Köpthorp

Old Swedish Dictionary - köpthorp

Meaning of Old Swedish word "köpthorp" (or køpthorp) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpthorp (køpthorp)
ställe hvarest förnödenheter mot betalning hållas (särskildt resande) til handa, saluplats. å thöm wägom skal han skipa ok städhia köptorp, ther som ey äru köpstadi, wäghfarande mannom til härberghia, huat te widh torva, nat älla dagh, at the tär fån köpa för sina peninga sik ok sinom hästom födho, ok huat annat wäghfarande män widh torvo KS 65 (161, 71). widh sama rwmet. .. skal oc maa byggias eet köpthorp, ther härberghere, kröghäre oc fodhermarska aagha wti wara som pilegrimom oc wäghfarande folke skulu skipa therra bergning til sich oc sina hästa fore therra päninga. oc the borghara ther inne byggiande wardha, maaghä haffwa hwmlba, salt, järn, klädhe oc andra köpmannä warä FH 1: 17 (1441, nyare afskr.). the for:de borghara maaghe nywta oc brwka köpstadz rät oc laghbok, frihet oc privilegia som andre köpstädher oc köpthorp i rikeno nywta oc brwka i alla maato. oc scal for:de köpthorp meth allom thäs borgharom och inbyggiarom göra sin skat oc alla konungs-. lika rättighet for:dom systrom ok brödhrom ib. " ib 2: 131 (1441), 3: 31 (1443), 32. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpthorp may have also been written as køpthorp

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köptörp FH 2: 131 (1441) på tre ställen),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛏᚼᚮᚱᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back