Koma

Old Swedish Dictionary - koma

Meaning of Old Swedish word "koma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

koma Old Swedish word can mean:

koma
fläsk ok kolöt weth jak ekke for wiST huru mykit the affwa tagit för en jak komb til husit SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 91 (omkr. 1455).. .. huilkit han ey wille til swars koma pa radSTuen STb 2: 209 (1487).. . affh segia een reeth. .. mellom erik bondha och hans STiwfSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FModher. .. som ther koma ffor rettha om thet arff ATb 3: 224 (1510=. - koma til iordha, bliva begraen. then tha alterman är skall lhenne lotha komma til jorda erlige HLG 3: 28 (1518). ib. i 31 (1521). 32 (1522). - koma, föras bringas, egl. och bildl. eptehr thet äth förneMPde bandser haffwer aldrig kommeth fran wpsala domkirkio sedha thet war ther förSTh inkommkth SvSkr(SS) III (1495). döMPdes hon til jorden qik graffwes. .. ffor henne kom wor kereSTa nadege frves drötning criSTines bön STb 3: 412 (1449).. . huilket hw är til arfs komit jan jönssons huSTr STb 4; 15 (1504), en klokkaSTrängh, som kom til vara prÿmkloka HLG 2; 21 (1511). thet GUlet, som kom til en alk ib. lom then arboge borgeren, sm haffuer opburit noget oz effter en död man kom STb 5: 136) (1516). - koma i hugh. Se SDw 2: 1251 och jfr hugher 5. 2) komma till el. över (på något särskilt, vanl. fientligt, sätt). med dt. tha sagdhe roland (till fienderna) jak komber idher än bäter. foe thy at i hafwin orät oc wi haffwom rät at aSTanda mz warom GUdz laghom Prosadiker (Karl M) 275. - med prep. (ut) ivir. hwar jach kan koma vtoffuer STockhlms borgaa. .. tha skal [jach] heMPnas vppa them STb s1: 139 (1477). - med prep. at. war granneligha omskodhande oppa alla sidhor hwat aat tk kombir, at thu maghe kwnna aff GUdz nahd swara allom feSTisom SpV 454. 3) komma (tlll), komma (ät), nå. med prep. li. fraan sooman, som aan komber i sion och swa langt offwan qwernena, som. .. VKJ 98 (14457). - bildl. komma (åt), bekomma. Se SDw 2: 1251. med prep. til.. .. hwru the (ɔ: tidigare ärkeb. biskopar) ti vpsala kirki hafwa komith äller koMPne äro Troil 2: 370 (1432).. .. ath wor kere höuitzman komber engte til hans xl /40) marck eldler hans gotz STb 1: 345 (1482).. .. ath han orettelica oc falskelige komen war il tet breff han hade fangit aff tingit ib 3: 414 (1499). - med prep. vidh. findz jngen breff eller skeltilaffforscreffne ille, huru the äre wiidh hanum (ɔ: en källare) komen HLG 1: 134 (1491).
koma
hwa som twaass aff then dödhe oc kommer vedh then döde igen hwat dogher hans twogningh GU C 0 (hand 2) s. 68.. .. ath jach hanom högh eldler STaack. .. eller om jak nagat kom wijdh hanom STb 4: 79 (1505).
koma
6) komma(vid), hava betydelse (för), röra, angå, ha att gör amed. med prep. vidh. ho (ɔ: en äng) är offwe the 15 atthwngha i bynom äro oc komber enkte widher bysens ägjp VKJ 11 (1447).
koma
8) komma (i ett STillSTånd). effther thet ath STadin är komen wel till forende. .. tha skal hwar borgameSTre haffwa til löna om aareth xviij (18) marck STb 1: 246 (1480). " täs bäther är han siälffuer komin" MP 4: 160. - komma (undan), slippa (undan). döMPdes hon til jorden quik graffwes. .. ffor henne kom. . drötning criSTines bön och kom sin wegh STb 3: 412 (1499).
koma
9) koma til sik, komma til sig, komma till sans. ther äpther kom sancte dominicus til sigh j gen, oc ffwlkommade mässona JMPs 266. - kommma i bätte skick må i vette att vår saltpanne kommer till sig, så att vi förmå med tiden at brukana och hollana uthen vår skade Linkbibl 1: 196 (1526, Brask). - koma af sik, bliva ifrån sig, förlora fattningen. the gingo. .. sokkande ok sörghindde, kalla ok allaledhis aff sik koMPa, skäffwande ok darrande SpV 276. 10) komma (till), bringas (till). opersonl. thänna. .. vitne sigha swa, at the vildo thet fula ok fölghia medh sinom dhe hvar thet komber, at enar. .. blef förST dödher SD N 3: 193 (1416. senare avskr.). - med prep. til. döMPdes jngewal. .. til swerdh epter war kereSTa nadege herres nade, ath thet thet til kom fram repit, som hans florskullan war STb 3: 419 (1499). komma (till), bliva tid (till). med prep. til. gamblom ängiom kombir til ath the ey kwnna bära gräss PMSkr 203. - med prep. at. tha aat them dagh kom thär thän hedhrirsame ensuebius skulle lhäde lidhas Hel män 185. 13) komma, uppkomma, uppSTå. eg. och bild. SpV 142. " jak spör thy, hwadhan kombir thänna omwardhanen ällir omoghin (cura unde dicta sit)" ib 520. 14) komma, uppkomma, uppSTå, inträffa, bliva. thz är kommane ath grchans skullo blyffwa segerwynnara offwr troyaner Troj 84. - komma, infalla. tha marknade koma STb 1: 139 (1477). 15) komma, bliva, varda. genaST kom alt hwsith fult mz hälghom mannom SvKyrkobr 54. - med prep. til. Se SDw 2: 125§.. .. oc rentan minskis oc snarliga komber til inthe Arnell Brask BiI 17. - med prep. ivir. koma ivir eno. SeSDw 2: 1251. 16) tillkomma, tllfalla med dat. thette her komer oss baden at betale Skotteb 440 (1470, Kämn) ib. 17) på komma, träffa, överfalla. josaplat spordhe om tholike siukdoma kma allom mannom jämligha Prosadikter (barl) 23. 19) lända. - bekomma, passa. hwar jordhin ok sädhin mz them som saar draghir owir eno, swa at hwart kombir wäl thy ando, the opgaar thär luSTelikin fruct SpV 421. 20) trans. komma, låta komma, föra, briga, skaffa. med dat. el. ack. lsidhan kwnne hona ey fadher äller modher mz thrw[gh] äler lwkan thädhan koma Mech 8. herr thue kom icke the breff här j retten ArfSTv 103 (1473). " haffuer GUdh satt them ther in i radzxSTuffue, han kome them ther vth STb 1: 16 (1475). "ib 358 (1482). UpplLagmanSDomb 32 (1490). tolff konunga hafwer iak komith vnder mik Prosadikter (KarlM) 252. " han kmi hänne thät i hwgh ok minne" SkrtUppb 249 (jfr hugher 5).. .. ath skypper pawal ey kom sin handh vijdh per kock, som haSTeliga döde j skyppet STb 4: 141 (1507). then tysk, som haffuer komit huSTrv margareta. .. i tet rygget, skal. .. ib 5: 61 (1515). " nar hon haffde alth kommith j godha matto JMP:s 409. grecan kommo diomedam ather oppa häsen jgän" Troj 149. ib 201. - komma, förmå. med ack. loch prep. til. olya aff dil hon är god til at komma menniskiona til ath swettas PMSkr 401. ib 582, 583. en. .. konwgher. .. hwilken som wille koma alt sith ffolk til at läsa jomffru maria psaltara JMPs 415. - göra (till), förvandla (till). med prep. i. fat järn, som jach fore xxj öre i piiil kom Skotteb 414 (1467-68, Kämn.).
koma
1) komma. annor (synd) är at komma sik älla falla j samma syndena mädh androm SktUppb 241. för än the komo sik til lexkx, yMPadhis jordin Hel män 219. *koma af STadh (a STaSDh), 1) åSTadkomma, förebringa. tha han skulle edin gaa ta kom han the xij män äy a STadh AT 1: 35 (1455). STb 1: 231 (1480). kan han jcke koma ord aff STad tha förgöte them med peninga UpplLagmanSDomb 32 (1490). STb 4: 52 (1505).
koma
2) få(ngn] i väg. primatus. .. kom them ((ɔ:krigarna) STragx samma aSTad tiill wägzs Troj 56.
koma
1) komma bort, försinna. Ab 1: 72 (1457). VKJ 276 (1466). " ath the ena tunnan i tolbodene kom bortt STb 1: 326 (1481). fangan, som skylther war for skipperen aff gotlandh, som ort komen är" ib 3 ; 130 (1483).b ib 131 (1493). PMSkr 63. 2) avägsna , , , tet koma 411 PMSkr 203. - med prep. at. tha aat them dagh kom thär thän hedhirsame eusebius skulle hädhen lidhas Hel män. 185. 13) komma, uppkomma, luppSTå. eg. och bildl.SpV 142. jak spör th, hwadhan kombir thänna omwardhanen älir omsorghin (cura unde dicta sit) ib 520. 14) komma, uppkomma, lupSTå, inräffa, bliva. thz är kommande ath grechana skullo blyffws segerwynnara offwer troyaner Troj 84. - komma, infalla. tha marknade koma STb 1: 139 (1477). 15) komma, liva, varda. lgenaST kom alt hwsith fult mz hälgom mannom SvKyrkobr 54. - med prep. til. Se SDw 2: 1251.. .. oc rentan minskis oc snarliga komber til inthe Arnell Brask BiI 17. - med prep. ivir. koma ivir eno. SeSDw 2: 1251. 16) tlllkomma, tillfalla. med dat. thette her komer oss baden at betale Skotteb 440 (1470, Kämn) ib. 17) påkmma, träffa, överfalla. josaphat spordhe om tholike siukdoma koma allom mannom jämligha Prosadikter (Ba) 23. 19) lända. - bekomma, passa. hwar jordhin oc sädhin mz them som sasar, draghir owir eno, swa at hwart kombir wäl thy andro, tha opgaar thär luSTelikin fruct SpV 421. 20) trans. komma, låta kmma, föra, bringa, skaffa. med dat. el. ack. sidhan kwnne hona ey faher äller modher mz thrw[gh] äller wkan thädhan koma Mecht 8. " herre thure kom icke the breff här j retten Arfsv 103 (1473). haffuer GUdh satt them ther in i radzSTufune, han kome hem ther vth STb 1: 16 (1475). "ib 358 (1482). Uppl LagmanSDomb 32 (1490). " tolff konunga hafwer iak komith vnder mik Prosadiker (Karl M) 252. han komi hänne thät i hwgh ok minne" SkrtUppb 249 (jfr hugher 5).. .. ath skypper pawal ey kom sin handh vijdh per kock, som haSTeliga döde j skyppet STb 4: 141 (1507). then tysk, som haffuer kommit huSTrv margareta. .. i tet rygtet, skal. .. ib 5: 61 (1515). " nar hon haffde alth kommidh j godha mattho JMPs 409. grecana kommmo diomedam ather oppa häSTe jgän" Troj 149. ib 201. - komma, förmå. med ack. och prep. til. olya aff dil hon god til at komma menniskiona til ath swettas PMSkr 401. ib 532, 583. en. .. konwgher. .. wilken som wille komma alt sith ffolk til at läsa jomfru maria psaltara JMPs 415. - göra (till), förvandla (till). med prep. i. j fat järn, som jach fore xxj öre i piiil kom Skotteb 414 (1467-68, Kämn). - koma sik,
koma
1) komma. annor (synd) är at komma sik älla falla j samma syndena mädh androm SkrtUppb 241. för än the komo sik til lekx, yMPadhis iordhin Hel män 219.
koma
2) få(ngn) i väg. primus. .. kom them (ɔ: krigarna) STragx samma dag aSTad tiiil wägzs Troj 56. - at, 1) komma åt, nå. solen maathe komma aath ten nyäxta tällingän Prosadikter (Sju vise m C) 231. - Jfr atkoma. - koma bort,
koma
1) komma bort, försvinna. ATb 1: 72 (1457). VKJ 276 (1466).. .. ath the ena tunnan i tolbodene kom bortt STb 1: 326 (1481). fangan, som skyther war for skipperen aff gotlandh, som bort komen är ib 3: 130 (1493). ib 131 (1493). PMSr 63. 2) asvlägsna. .. tet cleff elefson schal lata bort koma tet tygel ok bögning STb 4: 10 (1504). - Jfr bortkoma.
koma
1) komma fram, infinna sig. skulo the koma fore vthan alla gensign ok hielperede Sb 1: 85 (1477).
koma
3) förebringa, åvägabringa. " äpter thz ath thän STalne häSTin fandz i hans wärio oc kunne ey kmma sin fonga man fore" JTb 29 (1460). STb 1: 91 (1477). 4) åSTadkomma, tillfoga. .. fore theres kär broders siäl, jsse olofsons, som mik fatigom mannä hände koma scada fore Svrtb 426 (1477). - Jf forekoma.
koma
1) komma in. - införas, inlaSTas. .. ath i hans skip komo ecke in meer än v (5) eSTe järn STb 1: 216 (1480). - Jfr inkoma.
koma
3) påkomma. - hända, vederfaras. med dat. el. i dess STälle ack. .. sa at inthet effter tal skal. .. komme huSTrv anne til STb 5: 163 (1517).
koma
5) komma till, bliva til. mz minne samthykkio soff han när mik. oc swa kom pilten til Prosadikter (Sju vise m) 125. 6) komma til, komma åt. med prep. mädh. menelaus. .. menthe han skulle tha bäSTa komma til mz ath dräpa honom Troj 155.
koma
1) sammankoma. - träffa samman, mötas. bitalassum foot spoor ok ythr ii haff koma tilsaman GU C 20. s. 57.
koma
1) komma till, komma åt, få tillfälle. PMSkr 79.
koma
4) angå, drabba. " komber swen siwdarson nogath wiidh aff then skadan" STb 1: 221 (1479). anamade anund och birge it skip aff erik kesere. kome tet noget wid, tha skal anu[n] d swara ther till oc birge och inen anner STb 5: 73 (1515).
koma
5) trans. komma (ngt) till STånd, få till STånd. pass. tha spurdhe jak neMPdina. .. om thx var almennauxbro oc ther laghliga vidhir kommen oc vidhir sworen Uppsprv 14 (1454).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • komma.
 • cumma Saml 24:280. pres. komber. kombir. lkomer Skotte 440 (1449_70, Kämn). konj. lkome Stb 1: 16 (1475). komi SkrtUppb 249. impf. ko. komb FMU 4: 91 (omkr. 1445). cum Saml 34: 279.
 • komo Hel män 219 ; Troj 110. (1510). cummu Saml 24: 280.
 • pes.
 • kommande Troj 84.
 • komen.
 • komin. kommen Uppsprusv 14 (1454). pl. kompne Troil 2: 370 (1432) ;
 • -a SpV 276.
 • komith Troil 2: 370 (1432). kommidh JMs 409. kommeth SvSkr(SS) III (1495). imperat. kom STb 2: 236 (1487). Se Sdw 2: 1251 och jfr Hj. Lindroth, Jeijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 3: 116. ff.,
 • om
 • koma sik ,
 • koma at , 1) komma åt, nå. solen maatthe komma aath ten nyuväxta tälingän Prosadiker (Sju vise m C) 231. - Jfr atkoma.
 • koma bort ,
 • *koma af stadh
 • a stadh )
 • koma fore ,
 • koma fram , 2) komma fram, framträda. forda fasbiörne dömpdis iii mark af at han ey kom fram medh sinne lagagärdh ATb 1: 197 (1464). HLG 1: 133 (1480). tha kom forscriffne hustru kadrinä fram med eth skiptes breff Uppl Lagmansdomb 37 (1492). - komma fram, komma i dagen, bliva känd. he j mot loth mikell kegetys oc hans kompana koma fram eeth annad bref Svartb 424 (1447). - komma fram bliva betalad. hwar som är kronone toll skyllogher, late then koma fram, epter xiij (14) daga äro forlidne STb 1: 473 (1479, Burspr.]. 4) komma, färdas (fram). matte jak swa undfangin vära, mik thykte thet vara en höghelik ära hwar iak i wärldin komber fram, som han var här aff mangen man Fredrik ed Noreen 2805 - 2808. - Jfr framkoma.
 • *koma hem , komma hem. STb 4: 10 (1504). Jfr hemkoma.
 • koma in ,
 • koma saman 4) sammanföra, samla. thär komber han saman fä fore (ɔ: i stället för annad i penningar) oc drifuer thet til watzstena VKJ 59 (1466). -Jfr saman koma.
 • koma til , 1) komma till, komma tillstädes. Se Sdw 2: 1251. STb 5: 58 (1515).
 • *koma sik til , komma till sans, sansa sig. grecaua komo siig tiiil jgkän j vlixis tillkomman Troj 110. ib 160, 184. j langha stwnd ther äpter kom achilles siig tiiil jgän ib 225. - Jfr tilkoma.
 • koma til saman ,
 • *koma umkring , fullborda sitt kretslopp, gå til ända. Se Sdw 2: 1251.
 • koma up , 2) uppresas, uppföra, uppbyggas. Se Sdw 2 1251)
 • *koma sik up , komma upp, taga sig upp, resa sig. .. for än han kom sik vp igen STb 1: 3986 (1482). - Jfr upkoma.
 • koma ut , 4) utgå, utetalsas. Se Sw 2: 1346. 5) komma ut (med ngt), betala, erlägga. med prep. mädh. jak kan inthe fför kome wt her med STb 5: 7 (1514). - Jfr utkoma.
 • koma vidher ,
 • koma sik vidher , 3) göra sitt bästa? Se Sdw 2: 1251. - Jfr vidher koma. - Jfr af-, be-, for-, ful-, i-, igen-, ivir-, kringum-, mällom-, nidher-, ny-, undan-, unt-, upa-, äptir-koma, ävensom a-, näs-, til-, äptr-komande, a-, af-, ful-, näst-, sen-, väl-komin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Stb 2
Stockholms Stads Tänkeböcker 1483--1492. Utg. genom G. Carlsson. 1921--44.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Stb 4
Stockholms Stads Tänkeböcker 1504--1514. Utg. genom J. A. Almquist. 1931.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back