Mädh

Old Swedish Dictionary - mädh

Meaning of Old Swedish word "mädh" (or mædh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mädh Old Swedish word can mean:

mädh (mædh)
A) prep. med dat. el. i dess STälle ack., någon gång med gen. 1) för att beteckna samvaro: med, i sällskap med, tillsamman med. hon. .. togh honom widh haandena och wille hafuan mz sigh Från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.">Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJu vise m C) 228. " jnkom til oss. .. henrich STrobuck meder tesse epterscriffne gode men" STb 4: 31 (1504). - med, bland. Se SDw 2: 1270. 2) för att beteckna gemensamhet i handling el. tillSTånd: med, tillika med. jtem skal kirkien haffua hälffthen af skin tyondhen met preSTen Svartb 71 (1345?). sades fore retta, thet huSTrv anna. .. medh sit barn magh tredhe. .. jn vtj hwsit pa brincken medh sit barn STb 4: 112 (1506). - med refl. pron.: för (sig STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälv). nw tröSTha somlike fför mykydh oppa sigh siälffwa, sighiandhis swa mädh sigh JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 491. 3) för att utmärka den med vilken något föres el. följer: med. eth gotz, som iak fik meth mynne husFrv criSTine SD NS 3: 207 (1417). ib 302 (1418). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 1: 329 (1465).
mädh (mædh)
5) för att beteckna innehåll: av, med. otalika galga, fwlla mädh brännande järn krokom JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 258. - efter föreg. subST. the. .. togho STora byrdhe mz gull oc silff Från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.">Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJu vise m) 127. tw prisk fath medh ööl STb 1: 33 (1475). wäl thry hundrath mädh röwarom Hel män 206. 8) för att uttrycka att en beskaffenhet, egenskap, sed, verksamhet, ett förhållande e. d. förekommer hos någon: med, hos. at han adrik viSTe ellir hörde. .. swa dana oärligh gerningh medh eskil i sina daga ATb 1: 256 (1467). hurw är thät mädh idhir Hel män 263. 10) tillika med, vid sidan av, jämte. tha bethes jak här fore heterlecä mannä insighle mähter mino eghno NMU 1: 63 (1369). 14) för att utmärka den person el. sak till vilken man STår el. träder i ett förhållande: med. at wi alle. .. medh warn herra konung erik oc medh ware Frw drotning margareta. .. äro ouer eno wordne Främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.">Rydberg Tr 2: 656 (1396). 15) med, med hänsyn till, med avseende på. tha medh thet samma tiltaal STode for:ne elzebe tet clarlige til STb 4: 23 (1504). - mädh thäs, med avseende på. thätta ordhit ascensio. .. manar mik oc aminner mz thäs at iak är wordhin människianna forspräkare (almonet me quod factus sum advocatus hominum) Från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 99. 16) för att uttrycka åtföljande omSTändighet el. sätt: med. at wi alle. .. endräktelika medh godh wilia oc kärlek äro ouer eno wordne Främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.">Rydberg Tr 2: 656 (1396). STode margit. .. och viderkendes, tet hon STal skedin, medh nödh at hon tet viderkendes STb 3: 395 (1498). mädh allo, se alder. 17) för att beteckna medel: med, förmedelST, genom. änglika. .. ok hans huSTrv. .. hafua gifuit sik in i hälgha likama gille medh eenom mantle, som scriffuat STar i vpbyrdhinne HLG 1: 65 (1456). mädhän gud. .. haffuer all vaar käreSTe barn här aff werl denne met dödenom kallat FMU 4: 351 (omkr. 1470). thy at gudz osynlighin thing wndhirSTandin mz them thingom, som giordh äru synas (per ea quæ facta sunt intellecta) Fruspegel -- öfvers. Från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.">SpV 191. räthuise the opflygä mz twegge kerleksens vinghom SvKyrkobr (Lucid B) 228. STb 3: 210 (1495), 454 (1496). komber her j byn j gen, tha STande sin reth medh liffuit STb 3: 454 (1499). - med tillhjälp av, med begagnande av. the som köpande ffaa prebändor oc kyrkior, som nw thy wär wärlzlika höffdinga offta göra, skepandhis sinom wenom kyrkiona ingäl, mädh bönom älla gaffwom JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 252. takes theen oc files granth som myöl mädh enne järn fiill PMSkr 511. 18) på grund av, i föld av, av, för. .. skull, med. jngen hade schul fore skyp och gotz tet forgickx. .. vtan allenaST oleff hansson medh sin olydin STb 3: 455 (1499). - mädh thy at, därför att, emedan, thenna STriden STaar ey langan tiid mz ty ath troyana STad fwl snarliga om kwl slatz oc nederbrytes j grwnden Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 172. 20) utmed, långs åt. fförST kirkewägia met hultila träsk, ok swa roo reth widh kirkiowori Svartb 524 (1477). 21 (enligt, i överenSTämmelse med. thet huSTrv anna. .. magh tredhe medh lagen jn vtj hwsit pa brincken STb 4: 112 (1506). 22) med, li överenSTSTämmelse med (någons) vilja el. fördel; oftaST satt efter tillhörande subST. (el. subSTantiva ord) och vanligen förbundet med mot (mote). swenin sporde är thz siälinne nakath a mot at kroppen iordhas i hedhne iordh. .. är thz them nakth mz at the iordhas i wighdhe iordh SvKyrkobr (Lucid A) 118. " j allom thingom badhe moth ok mädh (tam adversis quam prosperis)" Från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 304. ther lagen swa ljuslige holler med oss HSH 13: 78 (1524? Brask). 23) vid tidsbeSTämningar: under, vid, i. hwilkit som langelica thera mellen samtyckt war medh dandamanna nerwaran STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 111 (1488). ib 184 (1491). thär epter wägxer henne with mädh wintre STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 156. - mädh thy, förrän. ey waro the komne xv skede mon wt j siön j Fraa athenas mz ty STort moln kom offwer klara hymmelsen Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 86. ib 104. " ey war än nw qwällen kommen om then samma dag mäd ty briseida haffde omwändt syn hoog oc willia" ib 173. B) adv. 1) med, i följe. tak medh oc bär mik min sek Från medeltiden. I Småst på Fsv.">SvRimd 44. hon. .. togh honom widh handena och wille hafuan mz sigh, thaa warde han sig och wille ekke mz Från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.">Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJu vise m C) 228. " hon war ecke i radh eller daadh mädher, tha barnet mördes STb 1: 368 (1482). "ib 4: 78 (1505). - med, med om (att). honum bör oc. .. wara med ath hugga Fr. 1513--27.]">Arnell Brask Biᴵ 26.
mädh (mædh)
2) för att beteckna ett medförande: därmed. the. .. togho STora byrdhe. .. oc gingo heem mz Från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.">Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJu vise m) 128. " tha togh hakon och tywffwn syne arbyrSTh och gingo i skoghen mz" Från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden Från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 95 (1513).
mädh (mædh)
3) därjämte, tillika, också, även. tha dömde jak for:da martene til ingalykkio oc lthe andro gozs mädher, som howdhbreffuit vt visar SD NS 3: 521 (1419). jtem fähirda twe oc the wakte yxnena medh SVklE 161. VKJ 271 (1447) , 32. ATb 1: 207 (1465) , 268 (1467). STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 178. Troil 5: 318 (1515). - efter föregående negation: heller. marten skulle ey faa sina huSTrv i dagh oc ey i maargon medh ATb 1: 248 (1466). til mädh, därjämte, också. kendes han haffue seth eldh oppa hans gardh til medh STb 3: 15 (1492). tak. .. nokoth annath win til mädh PMSkr 359. " thär til mädh, d. s. mal lsamman alth thet j kareno är pa STenenom, oc jndrik thär til mädh aff oleonne" PMSkr 414. lib 511. C) konj. Se C. Larson-Högsby, TeSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPoral satsfognig i fornsvenskan 40 f., S. GuSTavsson, Hemming Gadh, gloss. s. 69. 1) medan, så länge som. - medan, under det att. skal iach lykko j werldinne bärä the skal nw skee medh iach är härä aff thennä STolta jumFrv riik Fredrik ed Noreen 2007-2009. medh j. .. ey til STedi[s] ware HIST. Tidskr. 19459 s. 252 (1512).
mädh (mædh)
2) emedan, eftersom. her thures modher kan medh retta enga morghongaffuo vinna medh hennes bryllöp war j danmark ArfSTv 41 (1461). Fruspegel -- öfvers. Från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.">SpV 28. " thet huSTrv anna. .. medh sit barn magh tredhe. .. jn vtj hwsit. .. medh thet andra mattis gritegiwteres döde STb 4: 112 (1506). - JFr bland-, bredha-, här-, inne-, nidher-, til-, thär-, up-, ut-mädh. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mädh may have also been written as mædh

Part of speech: pp, ab, kn

Additional information: prep., adv. och konj. L.

Grammatical aspect: prep. adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • mz.
  • mädh Mecht 304 ; MP 4: 156, 178 ; Hel män 206, 263 ; Troil 5: 318 (1515) ; PMSkr 359, 415, 511 ; JMPs 232, 258, 491 o. s. v. mäd Troj 173.
  • medh Rydberg Tr 2: 656 (1396) ; SVklE 161 ; SvRimd 44 ; HLG 1. 65 (1456); Arfstv 41 (1461) ; ATb 1: 207 (1465) , 248 (1466) o. s. v. STb 1: 33 (1475), 3: 15 (1492), 4: 23 (1504) o. s. v. SJ 2: 184 (1491) o. s. v. Frederik ed Noreen 2008. med HSH 13: 78 (1524? Brask); Arnell Brask Biᴵ 26. meth SD NS 3: 145 (1416) , 207 (1417), 302 (1418); VKJ 271 (1447) , 32; SJ 1: 329 (1465).
  • met Svartb 71 (1345?), 524 (1447); FMU 4: 351 (omkr. 1470). mädher Sd NS 3: 521 (1419); STb 1: 368 (1482). mäther NMU 1: 63 (1369).
  • meder ST 3: 210 (1495) , 4: 31 (1504)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
SvRimd
Två Svenska Rimdikter från medeltiden. I Småst på Fsv.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Fredrik ed Noreen
Hertig Fredrik av Normandie. Kritisk upplaga utg. av Erik Noreen. 1927. SFSS.
SVklE
Stadga af år 1443 för Vadstena klosters ekonomi. I Småst på Fsv.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back