Blidha

Old Swedish Dictionary - blidha

Meaning of Old Swedish word "blidha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blidha
blida, ett i krig, i synnerhet vid belägringar, användt kastredskap, hvarmed man slungade stenar och andra föremål, stundom äfen eld (det, som skulle slungas, fästes vid ene änden af en bjälke, vid hvars andre ände den mekanism, som med tillhjälp af tåg satte veRKet i rörelse, var anbragt). at tär må eld älla stenkast af blidhom rädhas RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 85 (208, 93). ib 86 (210, 94). tera blidhor älla annor wäRK bränna ib 87 (212, 95). the haffdo weRK ther fore driffuit ok staRKa blidhor wp räth RK 1: 4302. " wij haffwe her resth en blidho, oc är alleledes wpsath som hon bör wara. .. then henne giorde, kan haffuer well seet bliidor til förende, men han kan ekke finne pa laget at kasta medh henne" BSH 5: 147. Di 10, 39. MB 2: 237, 239, 248, 257, 269, 275.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • blidho kast ,
  • blidhomästare
  • blidhemester.
  • blydhemester )
  • blidho slagh
  • blidha- )
  • blidho sten
  • blidhe- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᛁᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back