Stadhga

Old Swedish Dictionary - stadhga

Meaning of Old Swedish word "stadhga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stadhga Old Swedish word can mean:

stadhga
L.
stadhga
1) göra stadig el. fast, giva stadga el. fasthet åt. lloco. .. stätya oc statgaa GU C 20 (hand 2) s. 94. - befästa, grunda, skapa.. .. GUdhi. .. som stadgath hafuer himmel oc jordh Prosadikter (Barl) 10. " for thy han haffuer stadgad (firmavit) alt jorderike" SvT 8. ib 46. 3) bringa i stadig el. lugn ställning, bringa till ro. helge GUdz vener som nw stadgadhe äru j ävigha stadughet SvKyrkobr (Lucid B) 237. thät (ɔ brännvin) stadgher och krafftoghan gör maghan Sex ekon tr 273 (jfr ted gör magan stadwgan LB 7: 128 ). 7) fastställa, bestämma, besluta. hwar som san renliffwis människia astundar ath wara. .. stadghe sik (proponat) thz thär fore skriffta thz första, han kan ath koma Mecht 300. - besluta, föresätta sig. att människian af rätte onzsko wtwäl ok stadgar i sino samwiti aldre wilia göra synda bätring SkrtUppb 256. 8) avtala, överenskomma om, avsluta, ingå, göra (fred el. förbund). haffwer jac stadgadh med biörn, ath han oc hans magh karl, ath the skolo haffuana (ɔ en kvarn) for 1 pund smör VKJ 276 (något efter 1480). - avtala, avsluta, träffa avtal om (köp el. dyl.). Jfr Sdw 2: 1305. tha han stadgade oc leyde skipith thil the resona PMSkr 96. 9) bestämma, förordna. cerno. .. see skudha o mena döma stagdha componitur. . decernere döma proponere mena förtänkia stogda oc kampa GU C 20 s. 100. - stadga, förordna, föreskriva. tha funno the thät fore rette som rigesins stadge wtuiser oc the gode herrer her sten stwere med alt rigesins raad haffde stadgad oc stadfest obryteliga at haldes Uppl Lagmansdomb 18 (1490). - föreskriva, utfärda, stifta. teleurus konungh stadgede fordofm laagh att. .. PMskr 711 (senare avskr.). - föreskriva, stifta, instifta. tha är iak. .. begärande ath stadhga ena prebendam KTb 58 (1426). han. .. stadhgadhe sacrementit for sins kärleks aminnilse SkrtUppb 294. 11) antaga i tjänst, fästa, städja. puluermakaren hans. .. som stadgad war til lmortensmesse Stock Skb 121 (1519). laurens bysseskytte oc hans staLBro[der] jacob, som skickade äre för bössoner pa helgans holmen, stadgades för xij marc til polska oc strax gaffz them viij mark ib 122 (1520). 13) göra fast el. hård, förläna fast(are) konsistens. matteliken hithe stadgar wäskona PMSkr 384.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stadga.
  • statgaa GU C 20 (hand 2) s. 96. stagdha GU C 20 s. 100. stogda ib. - ar. -adhe. -adher. impf. stadgede PMSkr 711 (senare avskr.). supin. staggath BSH 5: 271 (1508, H. Gadh). Jfr Sdw 2: 1305),
  • stadhga sik , 3) få fast fot, befästa sig. är oc mykit farlikith hastelika löpa äffther them som swa ärw til baka draghne oc haffwa sigh stadgath PMskr 158. - befästa sig, rota sig. ilhärszka aff hwilko hwghin oc wilin människona stadga sik i syndinne SkrtUppb 251. - refl. *stadhgas, fästa sig, rota sig, slå rot. eg. och bild. j stobban affwan mellen baken och trädh stadgas jnsatta qwista aff androm träm PMskr 325. ther fore stadgadis hon. .. j the hälga thro MP 4: 85. alla. .. stadgadis täs ytermer j gudz tiänist ib 235. ib 264. - Jfr ater-, be -stadgha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚦᚼᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back