Äptirfylghia

Old Swedish Dictionary - äptirfylghia

Meaning of Old Swedish word "äptirfylghia" (or æptirfylghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirfylghia Old Swedish word can mean:

äptirfylghia (æptirfylghia)
1) följa, följa efter, efterfölja. thenne wtgangin til Lgraffwinna börien at them yngxsto hwilka som skulu främst ganga widh parum, oc the äldre j parum äptirföLghia KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 65. " begynnadhe folkit ... . at ropa oc äptir föLgdho hären" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 128 ; " jfr 2. - följa, ledsaga. mäktogha frughor som komna waro at fölya sancte petronille til högtidhelikhet bryllope, the wordhor tha hänne äptherföliandes til Graffwena" Lg 333. " mange riddara äpther föLgdho, oc leddo lhennne til mönstrit" ib 3: l185.
äptirfylghia (æptirfylghia)
2) följa efter, förfölja. tl täss the atiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKommo som them äptherföLgdo oc fanga wille KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 7. " lthem ältandis oc äptirföLgiandis mz hwgh oc saar tintil lstra syndonem" ib 32.
äptirfylghia (æptirfylghia)
3) följa, efterfölja (i tid). thz äpter föLgher thz wärre skeer KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2607. " äptir föLghianda nattinna söMPn" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 312.
äptirfylghia (æptirfylghia)
4) följa, blfiva en följd. gudz gafua pMPninghet foregik i rotinne, oc hälaghetinna storlekir skulde äpteföLghia i quistenom KL 321 ; " jfr 1, 3. ther wille inthe got epterfölie" FH 6: 107 (1497); jfr 3. - vara en följd. kunna slutas. andens swarade jak är her mynom skertzlo eelde priaren sagde tha effterföLger (sequitur) at her är skerzslo elden Gren. 1875.">LfK 262.
äptirfylghia (æptirfylghia)
5) i andlig mening: efterfölja, träda i ngns fotspår, sluta sig till. med dat. el. ack. äptherfföliandhis sinne häLga modhers ffotspor KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 104. " thinom epterdömilsom ok fotsporom haffuer jak epter fölkt epter mina fatiga makt" MP 4: 197. i som för mina skuld haffwen owergiffwit alt thz i atten, oc haffwen mik äther fölkt (secuti estis me) Gren. 1875.">LfK 20 ; jfr 1. huar en som wil komma äpther mik han skal widhrsighins sik siälffwm oc taka siht kors oc äpther sölia swa mik Su 191. - efterfölja, efterlikna. med dat. el. ack. lärdhe hon huru andre skulde hänne äpteflöLghia KL 328. " hwilkra äftirfdöme. .. gudh vnne oos. .. äftirföLghia" ib 178. äptefyLghandis hans häLgho sidhom ok lifwärne Gr 325. " mina gärninga äptherfölia" Su 194.
äptirfylghia (æptirfylghia)
6) följa, efteKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomma, rätta sig efter, lyda. med dat. el. ack. for thän skuld at the hetelicare äptir fyLghia thera ondo äggian oc frestilsom än varom godhom radhom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 123. " at han ey äptirföLgir allan oloflikan kropsins lusta oc astundan" Su 348. - abs. som ey wille epter föLghia MD 389. - efteKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomma, söka utföra. nar han haffde nakra dagha äptherfölkt sin wilia Lg 3: 185.
äptirfylghia (æptirfylghia)
7) följa, söka nå, jaga efter, eftersträfva. thänne ängil ok jak äpteföLghiom ok jäghom (inseqimur) eet thing os astundelikit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 424. " vi badhe ängilin ok jak äpteföLghinom ena bradh" ib 426. " hwilke owermatto älska gaffuor, äptherföLghia (seqununtur) timelöka lönen" Su 260. Jfr fyLghia äptir.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirfylghia may have also been written as æptirfylghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • äftir-.
  • äpter-.
  • äpther-.
  • epter-.
  • effter-.
  • äpte-.
  • -fylgha.
  • -fölghia.
  • -fölia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚠᛦᛚᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back