Märkia

Old Swedish Dictionary - märkia

Meaning of Old Swedish word "märkia" (or mærkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

märkia Old Swedish word can mean:

märkia (mærkia)
1) märka, teckna, förse (med märke av ett el. annat slag). jtem som skuldo merke spen bisman pedar i vppaby ATb 1: 4 (1450). han skal bliwa bödil i STadenom ok miSTa badin öronen ok warda märktir medh STadzens märke ib 181 (1463). ib 329 (1470). erich. .. begerede at ware meSTerman her j STaden ok badh radit vnne sich tet och merkie sich medh STadzsens klede ferga STb 2: 577 (1491). cauterio. .. märkia mz iärn oc fordöma STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 90. ib. STb 4: 142 (1507).
märkia (mærkia)
4) utmärka, utsätta. ty hann (ɔ rån) war gambell, beskedeligh och jord faSTer, retter med STeenn skälighen märker (för märkter), som aff ålders lends warit haffuer FMU 3: 196 (1440, sen avskr.). 6) utmärk, visa, giva till känna. uttyda, förklara. äntho at thätta haffwer mik hänth nakontidh haffwa hörth, likawäl tha bidher iak tik at thu tak thz til enghin thwnga, at märkia här nakoth thär aff (hic annotari obsecro grave non sit) SpV 437 .. 7) beteckna, utmärka, åsyfta. midhdagx timans liws. .. j hwilkom chriSTi brwdz hälgha kär lekin. .. är märkthir (significata eST) SpV 498. JMÖ 114. " nakra memorie oc collector aff ware wärdoghe modher sancte birgitte mykyt nyttoghe oc STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdelike mz faa ordh oc tho myky märkiande" ib 138. JMPs 274. thänne psaltaren kallas oc aff STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUz wisdom som märkis mädh salt, thy at tässa twa hälgha böner, som är pater noSTer oc aue maria, ärw STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz wisdoms salt ib 452. - beteckna, karakterisera. ware thz swa at hans STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhelika grymhet altidh näpSTe them som syndadho, ok enkte blidhkadis tha matte han märkias othulughir (notari posset ejus iMPatientia) SpV 561. 8) märka, lägga märke till. giva akt på. - förSTå. SpV 115. " mädh jnarure thz är örna prydilsomen, skalt thu märkia lydhona" ib 118. mädh ormsins hoffwdh, märk alla synda op[b]örian ib 199. - inse, förSTå, vitsorda. jordagotz, som dandemän kunna merkia at fult kan göra for for:ne tw hundrada siwtigi fäm marc Lagerbring Saml 2: 245 (1457). 10) ertappa med fel. jtem ath huar sig förware för noghz dol leller annan otroo, om byte kan falla, ty at thz er ganska lithz, ther en suen j thenmotta kan warda merkther medh til endha Arnell Brask Biᴵ 19. - Jfr be-, fore- (JMPs 456), til-, ut-märkia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so märkia may have also been written as mærkia

Part of speech: vb

Additional information: v. L:

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • merkia.
  • merkie.
  • merke.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back