Þvär

Old Swedish Dictionary - þvär

Meaning of Old Swedish word "þvär" (or þvær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þvär Old Swedish word can mean:

þvär (þvær)
L.
þvär (þvær)
1) transversus; tvär. tvär, tagen från den ena sidan till den adra. i måttsbeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämningar. hwar trappan skal ena thwära hand högh wara Hollman SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STundom förEKommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir Extra 233. 2) motvänd, motig? tha war börren twär ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STark EK 3049 (möjl. avses sidvind, i vilket fall exeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlet hör till 1; jfr R: Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 612). 3) motsatt, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridig. med ack. non decet illa legi que sunt contraria legi ey höffues the tingh läsis hulken twär ära laghen SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU c 20 (han 2) s. 78. n. þvärt, adv. L.
þvär (þvær)
1) tvärt, på tvären, i tvär riktning. ärye twärth pa bakkommen oc ey wpföre för oxannas lättilse SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 197. 2) tvärt, rakt. asnyn gik medh lykeno räth twärth borth fran kyrkiogardhenum SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 202. 5) genaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrax. for then skuldh skriffve vi swa twärt aff harm til idher at oss högelika ortycker at. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 152 (1464).
þvär (þvær)
2) tvärs över, på andra sidan om (ngt). anders bywr c[iterade] then man, som bor twer offuer fran mwren SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 280 (1496).
þvär (þvær)
2) rakt fram. twers weSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STan offuer ghatan fran almenningx brwnnen SJ 2: 126 (1488). " twers nör aff sins faders suen helsingx bryggehus" ib 176 (1490). " item är fran tet alna bret rwmet myt i garden twers intil sweders ärffue hws viij. .. alna" ib 187 (1491). - thvärs ivir, A) prep. 2) mitt emot. en. .. gaard. .. i SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenbaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STue grendh reth twerss öffuer baSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STuffuen pa norre sidhen SJ 2: 272 (1495). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 244 (1519).
þvär (þvær)
3) tvärs över, på andra sidan om. huilkit hussz belegit är. .. twers veSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STer offuer gatan fran. .. rytters hussz SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: 348 (1489). SJ 2: 274 (1495), 309 (1496). B) adv. 1) tvärs över, från ena sidan till den andra. bredhlEKen twers offuer xiiij (14 1/4) allna och eth quarter SJ 2: 115 (1488).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þvär may have also been written as þvær

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • twär.
 • twer. tiwer: -t JTb 81 (1494)
 • twar: -t KTb 77 (1438) , 79 (1441); -s Svartb 192 (1386).
 • thiwar: -t Reuterdahl Kyrkohist III 2: 559),
 • thvärt a mot , A) prep. rakt emot; tvärt emot, rakt el. alldeles i strid emot. i scriffwe och göre twärth a moth rikesens radh BSH 4: 257 81501, H. Gadh). B) adv. 1) gentemot, mitt emot. eregione. .. aduerbium loci twärth amoth eller geem (för geen) moth GU C 20 s. 227. 3) tvärt emot. - däremot, å andra sidan, econtra. .. twär a moth GU C 20 s. 207. JMPs 518. - Jfr thär thvärt a mot (Sdw 2: 781).
 • thvärt for , adv. 2) tvärt, på tvären, i tvär riktning. gammwl winträ stödyas oc wpbindas swa ath twa rörkäppa ärw widher hwarth trä oc swa andra rörkäppa twärth före PMSkr 314. ib 316.
 • thvärt fra , prep. alldeles från. hans vägha / han läggir for man som röuara plägha / ledha man thuart fra retto Vis sten 6.
 • *thvärt gen mote ,
 • þvärt ivir , A) prep. 3) tvärs över, från ena sidan av (ngt) till den andra. swa ath jac formektadhe ga thiwart offwer en vägh Reuterdahl Kyrkohist III 2: 559. - tvärs över, på andra sidan av (ngt). then brodherin fik see jampth aff sik twärth offuir gwluith hwar en hans brödhir hörde. .. skriptamal MP 5: 205. - tvärs över, på andra sidan om (ngt). hwelken hus som liggia rät twart ower gatuna KTb 77 (1438). SJ 2: 148 (1489). twärt öffuer gärdhet fraan hängdhenne äger clostridh 1 ödhetorp VKJ 193. 4) gent emot, mitt emot. en gardh liggiandis näst sudhra port twart ower karl michelsson KTb 79 (1441). forbödz oleff hoppaner at byggie medh tree twert offuer vrwder vtan medh steen STb 3: 297 (1496). B)
 • thvärt ivir fran ,
 • thvärt mot ,
 • thvärt um ,
 • *thvärt um mot ,
 • *thvärs ivir fran ,
 • *thvärs ut ivir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back