Blotter

Old Swedish Dictionary - blotter

Meaning of Old Swedish word "blotter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

blotter Old Swedish word can mean:

blotter
1) blott, bar; obebyggd (om tomt). Se Sdws 2: 1201.
blotter
3) utblottad. " lasse dalarll kom i landh blotter til reffla, tha henrik friare skip forgiks" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 62 (1476).
blotter
4) värnlös. " all then deel ljag ägher ligger här oppaa en blot gardh, som eckie SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaar thil ath försvara VgFormt II 1: 16 (1521). "
blotter
6) ensam, enda. Se Sdw 2: 1201.
blotter
7) beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. " form utan föregående artikel. lblott, bara, allenaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. hulkin tompt sigurd sadhe sigh köpt haffue aff aswidh siffridsson fför !UDDA_TECKEN? (4 1/2) marck blotthe tompthen och nw solth haffue for vij mark medh thess bygningh" SJ 2: 169 (1490). Jfr 1. blotta bögningen for vtan tompten SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 368 (1498). han schulle aff brythe och bort före then bögningh, som han haffuer wiidh grindh(?), vtan blotta cpaelleth magh qwarth SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaa ib 2: 207 (1487). Arnell Brask Biᴵ 33. see rothinna frukt, aff hwilko the människian liffwer, som kallas animalis, thz är thän som alth wil skikkia ok skipa aff blwta naturinne , wthan nadhinna liws SpV 151.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • blwtter: -an SpV 73, -a ib 151 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛚᚮᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back