Strömber

Old Swedish Dictionary - strömber

Meaning of Old Swedish word "strömber" (or strømber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

strömber Old Swedish word can mean:

strömber (strømber)
L.
strömber (strømber)
1) ström, strömmande, forsande. " vtflöt blodhit ginstan swa fulstopljca aff thy saareno swa som blodz flodh mz ström (cum impetu)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 274. - strön, flöde. flödande massa af vatten el. annat flytande ämne. brast up ii sama huseno en oleo kälda vällande ok ran KLemming. 1862.">Allan daghen striþom strömom Lg.">Bu 65. " läk lughande brennestens baKLemming. 1862.">Al swa som stridhaste strömber" Pa 23. staRKe ströma aff blodhith ran KLemming. 1862.">Al 2364. " skKLemming. 1862.">Al iak sända thik mina rätuiso suasom stridhastan ström" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 184. KLemming. 1862.">Alla gatwnar woro. .. fulla aff watn oc ström OB 215. " har jordanis flodh drogh sin strom til ryggä" Lg 3: 560. " aterdrogh sik flodhens stromer ib. - stömmande vatten, haf. en frij seglass till finlandh, norreKLemning. 1860. SFSS.">Botn, cKLemming. 1862.">Almarna och anderstedz i skären, som langht som rigsens strömar sigh vtstrecke" BSH 5: 289 (1508).
strömber (strømber)
2) ström. flod. han druknade i then ström RK 1: 2316. han. .. thwadhe blodhit af i strömenom som ther var näär KLemning. 1860. SFSS.">Bo 188. - ström, fors. loto tha flyta for strömen nidh RK 1: 1526. " the rytza giordo aff thörran widh flota. .. ok loto. .. nid för strömen ränna" ib 1530. han. .. fiol vt aff bronne j stridhastan strööm KL 85. Lg 3: 579. " then staRKe strömen ib 226. "ib 225. - ström, qvarnström. vpPa. .. wätinge ström oc ena qwärn i samma strömenom SD NS 2: 209 (1409). " KLemming. 1862.">All thesse forscrepno gotz oc jordher. .. skär, ströma, quärna ib. meth. .. quärnastadhom ok strömom ib 225 (1409). oPa ena aweRKan i enom stroom i dwodKLemming. 1862.">Al" VAH 24: 318 (1414). " kennomps wi tidlömpt forscriffno wreta clostre aweRKin aff them ström i duwodKLemming. 1862.">Al ligger ib. "ib 319 (1414) , 322 (1442). - i ortnamn. recognosco me. .. johanni holmgersson quendam torrentem dictum KLemming. 1862.">Alæstrøm infra vaghleuisbro et thorishueen situm cum suis omniLg.">Bus adiacencijs prope vel remote positis. .. dimisse SD 2: 700 (1300-1310). - Jfr blods-, hytto-, härads-, kunungs-, miþ-, mylno-, qvärn-, qvärna-, vatn-strömber, äfvensom miþströmis.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so strömber may have also been written as strømber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ström.
  • strööm KL 85.
  • strom Lg 3: 560.
  • strööm VAH 24: 318 (1414). med art. strömenom Bo 188 ; SD NS 2: 209 (1409). pl. strömar),
  • ströms vatn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᚯᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back