Dröva

Old Swedish Dictionary - dröva

Meaning of Old Swedish word "dröva" (or drøva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dröva Old Swedish word can mean:

dröva (drøva)
1) turbare, bringa i oordning, oroa, störa. ther fridhin dröua KLemning. 1860. SFSS.">Bo 78. " en quinna dröfdh aff myKLo othuli ok wredhe" KL 25. " han. .. hindra ok dröver manna samhäld" KS 62 (155, 68). " thet dröue manzens hierna" ib 43 (111, 47). warder han ther af möddr ok dröfdr til sin hugh ok sina skiäla ib 39 (101, 41). Ber 5, 26, 83.
dröva (drøva)
2) part. pret. oroad, uppskakad, förskräckt. " aff thesse sama synene vard s. Ansgarius badhe dröfdir (perterritus) oc hugsvAlader" Ansg 183. - bedröfvad. skodha han ok apostlana mz honom KLemning. 1860. SFSS.">Bortganga dröfdha KLemning. 1860. SFSS.">Bo 154. the äru mykyt dröfdhe af minom dödh ib 231. dröfdhasta modhorin ib 204. Bir 1: 83. Ber 102.
dröva (drøva)
3) tribulare, plåga, ansätta, förtrycka. dröfdhe kAllas af thässe wärldenne ok dömas säle af mik Su 444. Bir 2: 38, 3: 326.
dröva (drøva)
4) offendere, förnärma, träda för när, förtörna. at han. .. hindre huarghen älla dröue hans GOdhs älla kununglikan rät KS 78 (192, 85). i myKLo oc margho hawir iak dröft thit gudhelica vAld KLemning. 1860. SFSS.">Bo 74. " än vi dröfdhom jther medh ordhom älla gärnynGOm" VKR 59. - part. pret. förtörnad, vredgad. tå han (konungen) är dröfdr, tå är änkte vtan dröuilse i rike hans KS 77 (191, 85). - reFl. drövas,
dröva (drøva)
1) oroas, störas. " hwat KLar oc blidh hon (ɔ: bönin) är nar hon dröuis af änGO stime älla rope" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 104.
dröva (drøva)
2) oroas, bekymras. " dröfs ey älla wandas wm wärdhit" Ber 25. - vara bekymrad, frukta. hon dröfdhis (Cod. A räddis) tha fore thera dödh Fl (Cod. B. C) 1535. - oroas, ängslas, bedröfvas. tok constantinus her vm mykit dröuas Bil 594. " dröfs ey af wärldz thinGOm" Bir 1: 88. ib 267. KL 39. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 12. Al 4935. " dröuis (känner motvilja) mot Allom syndelicom värildz thinGOm" Bir 2: 34.
dröva (drøva)
3) plågas. " första howdhit wärkher tha dröuas Alle limine" GO 227. " the dröfwas i hörslinne" Bir 1: 174.
dröva (drøva)
4) förtörnas, ondgöras. hon dröfdhis ey widh them medh otholomodh ällir wredhe VKR XIV. - Jfr bedröva samt genom drövadher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dröva may have also been written as drøva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back