Kontrakt

Old Swedish Dictionary - kontrakt

Meaning of Old Swedish word "kontrakt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kontrakt Old Swedish word can mean:

kontrakt
1) kontrakt, öfverenskommelse. hwilkä contrakt oc sämyä. .. giordes oc tingliwses paå forsvreffne ting SD 4: 585 (öfvers. i hds. fr. sl. af 1400-talet). en copei aff en contracht som the hade giort med k. h[aus] BSH 5: 285 (1508). " som töm bebreffwedhe och med contracter loffwedhe och tilsagdhe waare" HSH 19: 20 (1504). " ath saadane contracter giordis ib. her sten stwris breff och contracter ib. varth swadan en contracth och wenligh foreningh giorth ib 21 (1504). ath thennä contracht och foreningh ickä bliffwer swaa haalen och fwltgiordh som forescriffwit staar" ib 23. ib 95 (1505). söfwerin norby, jwncker willem och jyrien kok giordhe nogen dag. tingen och contrachter mellen sigh, calmarna borgere (och) the bönder, som boo j möre och pa öland, hwilchen dagtingen och contracht. .. otte rwth ecke hölth, vthen grep the fatige men, som pa then dagtingen och contracht gafwe sig til ölandh FM 386 (1508, samt. afskr.). " then recess oc contracht, som giordis paa helsingborge" ib 458 (1510, samt. afskr.).
kontrakt
2) kontrakt, prosteri. " i borgha contracht" FH 1: 108 (1492, gammal afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • p .- -er),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᛏᚱᛆᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back