Möghelikhet

Old Swedish Dictionary - möghelikhet

Meaning of Old Swedish word "möghelikhet" (or møghelikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

möghelikhet Old Swedish word can mean:

möghelikhet (møghelikhet)
1) förmåga. epther hänna STora kärlek möghelighet (magnitudinem amoris) i hwilka hon mik älskadhe i iordherike Mecht 113. ib 124. enkte kan atskilia lhans wilia ok hans möghelikjet (possibilatatem) SpV 188. gudz ande. .. hwilkins wilia wndhirgiffwin är möghelikhetin (possibilitas), thz är at formagha hwat han wil ib 517. 2) möjlighet, möjlig el. ifrågasatt. sak. Se Sdw 2: 1272.
möghelikhet (møghelikhet)
3) rimlighet, skälighet, bildighet. " thet j sculen göra til sltozsens spiisning for ider scath sculo ware ämbetzmen tagha epter möligheet som waar fader biscop magnus oc the godo men aff wart raad. .. läggia oc midla mellen wara ämbetzmen oc ider" Svartb 399 (1441). sades fo retta, ath for:ne niclis. .. haffue jntet tiltal til garden, vtan the nywta kunne oldermantzsens och bröderne serdelis gunST och willie ther till epter mögheligheet medh thera egna peninga til lösende STb 3: 247 (1495). - skäligt pris. wil bonden haffue then halffua gardh jgen. .. tha skulle henne bonde löse garden fore mögeligheet for peninga och hanom sielffuer besittia STb 3: 158 (1494). " vill lhenne arffua samma halffua garden j gen löze fore mögelighee[t] ok skeligheet" ib 195 (1494). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 259 (1494). STb 3: 354 (1498). 5: 21 (1514). wore kötmongere skole oc sätie teris köp i mögelighet her effter ib 284 (1520). - skälig el. måttlig penningsumma`? huilke suma for:de hans brabender fornögde for:ne huSTrv valburge pa ena mögeligheet, som hon vppa vnte och gaff j goda dandamanna nerwaren STb 3: 235 (1495) .. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 272 (1495). - i uttr. göra möghelikhet mädh, behandla (ngn hovsamt el. milt. , , , och takka te dandenmän edher ganska kärliga for then möielighet i i [!] giorde med them GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 413 (1505?).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so möghelikhet may have also been written as møghelikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mögelic-.
  • mög (h)elig-. -heet. möielighet GPM 2: 413 (1505?).
  • möligheeth Svartb 399 (1441) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back