Skämtan

Old Swedish Dictionary - skämtan

Meaning of Old Swedish word "skämtan" (or skæmtan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skämtan Old Swedish word can mean:

skämtan (skæmtan)
1) tidsfördrif, nöje, det som Bereder nöje. han (Muhammed) jätte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom them hanum trodo paradys, ok ther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla skemtan hafua mz math ok dryk ok wänASta quinde STenianus. Se Lg.">Bil 726. " sätte ther in sin son. .. ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzskona lek ok skämtan" ib 610. " han sculde enkte thänkia vtan thässa hems skemtan" ib. " torue kununga ok höfdiunga haua STundom lekara ok andra STrand. 1853.">Fröghdelika skemptan" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 39 (101, 41). " torf han !USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: mannen) haua STundom skämtan ok glädhi i sinom hugh ok hiärna" ib. " i wårre skämtan ok glädhi" ib 61 (151, 67). skulu vngara mz lek ok skämtan ridha ok ränna häSTom. .. ok idhka medh lek ok skemptan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thön åthäue, män plägha i STridh medh häSTom ok fotgångarom hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alda ib 53 (136, 57). haua kununga ok herra STrand. 1853.">Fröghdelika lekara ok sångara sik ok sinom mannom til skemtan widh sino borde ib 55 (139, 60). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 204. STrand. 1853.">Fr 451, 2726. STephens. 1849.">Iv 76. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6466. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 225. " haffwa. .. skämptan mz glädhi och soma" ib 2: 5092. " hwar soot födhis aff thässom fyrom. af ofmySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLom mat oc dryk. af ofmySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLom sympn. oc af läti. oc skämtane (otium et jocum). oc af iwirSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flödhis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 229.
skämtan (skæmtan)
2) gamman, muntert el. luSTigt tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al, skämt. hafþe for skämptan opta diäw[l]s namn i munne Bu 497. gör konungin sik ther aff skämtan (Cod. A gaman 196; gör sig konungen luSTig deröfver) MB 1: (Cod. B) 546. blanda STundom skämtan medh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluoe tinne STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 24 (59, 26). " tin skämtan ok röST se vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al oföghelik ord ib (60, 26). kan wel skemptan skön" ST 72. hwar är latren, hwar skämtan Ber 210. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 129. " at höra fagher ordh ok skämtan" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 28. " här sigx aff abotum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum skemptan mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLä" AS 59.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skämtan may have also been written as skæmtan

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skämptan.
  • skemptan.
  • skämtan.
  • skämtane KL 229),
  • skämtans ordh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᛘᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back