Ävigher

Old Swedish Dictionary - ävigher

Meaning of Old Swedish word "ävigher" (or ævigher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävigher (ævigher)
evig, evinnerlig, beSTändig, alltid förblivande. som thenne ewige rente wel vtlöse STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 1: 326 (1405). ib 1: 325 (1465). " STyckta thet STenhuseth. .. til ena prebendam her i byiakirione som ewigt bliffua skal i gudz tieniSTh ib 2: 3 (1474). til ewiigh tiidh" ib 2: 81 (1482). huilket som STanda och bliffua scal ohindrat eller ogalth til ewiigh tiidh ib 2: 126 (1488). huilket huss Mattis gulsmit haffue schal til ewygh tydh STb 3: 133 (1493). Vppa huilke ewyghe gaffuer for:de fforSTandere. .. frytskillingen vplade ib 4: 86 (1505). huilken haffdeel henne dandeman ... j sin sotta seng hade. .. giffuit sin deel ltil gillet ewecht ib 4: 98 (1505). til en ewik affalz zak ib 4: 222 (1511). quit, fri. .. för alle födde oc ofödde atalere til ewigt ib 5: 295 (1520). Tha dömpdhä iak ffornempde halff mark land iord. .. til och vndher siälakoren i Vpsala thil ewoghan thid Uppl Lagmansdomb 102 (1490). oc til egnar för:de gode herrer. .. til ewigh eghna Svartb 558 (1508). " til een ewigh frydh" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 72 (1511). et ewigt iordaskipte Brasks Kopieb 10 (1521). alth ärliia ok skiligia vpraknath til en fulkommedh ände qwith och frith för alth äwith tiltal HLG 3: 85 (1526). - Jfr iämävogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävigher may have also been written as ævigher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛁᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Brasks Kopieb
Biskop Hans Brasks kopiebok. Bilaga till Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift. I. 1875.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back