Vari

Old Swedish Dictionary - vari

Meaning of Old Swedish word "vari" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vari
a) gSTephens. 1849.">Iva akt på, passa på, se efter. med gen. el. ack. han. .. tok droatzins görla vara hwar han foor ij thera skara STephens. 1849.">Iv 3359. ib 1799. han. .. badh the fiande wel thagha wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1333. - med prep. el. med en sats. latha tagha vara nar the suenska mz jomSTrand. 1853.">Frune heem fara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 180. konungen lot wara taga nar maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsen wilde STrand. 1853.">Fra STäkkeBorg draga ib 2: 6246. " confessor taki. .. wara (provideat) huru the faSTen" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 95. " samuledhis taki oc wara confessor, at the haffuen höffuidskan klädeBonadh, oc aat thera läsning (similiter et provideat de habitu eorum heneSTo et de horis lSTycken på Forn Svenska.">EGenis), oc hwar the skulu STanda j kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionne" ib 96. b) se till, vara uppmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsamhet på. med nekande sats inledd af at. thu skAlt see til oc tka granlica vara, at thu ey huxa brudhgommans ok skälinna saMBland vara licamlikit Bo 113. " taki abbatissa oc Alle cloSTirsins eMBetzmän wäl wara at ey wari j cloSTisins brödhe noghar faafäng hion VR 38. taka wel wara at danska ey ther vtfara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2303. - med prep. up a och nekande sats inledd af at. sidhen toge swenske noga wara oppa ath the skulle ey aff slottit wtslå STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5034. c) taga sig till vara för, föebygga. med ack. iag skAll i tiid taga thet wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4533. d) gifva akt på, lägga mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe till, mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. med gen. el. ack. han tok herugh STrand. 1853.">Fräderik vara STrand. 1853.">Fr 1811. " han skiold toko the fulgörla vara" ib 560. husBonDin. .. togh thäs hAlla görla vara, thz hans gäSTir syrgdhe sara Fl 835. e) iakttaga, finna. med gen. han döör iw förST som här Fly thäs taker man wara ij hwariom by Al 2008. f) passa på, lura på. med ack. ij skulin op a väghin fara ok tagha ther pelSTycken på Forn Svenska.">EGrima vara Fl 22. g) passa upp, betjena. med dat. el. ack. twa aff thöm skulu konungin thiäna eet aar ok tagha honum vära nar han STaar op ok sofua vil fara Fl 1018. ib 1956. h) vara uppmärsam på, hålla sig till, följa. med gen. thänna vägh tha skulin ij fara ok takin hans fulgörAl vara STephens. 1849.">Iv 3934. i) iakttaga, söka göra till rSTycken på Forn Svenska.">EGel. med ack. skulu the thz wäre taka ath the skwlu drikka thz för än the kennä nokra kyld LB 3: 86 ; jSTrand. 1853.">Fr s. 147. i) iakttaga, hålla. med ack. the suensca herra tagha then dechtingen wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1746. k) taga vara på, passa på, sköta. taka hans wäkt wara STycken på Forn Svenska.">EG 68. l) passa på, se efter, vakta, hålla vakt. abs. scAll han [gaa] vtan muren om kring ok taka wara thz bezSTa han kan swa länge som hans wäkt tilsigher STycken på Forn Svenska.">EG 68. j hwart landzscap the en höfuitzman göra vm nokon wille mot riket fara at huar wiSTe huar han toge wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1623. ib 2227. m) taga var på, bry sig om. med ack. hans örs lot han fara ok tok thz äkke vara STrand. 1853.">Fr 1726. n) taga vara på, bevara, försvara. MD ack. han matte heller hema warit i bern, oc takit sit land wara Di 151. - pass. siden wille engeLBert til wardhberg fara beSTella at thz tagis wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2574. o) taga i (fängsligt) förvar. med ack. iac tager ider wara ati Aldrig wed hem fara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3888. - taka sik vara, taga sig till vara. takin idher siälfua wäl wara STändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB 214. jak wänter at margreffue rolf tager sik bäter wara Di 35. " engen togh sich ther för wara at han wilde mz föräDilsa fara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 341. - taka ti vara, a) gifva akt, passa på, se till. med nekande sats inledd af at. STat fore dörrinne ok taka til wara at engin komSTundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir ST 343. b) gifva el. hafva at på, vara uppmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK sam på. med ack. miin ordh swa taka til wara thz iak matte them swa fore idher föra thz i mattin idher thäs gladhare göra STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr.) s. 207. c) gifva akt på, forska efter, bry sig om. med ack. enkte skulen j akta ällir tagha til wara (scrutemini) myna atch äller gärningh MB 2: 159. d) lägga mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe till, rätta sig efter, iakttaga, följa. med ack. thz raadh sculle tagha til wara Alle the mz hoffwäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK fara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: s. 341. e) taga i akt, passa på. med ack. scAl han tagha til wara medh godhe forsyyn timans quämelicheet j Allo thy som köpande är VKR 38. han thok til wara beqwäman tima oc beSTAlldo them MB 2: 2231. f) anpassa, laga, STälla, beSTyra. han. .. togh thz sa til wara at marsken sculle ther ey ner wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2960. g) taga vara på, passa på, sköta, förvAlta, beSTyra. med ack. tagh thit äMBite wäl til wara ST 456. " han sculle rikit tiil wara tagha mz akth" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 730. " the sculle tagha sloth och STadh tiil wara" ib 1093. h) tag vara på, taga vård om, se till. med ack. skAl iak wara mins brodhirs gömare oc taka han til wara ST 322. i) hafva tillsyn el. uppsikt öfver, bevaka. med ack. konung pharao lät sin skänkiara oc bakara j tornit läggia oc ioseph tok them til wara ST 399. " the fingo henne ekke see. sa war hon nögeliga till wara takin" Di 164. j) taga i förvar, taga till fånga. the böndr sidan i kattungen fara oktogho the däner ther til wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8922. - taka sik til vara, akta sig, taga sig till v ara. scAl syslomannjn tacha sik ther wtj tilwara och höghelicha wakta VKR 33. " tw tak tik wel til wara nar thw aff thz tornith gaar" MD 391. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2635. - JSTrand. 1853.">Fr var, vara.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • väri: -a Fl 1018.
  • wäre LB 3: 86 ; jfr s. 147. Ordet är anträffadt blott i olik form),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back