Bulghin

Old Swedish Dictionary - bulghin

Meaning of Old Swedish word "bulghin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bulghin Old Swedish word can mean:

bulghin
"
bulghin
1) uppsväld, svullen. " huar som plägha mera dryka än hans naturlik skipilse torna til likamens uppehäldes, tå wardr han giärnt trutin ok huLghin ok lyttr til sin likama. suåsom wi sea måghom thz trä som ä flyter i watne, thz wardr blöt ok buLghit" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 43 (112, 47). " wart han owermatto bwlin mz Boldom oc fresmom" Lg 3: 726. " ther som bulith er" LB 2: 60. helar. .. bulnan tannagardh ib 41. ib 64. bwlit tannaköt ib 5: 22. " wider manz bulit anbudh" ib 4: 350. ib 2: 46. " läker Bolnan quidh" ib 65. " for bulen quidh" ib 3: 74. ib 4: 351. " löser thz bulen mielta ib 3: 72. "ib 2: 39, 50, 62, 7: 68, 8: 48. for bulen drypil ib 3: 75. " ffor bwlna koddha" ib 2: 45. fore Bolne liffwir ib 1: 97. " fore throtna läggia oc Bolna" ib 98. " Bolin öghon" ib 4: 353. " sar öron ok Bolin ib 354. "
bulghin
2) uppblåst, braskande. " wtgiuta sin buLghno (ampullosa) ordh" Bo 85. " läta wt thera huLghin ordh" ib 233. Jfr forbuLghin.

Part of speech: av

Additional information: adj. (eg. part. pret. af bälghia)

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • bullin LB 8: 48.
 • bwlin ib 7: 68.
 • bulen ib 2: 39, 3: 72, 74, 75.
 • bwlen ib 2: 62.
 • bolin ib 4: 351.
 • bulnan ib 2: 39, 41, 64.
 • bwlnan ib 2: 50.
 • bolnan ib 2: 62, 65.
 • bulghit KS 43 (112, 47).
 • bulit LB 4: 350. bwlit ib 5: 22. bulith ib 2: 60.
 • bwlith ib 2: 46.
 • bolne ib 1: 97, nom. och ack. pl. n. bulghin Bo 233.
 • bolin LB 4: 353, 354.
 • bwlna ib 2: 45.
 • bolna ib 1: 98.
 • bulghno Bo 85, " det enda ställe hvarest detta ord har gh qvar i sammandragen form; de sammandragna formerna med utstött gh torde hafva gifvit upphof till formerna bulin, bolin),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᛚᚵᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back