Mere

Old Swedish Dictionary - mere

Meaning of Old Swedish word "mere" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mere Old Swedish word can mean:

mere
posit. mykil. A) koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP.
mere
1) STörre (till omfång el. utSTräckning). fiskarins ben ära mindre ok preDikarens mere STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 108. " jnnan mere oc STörre armenia" ib 214. Al 1932. " mith GOotz. .. thär mik är een deel aff rätto arfwe epter fadher ok modhor ok mere delin aff minum käro sötzchenum vnter" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 53 (1408). " fAlla i käldo eller bäkkia eller annor mere watn" MB 1: 360. " the litla drötning var ey mere än hAlff thridhia spanna lang" Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 350. " the haua Dighran förmon, å mera höghd äru STadda" Bok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 84 (206, 92). - mera (i myckenhet). baro saman mere viþ STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 31. skar mära korn ib 101. " mära mahGO twe än een" GO 1091.
mere
2) STörre (till STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa el. grad), betydligare. hans (månens) liws synis ey for mera liwse solinna MB 1: 63. " hertogans makt war tha mere" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2745. " växte quinnonna oDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frägh mere" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 30. sanctus petrus hauar mere pris for androm apoSTolis ib 100. han hafþe mere andelekan eld ok guþlikan älskogha bruna än andre apoSToli n jak mz merom gudz älskogha än för STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 26. ib 117. " ängin war the dygdh som ey war mere ok fulkomnare j thik än j andre creatur" ib 390. " merom vrenom thinGOm hördhe til mere skirslir oc ofDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr oc swa myklo nakor synd var mere, swa myklo mera skuldo vägha thz offer som fyri the synd skulde ofDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fras (Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Från vrenom eft. Cod. B)" MB 1: 508. " thz görs oc vardhir til siälfs hans mere forskullan oc löna" Bo 142. " at miin sorgh mere än thiin är" STephens. 1849.">Iv 2674. " til thässa gäff mere wisso" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS2: 53 (1408).
mere
3) STörre, mera betydande, mera Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FramSTående, förnämligare. vika (för vikar el. viker).. . þän mindre þöm mera STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 51. " medh minnom mannom ok merom" Bok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 38 (100, 41). Alle domare, huath the äru minne älla mere ib 68 (168, 75). STörre ok mere man Bo 153. " hans martirium är mere högtidh ok märare, än hans bena fund" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 284.
mere
4) motsv. posit. miok, mykit.
mere
1) mer, mera, i högre grad, i STörre mån. älskar thu mik mera än thesse Bo 240. " skAl man gifwa sik mere vin om at ther STridha moot som meere om thrängir" ib 108 (kan föras till den adj. bem. 2). gör iak ey mere mot naturlike kropens skipan än mot siälinna skipan STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 213. mere liffde jak j hanom, än j mik siälffue STröm. 1868--70.">Su 212. gladDis jak meera aff ena Aldra ödhmiukaSTa bön. .. än aff Allo wärdzliko gulle ib 241.
mere
2) vidare, ytterligare. herra gamorin badh mera then swen siin vapn redha Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 1575. " bödh honom mere til at han en dagh j STröm. 1868--70.">Sudhercöpung hAlla vil" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5382. han sagde mera Di 191. STröm. 1868--70.">Su 241. - vidare, längre. han heta ängin STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bue merä SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 11. - ytterligare, ännu. aff erchebispen oc andra bispa mere STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4205. - JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr for-, handar-, innar-, nidher-, optar-, siþar-, ytar-mere. B) STröm. 1868--70.">Superl.
mere
1) STörST (till omfång el. utSTräckning.). mäST delen af väruldene STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 99. " i mäSTa STaþ armenie rikes" ib 210. MB 1: 113. - STörST (i myckenhet). mäST (det meSTa af, STörSTa delen af) hans folck pa maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen lå STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4654 (kan föras till mäST, adv. 3). - mäSTa del, till STörSTa delen, till det meSTa. thera släkt var mäSTa deel dräpin STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 315.
mere
2) STörST (i grad). fuSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdhe thungaSTa sorgh hänna mäSTe glädhi STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 261. skAl then hafwa mäSTa hedhir som vidhir Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FreSTa äptir sinne makt at syndenar ok luSTane vprifwins af wärlDinne ib 1: 339. - STörST, värST. till mäSTan fAlsare STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 113. " myna mäSTa owinir" Di 191. haffde giort Alla mäSTa syndh MB 1: (Cod. B) 509.
mere
3) STörST, meST betydande. til en mäSTan ok märaSTan. at Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Frägh rican kunugh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 497. " innan mäSTum högtidhum" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 284. " at hans martirium hAlDis j mäSTum ok märaSTum höghtidhis tima" ib 284. - STröm. 1868--70.">Superl. n. mäST, adv.
mere
1) meST. mötos þöm (för þön) baþen hion fäghit huart andro ok mäST af guz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþskapi STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 4. " rände som mäST han matte (så mycket el. så haSTigt han förmådde) ib 156. "STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 92. ST 475. " badh han sit folk höght ropa som the meST formatto" ib 525. " drog herre tord aff ther näST aat lödesa huat han kunde mäST (så haSTigt han kunde)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9378. ib 1764, 3: 13383, (siSTa forST.) 5583. hwar bar in som mäSTh han gath (så mycket han kunde bära) ib 3: 1028. " kom her oloff axelsson aff GOtlandh som han gath mäSTh" ib 572. ib 1054, 2068. " the ridhu och rände som the oSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKadhe mäSTh" ib 1035. ST 8, 474.
mere
2) på det högSTa, synnerligen. war. .. mäST til (i hög grad hängifven åt) fwlan licamins loSTa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1004.
mere
3) till det meSTa, näSTan. skattade them aff meST huat the aga (näSTan Allt som de ega) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 719. ib 8362. mäSTh herrana (näSTan Alle herrarne) grype ther ett annath lag ib 3: (siSTa forST.) 4276. " ther lag konung wAldermar sielffuer ne, oc meST hans höffDinge (näSTan Alle hans höfDingar) ther Alt om kring" Di 189. meST Alle STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3145. ib 4985. " han (skatten) STodh Alldher mäST j gen" ib 5327. " meST hwaria nath" ib 7196. " wid xx kerrebössar hade han meST (i det närmaSTe? på sin höjd?)" ib 8597. - n. i beST. form, mäSTa, adv.
mere
1) synnerligen. " i förbindelse med negation. thz hAlp honom togh ey mäSTa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4857. ib 5015, 7083. ther bleff hon tha til entidh, oc ey mäSTa länghe STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 622. " iak war ok ey än mäSTha ryk" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Till. till LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 222. " han war tha ekke meSTa gamAll" Di 169. skAl. .. thz ey wära meSTha heeth aff sik Lb 3: 39. ib 40. HSH 24: 53 (1516).
mere
2) tll det meSTa, näSTan. waro nw lidhin Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra abrahm oc til dauid mäSTa et thwsand aar MB 1: 7. " Alle mäSTe" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4636.

Part of speech: av

Additional information: adj. komp. och mäster (mester), superl.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • meere.
  • märe
  • merom Bir 1: 26, 117.
  • merom MB 1: 508 ; KS 38 (100, 41)),
  • mästa delen

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back