Ganga

Old Swedish Dictionary - ganga

Meaning of Old Swedish word "ganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ganga Old Swedish word can mean:

ganga
L.
ganga
1) gå. " nu är time ganga skulande thiit som han ledhir mik siälfuir" Prosadikter (Barl) 93. " twe gingo i säng" ATb 1: 143 (1461). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 459 (1476). " item är her SToor fatigdom. . och alzinghen dyrffwas gaa til thenna kyrkio vthw STadenom" Troil 5: 319 (1515). - med ack. utmärkande vägen. getha hörden skal wara diärffwer til at gaa bärhg törne oc tranga skoga mädh getommen STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 244. gå, gå på bete. Se SDw 2: 1225. - gå, gå upp (en rågång). Se ib. 2) gå, röra sig, utbreda sig (om livlösa ting). - om ljud. Se SDw 2: 1225. thz STimet aff häSTomen ok STangomen gik Prosadikter (Sju vise mäST B) 182. - gå bort. ganga sin gang, gå förlorad. Se SDw 2: 1225. 3) opersonl. gå, bära av. Se SDw 2 : 1255. 5) gå, gälla. thet mynt som get ok gääft är ok mellom dondämanna ganger for fult innan sweriche SD NS 3: 310 (1418). STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 261. " ath her mans schal anname kopperen, som han ghaar och gieller, aff kopperslagerana epter bismana wychten eller giffue per olsson her manss rede peninga STb 3: 102 (1493).) gå, utgå, betalas. thär gyk STwndhwm 5 marc smör" Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]">VKJ 73. - med prep. af. item en halff gardh i eke, som gar aff tolff öre SD NS 3: 504 (1419). Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]">VKJ 239 (1466). toSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPthöre, som gangher vtaff ij STall HLG 2: 17 (1510).
ganga
7) gå, avlöpa. med dat. el. ack. SeSDw 2: 1225. nw faar mik gaa harda här äptir STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 185. " aldra wadelicaSTa frSTilse är thet, ath enne människio gaar altidh sälica vtan freSTilse" ib 195. - abs. gå, tillgå. tha begöntha han ath seye for oss allededis, hwre thz gight JTb 94 (1513). - gå i uppfyllesle, slå in. Se SDw 2: 1225.
ganga
8) gå, försiggå, äga rum. hwadhan gar thz (under hoc) SpV 432. ib 513. halles han (ɔ den magnetiska STenen) j handenne aff qwinno som födha skal barn gaar snarlika the födilsen STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMskr 482. 9) gå, uträtta. nar han (ɔ präSTen) skal sokna Budh gaa ÅK 62. - gå, göra, verkSTälla. huar man ganger sin warth, som tilbör ok lhanom tilBudet worder STb 1: 428 (1459, Burspr). the som wardh gange ib 443 (1462, Burspr). sma iöns nigilz lagare. .. tesse gengo lagen ATb 1: 205 (1465). ib 250 (1466). STb 1: 281 (1481). didrich. .. schal ghaa pelegrims resa til wazSTena KyrkohiST. Årsskr 1920-21 s. 236 (1487). SVartb 562 (1513). 10) gå, förgå, försvinna. med ack. tha människian wardhir hardlika takin aff sywkdomenom, tha kanth thu näplika annat tänkia, än oppa we ok wärk som thu kännir, for thy tikgaa all hugsins akt, som wärkin ok sorghin är näSTh j kroppenom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 10. 11) i förening med en prep. och följande subST. mer el. mindre bildl. ganga af, b) gå från, vika från, skiljas från. swa som koparen smälter mz gulleno alzSTingx gaar (transit) aff sinne ömkelighet, oc omwändis j dyrt oc bäSTa gull Mecht 256. " nar han wreder oc harmse warth kwnne han ey STylla siig j syno bräsko män thz gik snart aff honom" Troj 75. - ganga i, a) inlåtas sig i. tha matthe thu driSTelika gangha j kaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP mz gambla drakanom SpV 116 .. b) ganga i kirkio, låta kyrktaga sig. om lhan haffwir boiffwit mädh qwinno. .. som är haffwande ellir ey gnagen j kyrkio eptir barn SvKyrkobr 351. c) gå i, briSTa i. Se SDw 2: 1225. - ganga innan till, inträda i besittning av. tha skal cloSTrit gaa innan til wighilskrwff SD NS 3: 37 (1415, y. avskr.). Jfr ganga til. - ganga ivir, b) övergå, drabba. alt thet (ɔ gods) beuisseligit är, som kaSTat är aff nödz wegna, gange offuer skyp och gotz STb 3: 320 (1496). - ganga mote (a mot), d) ske till förfång för. at wj. .. wndherSTandit hauom mang groff STycke gaa amot the helga kirkior j landena. och criSTendoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPsens beSTandilse Gummerus SynSTat 41 (1425, vidim. från 1440). - ganga mädh, Vara haVande med. mädhan hon war gangande medh barneno STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 55. - ganga pa, b) ingå, avsluta. gaar hon epter hans dödh pa andra gifft Sj 2: 168 (1490). c) bekväma sig till (att äta), nöja sig med, hålla till godo med. Se SDw 2: 1225. Jfr ganga up a. ganga til, a) ingå, avsluta. war. .. dottor byrgitta til lgiftomsla ganger SD NS 3: 259 (1417). Hel Män 222. c) inträda i besittning av. hennis barn skuldo ok redeligan witta ath gaa til sin deel STb 1: 367 (1482). g) ansluta sig till, röSTa på. om the ganga swa manga til henna mädh sinne samthykkio at. .. , tha wälis hon AbbedVal i Vkl 89. Jfr nedanför ganga til. h) skrida till, företaga. huru som gangnade är til nyth wal AbbedVal i Vkl 94. Jfr ganga innan til. ganga up a, b) angripa, anfalla. nw gaar thu vp (trol. för vp a) kirkene prelata och klarikritt Thomas Varningsbref 5 (1436). Troj 93. c) handla om, avse. (skriften) gaar vppa them fäm heelsonar, ok psalmana ower jumffru maria naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn SkrtUppb 349. Jfr ganga pa. - ganga vidher, b) STöra el. falla till. mattis. .. kaSTade swa sina öxe handlöST ok ion i howdit ok ion gik wid gulwid ATb 1: 123 (1460). ganga äptir, a) gå efter, efterSTVa, söka. han gar ther äfftir ath han vil hängia mig i en galga ATb 1: 109 (1459). refl.
ganga
4) avgå (från tjänST el. syssla), taga avsked. gaar preSTer aff äller skils fra kirkio Gummerus Syn-STat 43 (1425, vidim. från 1440+). 5) gå bort, försvinna. tak en swaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP vätandis honom j the Vathneno STrykandis affwer scrifftena, oc hon gaar aff STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMSkr 454.
ganga
1) gå tillbaka, återvända. bildl. SpV 283. 3) gå åter, gå tillbaka. om köpt. STb 1: 229 (1480).
ganga
5) biträda (ett förslag), röSTa bifall. AbbedVal i Vkl 87. ganga oc naghra til, thogh ey swa manga at the göra twädelena ib l90. Jfr ganga II.
ganga
2) gå upp, röra sig i riktning uppåt. some thär the gespadho tha gik op thera ande SvKyrkobr 19. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 159.
ganga
3) komma fram, komma i dagen. huad som gömss under snön gaar up med tön HSH 14: 64 (1525? Brask).
ganga
3) börja, träda i kraft. nu om pascha scal thenne STadhgan ga uppa SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMu 4: 6 (1451, avskr.). STb 1: 335 (1482).
ganga
2) förfölja. "at han gik ykke hokone äpter mz awun" JTb 44 (1464).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • ga Arfstv 66 (1474-75) o. s. v. gaa VKj 271 (1447) o. s. v. pres. ganger SD NS 3: 259 (1417). ib 310 (1418). STb 1: 428 (1459, Burspr). gangher HLG 2: 17 (1510). gar Sd NS 3: 504 (1419) o. s. v. gaar SpV 513 o. s. v. pl. 1 pers. gam SpV 283. 3 pers. gange STb 1: 443 (1462, Burspr). pres. konj. gange Uppl Lagmandsdomb 8 (1490). STb 3: 320 (1496). impf. gik Prosadikter (Sju vise mäst) 182 o. s. v. lgyk VKJ 73.
 • gäk ib 239 (1466).
 • gägh ATb 2: 241 (1484).
 • gigh JTb 94 (1513).
 • giigh FMU 4: 459 (1476). pl. 3 pers. gingo ATb 1: 143 (1461) o. s. v. geng(h)o ib 1: 205 (1465), 250, 254 (1466). impf. konj. pl. 3 pers. gingen SD NS 3: 2 (14145). part. pres. gangande MP 4: 261, 5: 55. gandhe Atb 1: 14 (1453). goandis Svartb 562 (1513).
 • gaadh STb 1: 281 (1481). Jfr Sdw 2: 1225),
 • gangas , gå i uppfyllelse, slå in. Se Sdw 2: 1225.
 • ganga af , 2) avhändas, frånhändas. med dat. at thässe thre gardha. .. gingen clostreno aff krom rät SD NS 3: 2 (1415).
 • ganga ater ,
 • ganga bort , 4) avhändas. thet (gods).. . som bort är gangit SD NS 3: 3 (1415).
 • *ganga for sik , gå för sig, få lov att ske. tha likowäl lather jak then sagona ga för sigh PMBref 318 (1512).
 • ganga fore , 2) gå före, gå framför. även bildl. jomfru stadhgin hwilkin foregangir, oh yppirste är i stridinne, han gaar ok fore som wärdoght är j lönomen SpV 61. ib 492. 3) gå i vägen för, välla (någon) förfång. äpther thet ath niels lhinzsä. .. i swa langhen tidh gat pädher redhersson fore meth sin skutzmall och fordraghit retthen ATb 1: 23 (1454).
 • ganga fram , 10) genomföras, gå i verkställighet. ty ath köpet gaar fram och ecke aather STb 1: 229 (1480). ib 415 (1483).
 • *ganga fran , fria sig (från en beskyllning el. ett krav). fore thät andra. gange (han) h enne fran med en eed Uppl Lagmansdomb 8 (1490).
 • *ganga i genom , 1) gå igenom, trånga igenom. styngeth gaar gönom oc gör ddödelik saar PMSkr 217. 2) gå igenom, undersöka, granska. at han skulle gaa thet ärende i genom med kwngens raad i paaland HSH 16: 36 (1526? Brask).
 • ganga in , 2) inträda i besittning (av). med prep. i her thure menar at ga in j her abrams goz Arfstv 66 (1474-75). 3) ingå, börja. och ghar theris (ɔ ryttarnas) viku lön jn nw pa fredagh STb 3: 243 (1495).
 • ganga ivir , 1) vederfaras, hända STb 1: 283 (1481).
 • *ganga kring um , gå omkring. Troj 296.
 • *ganga mällom. Se Sdw 2: 1225 f.
 • *ganga pa. Se Sdw 2: 1226.
 • ganga til , 1) nalkas, rycka an. ther gaat til (accedit).. . frestaren J Buddes b 174. 4) gå till, ske, hända. Prosadikter (Sju vise mäst C) 228. " swa gik til mellan magnus skaak ok dawid" ATb 1: 128 (1460). ib 151 (1461). Saml 9: 166 (1509).
 • *ganga til akters , = ganga til baka. STb 2: 388 (1489).
 • *ganga til baka , gå tillbaka, gå åter. om köp. köpet bör gaa fram ok ecke til bakak STb 1: 415 (1483). SJ 2: 145 (1489).
 • ganga umkring , 3) vända sig, förändras. Se Sdw 2: 1226.
 • ganga undan , 2) undgå, undslippa. Se Sdw 2: 1226.
 • ganga up ,
 • ganga up a , 1) påkomma, träffa. med dat. el ack. är thz swa ath mik gaar alderdom oppa ellar krankdomber Neuman Vokbal 86 (1462). STb 1: 283 (1481).
 • ganga ut , 1) gå ut. - skickas ut (om livlöst föremål). tha lati eth faat medh maat ganga vt aat bordheno SVklE 164. 5) gå till ända. tha februarius gaar wth Sex ekon tr 265. - förlora sin giltighet. naar then eed gaar uth thenna knecktä eder sworid haffue HSH 17: 88 (1523, Brask). 6) avvika, avlägsna sig. med prep. fran. thz matte ok wäl i mangom andhrom kännedomom kwngöras. .. om os ey händhe mykit lankt gaa wt (evagare) fran thy som wi haffwom böriadh SpV 438. 7) utgå (från), förorsakas (av). med prep. af. thina thre onda gärninga gingo wt aff ont blodh Prosadikter (Sju vise mäst) 141.
 • ganga äptir , 1) gå (bak) efter. rauit kom strax gandhe epthe medh sthadsens swen ATb 1: 14 (1453).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back