Höra

Old Swedish Dictionary - höra

Meaning of Old Swedish word "höra" (or høra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höra Old Swedish word can mean:

höra (høra)
L.
höra (høra)
1) höra, genom hörseln förnimma. - med dat. och ack. el. två ack. hans brodhir hörde ena människio syn skriptamalSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 205. tha hörde sanctus dominicus honom sc rifftamal JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 421. - abs. at see, smaka, höra, taka, ok lwkta SpV 76. 3) höra (på), lyssna (till). med prep. (up)a. han haffde. .. hörth oppa en litzlan fughil STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 156. 4) höra, erfara, få kännedom om. men, som thetta bref hera[!] ällir sä SD NS 3: 4012 (1419). " thät är siälsynt ok siällan hört ath thu gör nagra rätwisa" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 212. Troil 5: 318. - med prep. af. quinner tygande. .. ath the aff swa dana rychte pa henne [ey] hörde STb 4: 5 (1504).
höra (høra)
5) förhöra, rannsaka. " om mens herre nadh tektis thet hörra heller skikka ter nakon til aff set radh" ATb 1: 14 (1453). - refl. *höras fore (-före), höra sig för, förhöra sig. hörs fore, hurw thet erendet haffuer sik STb 1: 400 (1482). giffwen swar. .. oc hörens före wm han haffwer scriffwit til nokra herrar PMBref 319 (1512). HSH 13: 116 (1524), Brask).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höra may have also been written as høra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hörra ATb 1: 14 (1453)
  • hörör FMU 4: 347 (1470). pl. 3 pers. hera SD NS 3: 401 (1419).
  • hörde MP 5: 205 o. s. v. höde Atb 3: 176 (1505). herde ib 250 (1511). herdhä ib 254 (1511).
  • härdhä ib 250 (1511) , 257 (1512). part. pret. n. hört MP 4: 212. supin. hörth ib 5: 156.
  • imper. hörs STb 1: 400 (1482). pl. 2 pers. hörens PMBref 319 (1512) ; HSH 13: 116 (1524, Brask). Se Sdw 2: 1241),
  • *höra pa , höra på. Lg 39.
  • höra til , 5) tillhöra. ängho wndantakno the gozze til hörer häller til haffuer hörth aff aller SD NS 3: 334 (1418).. . ath for:de äng och öö hörör rätteligha walmar diekness arwingia til FMU 4: 347 (1470). ATb 3: 176 (1505). ena skedh som herde tydeman i säby til ib 250 (1511). ib. ib 254 (1511) , 257 (1512).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back