåGOt odugligt el. värdelöKLemming. 1871--73.">ST. hawir hon (själen).. . ängin (kärlek), tha är hon änkte (nihil). SOm sancte PauKLemming. 1862.">Al sighir vm iak hawir äkke kärlekin tha är iak enkte KLemning. 1860. SFSS.">Bo 77 ; " jKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 2 d. "MP 5: 7. - ss skymford. hans broder kKLemming. 1862.">Allade hon erik KLemming. 1862.">Alzenkte KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 562.
ängin (ængin)
5) icke exiKLemming. 1871--73.">STerande, obefintlig. n. intet, det icke KLemming. 1846.">Varande. vetn thz KLemming. 1862.">Alt KLemming. 1846.">Vara SOm engte KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 278. " är vändeligh räkning mällan nakth oc KLemming. 1862.">Alzänkte" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 35. " aff KLemming. 1862.">Altz enGO (ex niho) giordhe gudh KLemming. 1862.">Alt ltokit" ib 2: 301. - n. änkte, adv. icke, ej, inte. sagho SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Suenen ii bränanda bKLemming. 1862.">Ale. ok eghte brinna Bu 22. " biscopen sagþe äntke hwem hänna kin ware thäk" Bil 109. " han tok sik hz änkte til lmyKLemming. 1871--73.">SThkkio" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 85. " dura krokane äru ut räkte, þät längKLemming. 1871--73.">STa þe manGO, oc äru ingte krokute" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 178. han tröKLemming. 1871--73.">STe SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Suä sinom faKLemming. 1871--73.">STom huSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Sum, at han änkte reddes sin KLemming. 1862.">Almogha Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 30 (76, 32). " blifua widhe rät fore rikesins radhgifuarom. oc rikesins mannom. them SOm thätta ärandet ängte vpPa ganger" KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 192 (1387). " at i skulin mik enktet wara amoth" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2046. " thz war konungenom inthet i geen" ib 3873. " konungh karl gaff erik karlsSOn harnisk peninge och gull täss häller war han honum inthe hull" ib 3: 1582. " sweriges KLemming. 1862.">Almoge hwilkom the wåre KLemming. 1862.">Aldzss inthet GOde" ib (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5000. " ath the thz bätra ok inkthe for wärra" SO 4. " radher jac thegh ath kaMPa enchte ma honum" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 272. " han sculle engte skilias KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fran hänne" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45. " tha then ädle herren saagh at hans raadh ok mannan kunde jnthe blicka eller veeka hennes harda hiertä" ib 3: 555. " hwat hon war them sidhen wärre än han tha war hon inkte bätre Pk 239. - JKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alz 2 under KLemming. 1862.">Alder. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängin may have also been written as ængin

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • änghin Bir 5: l28. ängyn VGL I J 13: 4. ängen VML II Ä 7: 2, M 25: 1; SD 5: l479 (1345, nyare afskr.); Bu 72, 144, 146, 149, 153, 177, 190, 203, 395, 519 ; MB 1: l101; Di 75.
 • änghen Bu 24, 2, 130. enginVGL LIII 71; UplL Kk 3; SML B 8: 3; StadsL Kg 13: 3; Bil 105, 255, 646 ; KS 9 (20, 9) ; MP 1: 289, 2: 211 ; BSH 1: 185 (1386), 2: 68 (1399); SD NS 1: 8 (1401); ST 242, 479 ; MB 2: 241.
 • enghin VGL III 70â Bil 631, 650 ; Bir 4: 3 ; MB 2: 356.
 • engen Bu 146, 203 ; MEG (red. B) 59, 60; EG 64 ; ST 241 ; MD (S) 256 (på tre st.); RK 2: 8868 ; Di 10 ; MB 2: 275 ; Lg 220.
 • enghen MEG (red. A) 55 ; Di 238, 259, 273, 281, 297 ; Su 38 ; Lg 3: 181.
 • engn VGL III 32. enken Di 259.
 • ingin VGL I A 23, II K 72: pr., J 32, Forn 47, Add 6: 3, IV 19: 1; Bjärk 20: pr.; KS 9 (21, 9) ; SD NS 1: 141 (1402); EG 64 (på två st.). inghin Lg 3. 115. ingen MD 14, 316 ; RK 3: 1550 ; BSH 5: 116 (1506) ; 146 (1507); FM 424 (1509).
 • jngen MP 4: 248 ; Lg 197 ; LfK 216 ; SO 29 ; PM 30.
 • linghen Di 237, 263, 266 ; FH 4: 16 (1451); BSH 5: 133 (1506) , 183 (1507). jnghen LfK 53 (på två st.). ynghen Gers Frest 55.
 • eingen SD NS 2: 125 (1409). " einghen" MEG (red. A) 55.
 • ejnghen MEG (red. A) 55 (på två st.). eyngen FH 4: 16 (1451).
 • eynghen Gers Ars C 1. f. ängin UplL Ä 22: pr.; VML LI M 27, II Ä 17: pr-, MB 1: 53, 147 ; KS 18 (46, 20) ; Bo 76 ; GS 28 (1375, orig.) ; Fl 724.
 • ängen Bu 10.
 • änghen ib 78. " ängun Upl L Ä 22: pr.; VmL I B 22: pr., 38: 2, 45: 4. ängon" VML II Ä 17: pr-, M 21: pr., B 2: l5, 12: pr., 14: 3, 17: 4, 18: pr., þg 5. engin MB 1: 11, l198, 297; MP 2: 210.
 • enghin GO 212 ; MB 2: 299.
 • engen MP 1: 46 ; VKR 80 ; RK 2: 1814.
 • enghen Di 225 ; LfK 145.
 • jngen LfK 252 ; Gers Frest Inl. ynghen ib 45.
 • eingin SD 1: 669 (1285, gammal afskr., på två st.). eyngen Gers Frest 1. eynghen ib. ln. (nom., ack.). äkki VGL I A 23. äcke VML II M 30: 10 i var. ekke MB 1: 195 (kanske att fatta ss adv.). ikki VGL I J 2: 1, II J 2, 3, lUtg. 14. iki i bI J 2: 2 (på de fem sistnämda ställena i förbindelse med vätta, vätte); jfr äkke, adv. änke VML II Kr 26: pr. i var., M 430: 10 i var., 31: pr. li var. ängt Bu 145.
 • enkt ST 341.
 • änkti SML B 24: äncti VGL IV 12; UplL KK 7: 7, 14: 3; Bjärk 1: pr.; SD 5: 561 (1346).
 • änkte SML þinfa 12: 1; Bil 109, l965, 973; Pa 4, 5, 8 ; KS 21 (52, 23), 76, 83) ; MB 1: 13, 93 ; KL 164, 165, 173 ; Bo 77, 85 ; Bir 3: 385 ; Fl 454 ; Al 6084.
 • äncte VGL II Utg. l14 ivar.; VML LII Kr 6: 6; SD 5: 637 (1347). änktä HelsL J 3, V 15. ängkte Bu 494
 • ängti VGL III 49; VmL I þg 6; HelsL Kk 15: 2. ängte ÖGL Kr 26: 1, Vaþ 32: 3; SD 1: 669 (1285, gammal afskr.), 6: 129 (1349); Bu 27, 153, 171, 174, 176, 184, 206, 420, 515 ; MB 1: 31 ; BSH 1: 192 (1387).
 • änghte Bu 7.
 • ängtä VGL I B 9; BYH 1: 168 (1360, nyare afskr.).
 • äghnte SD NS 1: 678 (1407). ägnte SML G 6 i var. änti Bjärk 14: 14. änty SD NS 1: 484 (1405).
 • äntte ib 19 (1401).
 • ägte Bu 5, 19,. 20, 21, 144. äghte ib 27. " ägkte ib 153. enkti" SML G 5: pr., 6 enkte Bil 87, 650 ; BSH 1: 132 (1371); Bo 77, 176 ; Gr 261, 309 ; MB 1: 13, 238 ; KS 19 (47, 20) ; ST 491 ; Al 5948, 5960, 5972, l5977; LfK 129 ; MB 2: 275 ; Di 162.
 • encte ib 157, 252.
 • enckte ib 8.
 • lenchte SD NS 1: 300 (1403); RK 2: 1517, 1519 ; Di 72, 74, 76, 86, 90.
 • eknti SML G 6, J 4: 1, 5: pr. 115; SML B 25. engte Bu 526 ; MB 1: 295, 296, 320 ; Lg 45.
 • enghte MP 5: 186.
 • lenghte Bil 85.
 • engta VKR 65.
 • eghnte SD NS 1: 379 (1404). " enti Bjärk 28. enthe" Di 228.
 • entä Lg 3: 95.
 • eghte Bu 8, 22.
 • enchtit Di 44 72, 74, 76.
 • enktet RK 1: 2406, 2228, 2413.
 • enchet Di 10.
 • incti VGL II K 17, 39. inkte Gr (Cod. B) 402 ; Ansg 227 ; PK 239 ; Lg 447 ; SO 4.
 • inkthe ib. " incte" VGL II K 41, 53, 72: pr., 73: pr., Utg. 14 i var. jnkte Bil 650 ; VKR 58 ; LfK 58, 129.
 • ingti VGL II A 12, 24, 32, R 28, Forn 8, 49, Add 2: 4, 4: l5. ingte Bir 4: (Avt) 177, 178, 180, 184. ingthe HSH 24: 152 (1518).
 • inte MD 11 ; Di 289 ; BSH 5: 133 (1506) ; HSH 24: 153 (1518).
 • inthe VGL V 3; RK 1: 201, 3: l1322, 1582; Di 272 ; MD (S) 202, 260, 287; Lg 3: 351 ; BSH 5. 116 (1506); FM 602 (1512-13). jnte RK 1: (sfgn) s. 176; LfK 29.
 • jnthe Di 252 ; MP 5: 7, l220; MB 2: 276 ; Su 284.
 • inta Lg 3: 75.
 • inthä GO 117.
 • inchtet BSH 4: 188 (1495).
 • inthet MD 8 ; RK 1: 3873, 3: (sista forts.). 5000; BSH 5: 161 (1507) ; FM 424 (1509).
 • intedh BSH 4: 293 (1501).
 • ynte Gers Frest 45.
 • ynthe ib 5, 20, 28, 30.
 • einkte Prosadikter (sju vise mäst., B) 179. eintigi SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). eignti VGL III 119. eynkte Lg 3: 364, 379, eyncte BSH 3: 78 (1454); RK 2: 5815, 7373 ; Di 213.
 • eynchte ib 213, 243.
 • eynchte ib 46.
 • eyknte LB 2: 92 ; jfr Rättelser s. 49. eynte Gers Ars A 2, C 2. eynthe Gers Frest 13.
 • eynthe Bir 4: 161,
 • eykte GO 266.
 • eychte Di 224.
 • ängin VGL I K 22, Form B 11: 1; ÖGL E þs 1: 6; VML II Kg 2: pr.; SR 11 ; Bil 235, 236 ; MB 1: 182, 198, 469 ; KS 25 (61, 27) ; Bo 77, 120 ; Bir 4: (Avt) 178; GO 774 ; Fl 1153 ; Fr 2488 ; Iv 579 ; Al 6044, 6395.
 • änghin MB 2: 404.
 • ängen VML II Kg 7: 6; Bu 14, 150, 168, 499 ; Di 27, 74, 87.
 • ängan KS 32 (81, 34).
 • ängän SR i VAH 25: 286 ; Al 6079.
 • engin Bu 509 ; Ans 223; VKR 33 ; RK 2: 4827.
 • enghin Bil 85, 86 ; KS Fragm. 15. engen PK 241 ; Di 6, 75 ; Lg 3: 463. " enghen ib 455;" Di 259, 263, 280, 297.
 • jnghin MP 5: 7, 158.
 • ingen MD (S) 287 ; RK 3: 1278, 1337 ; BSH 5: 117 (1506) , 133 (1506). jnggen LfK 87.
 • inghn BSH 5: 116 (1506). 133 (1506). jnggen LfK 87.
 • inghen BSH 5: inghan MP 5: 9, 87.
 • jnghan ib 158.
 • änga VGL I Md 5: pr.; MELL G 10: 2; Bu 175, 186, 493 ; MB 1: 33, 75, l98, 182; KS 3 (5, 3) ; Bo 158 ; Bir 3: 20 ; MP 2: 16 ; Fr 673 ; Al 4283, 6055.
 • ängha Bu 27, 73, 491 ; Bil 871.
 • ängä UplL Kk 4: pr., Ä 22: pr., V 17: 5; Bjärk 1: pr. ängia Al 6076. " ängu (i förbindelsen änguledh)" KS 46 (118, 50).
 • ängo VML II J 2: pr. i var. ängin ib Kr 6:; 7 (genus dock kanske ej säkert). enga SML B 9: l3. engha Bil 650 ; LfK 36. engä Bjärk 27. engin RK 2: 4826.
 • engen FM 322 (1507).
 • enghen Di 253, 263 ., inga VGL II J 32; RK 3: 1295 ; Lg 3: l83. jnga LfK 43 ; Lg 818.
 • ingha Bu 24 (möjl. pl.); MP 5: 12 ; RK 3: 1281 ; Lg 3: l128. jngha MP 5: 166.
 • ingä VGL I J 13: l4. ingen BSH 5: 117 (1506) ; FM 424 (1509).
 • inghen BSH 5: 116 (1506).
 • jnghen FM 562 (1512).
 • ynga Gers Frest 10.
 • yngha ib 21, l27, 28. eynga ib 1.
 • ängum ÖGL Eþs 7: 1, Dr 9: 1; Bjärk 14: 6; MElL Kg 11: pr.; SD 5: 567 (1346); SR 18 ; Bil 243 ; Bir 4: (Avt) 185.
 • änom VML II Kr 10: 2; Bu 15, 149, 524 ; MB 1: 101 ; KS 26 (66, l28), 30 (75, 32); Bo 78 ; Bir 5: l117; Al 5977, 6444.
 • änghom Bu 3 ; Bir 5: 28.
 • engum VGL II Add. 7: 19. engom ST 491 ; Di 161 ; RK 1: 811 ; MD (S) 210 ; Lg 220.
 • enghom Bil 647 ; Lg 930.
 • ingum VGL II Fr 11.
 • inghom Ber 267.
 • jngom MD 395.
 • inghom MP 5: 12 ; RK 3: 1289.
 • jnghom LfK 114,
 • änginnne ÖGL B 14: 1; VML II Ä 19: 2; SR 2.
 • ängi VML I B 34: 1; KS 26 (66, 28).
 • enge MP 2: 210.
 • änoge VML II M 31: pr. i var. ängu ÖGL Eþs 1: 2, 3: l1; UplL Kk 11: 1; VML I M 20: 1; VBil l270. ängo VML I Kr 5: 3, II Kr 10: 1, Kg 4: pr.; Bu 199 ; SD 5: l477 (1345, nyare afskr.); BYH 1: l182 (1378); KS 16 (40, 17), 47 (119, 51) ; MB 1: 35 ; Bo 159 ; Iv 5242 ; Al 6126, 6637.
 • engu VGL III 116; SML Kk 5: 1. enggu FH 3: 5 (1353).
 • engo BYH 1: 178 (1378); SD NS 1: 20 (1401); SJ 8 (1423); MP 2: 210 Ber 278 ; Su 38.
 • enggo SD NS 1: 8 l( 1401). engho SD 6: 65 (1348); MB 2: l301; Su 38.
 • engha ib 98.
 • ingu VGL II fr 13. lingo SD NS 1. 12 (1401), 20 (1401). ingho MP 1: 45.
 • ingha RK 3: 1301. gen.
 • änxi UplL Ä 1: l2. änxe VMO II Ä 1: 2. änksins KL 174 (på två st.). änxins KS 24 (60, 26), 61 (153, 67).
 • ängsins KL 165.
 • ängxins Al 6224.
 • engsis VGL II Add 7: 20. engsins ib 1 A 9: 1. enkxsins ST 244.
 • engxsans Lg 3: 632.
 • engsins Bir 5: 134.
 • insigins VGL II A 13, 16. insignss ib I A 12: 2. einngxsins ib II Add 7: 20 i var. inghens MP 5: 81.
 • jngens LfK 114.
 • änginnä SR 11, 29.
 • änga Al 7072.
 • enga ST 7: Al 7062 (på samtliga ställen i förening med handa, i hvilken förbindelse äfven engin förekommer; se hand 5). n. ängsins ÖGL G 16: pr.; MELL Eþs 13. änghsins ÖGL R 13. ängxins MB 1: 34.
 • engxis MELL LEþs 43 i var. ing sins Bir 4: (Avt) 179. pl. nom. m. ängi UplL Ä 25: pr.; SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). änge VML II Ä 20: pr.; MELL G 7: 1; SR 20 ; Bu 15, 167.
 • enge MB 1: 320.
 • enghe Bil 647.
 • jnghe SO 29. f. (nom., ack.) änga KS 36 (944, 39) ; Bo 158 ; Al 6296, 6322, 6235. n. (nom., ack.) ängin ÖGL R 23: pr.; Bil 847, 904 ; KS 16 (40, 17) ; Gr 261 ; Al 6083.
 • ängen Bu 6 ; KS 3 (6, 4= ängun VML LI M 5: 1, 27, B 11, 12, 19: pr. ängon VML II Kr 20: 1, Ä 9:; pr., M 21: pr., 24: pr., 26: 1, 30: l2, B 18: pr. engin VGL LIII 50; SML G 5: pr., Bjärk 32: 1 (på två st.). enghin Bil 450.
 • ingin VGL II Forn 38; Ber 148.
 • inghin MP 5: 63. " jngen Fm 510 (1511). yngh en" Gers Frest 20.
 • änga Fl 216 ; Di 87.
 • enga ST 471.
 • engha MB 2: 37.
 • inga BSH 5: 122 (1506). dat. ängum ÖGL Ä 6: 2. ängom SD 5: 562 (1346); MB 1: 456 ; Al 6037, 6082. angom (för ängom) Bu 72.
 • engom Bir 5: l104, 123; St 240; Lg 3: 704.
 • ingum VGL II K 72. 1. ingom SD 6: 157 (1349? gammal afskr.). jnghom MB 2: 233.
 • ängrä UplL Conf. änga SML Conf.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back