Beradh

Old Swedish Dictionary - beradh

Meaning of Old Swedish word "beradh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

beradh Old Swedish word can mean:

beradh
1) rådplägning, öfverläggning, betänkande. nar wij beradh hade haffth BSH 4: 228 (1497). " epther langth samtall och beraadh" ib 5: 368 (1509). " ginge the pa beradh" ib 152 (1507). " gha pa eth anneth berath ib. the haffde iij (3) resor wariith tel beradh" ib. " han giordhe the gerning vtan beradh oc staddan wilia" MB 1: 425. han togh ther ey langt beradh pa (besinnade sig ej länge derpå) RK 2: 5076.
beradh
2) betänketid, uppskof. " beddis jach eth beradh aff them, saa länge jach hadde hafft myt bwdh til koning karl" BSH 3: 173 (1446).
beradh
3) råd, utväg. " kwnnä i nogitgoth beradh äller midell fijnne" HSH 20: 199 (1507). " ther fins ingen beradh pa mange mile när" BSH 5: 20 (1504).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • beraadh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚱᛆᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back