Leidhe

Old Swedish Dictionary - leidhe

Meaning of Old Swedish word "leidhe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

leidhe
lejd, af öfverhet gifvet löfte om personlig säkerthet under resa. friliga pa hans leyde fara RK 2: 6989. " han bödh thom staRKa leyde tha ib 9139. mz leyde hädhen fara" ib 7035. ib 9481, 3: 2961. ord eller leyde hylstz ingom man ib (Till. om Chr. II, red B) 6169; konungen thom leyde screff ib 2: 9484. fulgde ther med kongens legdhe HSH 19: 106 (1505). huilken breff och leygdhe jach sender eder herredöme ib. jach är benämpdh i then legdhe ib. " en vdsvriffth aff konghens leygdhe" BSH 5: 58 (1505). thenne nye leijder ib 9 (1504). " then gamble leyden" ib. " wij haffwe lowat oc tilsagt. .. her eric turesson med hans tiänear frij oc felige leyde" ib 22 (1504). " fich leyde till lund" ib 63 (1505). " the hade giffuit honum leyde ib. tidrymd för hvilken lejd blifvit gifven. til tess legdhen war när forlöpin" BSH 5: 83 (1506). - Af de anf. ställena kunna dock några föras till leidh. - Jfr leidha.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • leijde.
  • leyde.
  • leygdhe.
  • legdhe.
  • -ir) ,
  • ledhis bref
  • leydesbreff.
  • leyyvdhys bref L. ledhis bref L.
  • legdis breff L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚽᛁᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back