Mällom

Old Swedish Dictionary - mällom

Meaning of Old Swedish word "mällom" (or mællom) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mällom Old Swedish word can mean:

mällom (mællom)
L. A) prep. med gen. el. i dess ställe ack., någon gåpng dat., stundom ställt efter det styrda subst el. pron. 1) mellan. i rumsbestämningar. j ford:da kapenhawta oc lempewore är rätta sokna och bya ran mellan soknom och byom som sagt är Svartb 481 (1464). - för att beteckna att något upptager mellanrummet mellan två föremål. mediarticus (för mediacaritus) mällon thu tingh trengdher GU C 20 (hand 2) s. 126. ath tw kanth then pännan smwla söndher mällen fingrommen PMSkr 536. 2) mellan. itidsbestämningar. ther war mer än en time millan at hon gik jn i härbärgit ok at han thalade til hänne ATb 1: 144 (1461).
mällom (mællom)
4) för att uttrycka ett ömsesidigt förhållande: mellan. ffore then skuld at millan hederlika herra ärchebiscopenom. .. oc biscopenom j abo är komen en osämia Svartb 155 (1375). then rekinscap, som hetherlikom manue päthare alenninga, rath nanne j stocholm, oc mic mällom skelett hafuer FMU 1: 392 (1384). SD NS 2: 251 (1410, gammal avskr.). som thera mellom förent war tilforend i radzstuen SJ 2: 217 (14929. 5) bland. fiärdha (avundens lotter) är rwnan mälla wini til at göra missämio SvKyrkobr 353. 6) under. i tidsbestämningar. mällom thäs at, under (mellan)tiden, til dess. Se SDw 2: 1271. - B) adv. 2) emellan, i mitten. jak betalar tik en hööstak ther staa iij jak betalar tik then millan staar ATb 1: 87 (1458). - Jfr dura-, här i-, i-, manna-, thässa-mällom.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mällom may have also been written as mællom

Part of speech: pp, ab

Additional information: prep. och adv.

Grammatical aspect: prep. adv.

Alternative forms or notes:
  • mellom SJ 2: 217 (1492). mällon GU C 20 (hand 2) s. 126. mällen PMSkr 536.
  • mellan SD NS 2: 251 (14110, gamma l avskr.). Svartb 481 (1464).
  • millan Svartb 155 (1375) ; ATb 1: 87 (1458) , 144 (1461). mälla SvKyrkobr 353. Se Sdw 2: 1271),
  • mällom at (mällan aat(h). mellan at),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᛚᚮᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back