Sum

Old Swedish Dictionary - sum

Meaning of Old Swedish word "sum" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sum Old Swedish word can mean:

sum
samt adv. och pron. L. A) konj. 1) som, såsom, liksom. Jfr Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 2: 1309. läth thär wppa (ɔ en pulverblandning) litith aff STarko hwito ätikio röranDis samman som en gröth STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 432. " adamas är en dyr STen haffwanDis lit maxan som roSTogth järn" ib 457. - med korrelatet sva. at thu lös mic. .. swa som thu löSTe the jomffrwnna SvB 408 (omkr. 150). som, såsom, på det sättet som, på samma sätt som, på sätt som. alt sum thet STar nu Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 8: 169 (1362). - som, såsom, i likhet med vad, i enlighet med vad.. .. swam giffwit och scriffuit är j abo aar, dagh ok rwm, swam forscriffwith SToor STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL) RegiSTrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkoSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 562 (1513).
sum
3) lika väl som, liksom, så väl som. kendes the thöm pa alle syde ware offuer ente och forlichte om lösörena som om grunden STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 149 (1489). " jtem om siäla daghen äpter messona som daghen til förende äpter siäla afftansangen. .. bör honum. .. jn procession ganga" STycken på Forn Svenska.">PK 58.
sum
5) så mycket som, vid passs. .. ok äre hwsen goodh som xij mark SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 343 (omkr. 1470). STock Skb 191 (1521). 11) som. förSTärkande. i omedelbar förening med en superl. som han SToodh som bätzST, tha sagde han. . STb 1: 399 (1482). 12) så vitt som, så vida, så visST. jtem skal fodermarsken engen makt haffue nogen fodring fordrage eller penninga ffor henne taga. .. som han vill ware vid sine äre oc wthen tiwffuerj Arnell Brask Biᴵ 33. 13) såsom, så viss som. gud. .. vnne mik tik sköt athersee / mz frögd ok gläde som iak tik, an EK 1913 f.; jr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrön. 511. haff miskund ower mina syndher, som thu ympnith thäs maktogher är SvB 152 (omkr. 1500). - eftersom, enär. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrön. 670.. .. i the manzbotinne som han skyllogir war som han aff dagum tog nigils olafson ATb 1: 172 (1462). 14) i det samma som, juST som, under det att, medan, då. Jfr B. Bjerre, NorDiska konjuktionsSTenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildningar med temporal innebörd 1: 248 ff., 2: 28 ff. han skip, som thet war fractadh medh köSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMansgotz fraa danzEKa STb 1: 132 (1477). som han SToodh som bätzST, tha sagde han. .. ib 399 (1482). - närmande sig konDitional innebörd. eth STenhws. .. öffwarST j hörneth j the grenden. .. pa norre sidhone som man gaar nidher j grendene ib 2:179 (1486). son, då. i förening med ett föreg. tidsuttryck. nw som the byggia faST MB 1: 175. " tha som wars herra lykame lyptis fal at thin knä" ST 191. thentidh som daghadhis badh abotin ib 285. annath sinne tha som the mässan sanghx Mecht 45. nar som sangx tractus ib 103. " ginSTan som leedh när mynnat kom torpet fult mez STrokröffwarom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 541. " slaa fämthan när the ärw drwkne. oc när som tarffwas. haffwa hara hiärta STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 125. när som bläses i baswn märker samman skikka spetzen" ib 137. oleff. . viderkendes. .. at han slagit en biscop cortz tienere j häl nw j tette her möte och samquemdh, som war kera nadege herre war her j STaDin jnkomen och fridh war STb 3: 339 (1497). STrax kom ängilen som barnet war fööt, til ioachim STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 610. " fik jemsköt helso som han saa clädhit wt väct" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 302. han sände mangom vigt bröþ. hwilke äMBrat worþo hele som aato af þy (STatim ut ex eo perceperunt, sanati sunt) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 191. 15) vad beträffar det som, apropå det som. kere her tureb [så] oc gode besynnerlig ven som wi seneST snackede med eder om adelkona barn oc theris arff epter lagen. .. tha funne wi sedhen wi skildes wid eder her en alSTinges gammal book rett vesgösk lag. .. oc. .. funnom thetta capitel. .. om adelkona barnss arff SToria. 1816 ff.">HSH 16: 101 (1527, Brask). - Jfr genaST(Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 1: 393), mädhan-, STrax- (Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 2: 518), sva-, thy- (Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 2: 752), þär til- (Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 2: 781), äv. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 2: 1086), ä sva- (Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 2: 1086), äptir- (äv. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 2: 1137) sum (-som) samt nar 3. B) rel. adv. och pron. Jfr G. Lindblad, Relativ satsfogning i de norDiska fornspråken 113 ff., 121 ff. 1) rel. adv. vareST, där. gifuer iagh wårfru cloSTre i waSTenom, som iagk min lagerSTadh walldt hafuer, fyra ottunga jordh Bjärka-Säby 359 (1384, avskr.). ib. tha hafdhe cloSTret. .. twa gatubodha wpa sama tomptinne, som nw STa the twa, som ingolfuer a kärdho VKJ 3 (1436).. .. en gardh. .. neST swnnan breda grenden. .. som han nw öffuerST boor wijdh almenningxgatan ok grenden STb 4: 93 (1505). - i förening med beST. form av längd i uttryck angivande ngts längd. een vpbögdan tregardh medh kellere vnder garden som lengden är nidh at grenden xij (12 1/4) alna och eth quarther STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 98 (1487). " huilken gardh som är lengden xxj (21) alen wiidh ghatan nidh ath grenden medh knwtana ib. "ib 117 (1488) , 146 (1489), 170, 176 (1490), 272 (1495). - Jfr thädhan sum (Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 2: 759) samt huru 1, hvar, pron. 2 och hvar, adv. och konj. 4. 2) rel. pron. som, vilken. fore the beredningh sem är xxj mark JämtlDipl 143 (1391-1406). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL) RegiSTrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkoSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 563 (1513). - i förening med en följ. superl. Se Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SDw 2: 1309. - i förbindelse med en följande prep. (oftaST STälld i omedelbar förening med satsens verb). aff. .. ärkebiscopp paþere. .. ok aff hans kanunkum. .. sum the vitnaþo ok svoro epterDiplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 8: 195 (1362). suman är xlij (42) marcker som garden foe soldes STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 98 (1487). " ath the enlige och venlige forlichte ware om for:ne arff, som huSTrv elzebe sin fritskylling fore (härefter sannol. ytterligare ett fore uteglömt) retta tha vplade STb 4: l93 (1505). ss inDirEKt obj. at thu lös mic. .. swa som thu löSTe the jomffrwnna, som draken han wilde fförSTäkkia hennas liff" SvB 408 (omkr. 1520). - i förbindelse med korrelat beSTående av en hel sats. effther thet ath STadhin är kommen wl till forende, som gudh thes loff haffue STb 1: 246 (1480). - hwart eeth som (fel för af) thessom dywrom J STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buddes b 105.

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Alternative forms or notes:
  • som.
  • sem JämtlDipl 143 (1391-1406). swam Sva rtb 562, 563 (1513)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Bjärka-Säby
H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare. 1923.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back