Vilia

Old Swedish Dictionary - vilia

Meaning of Old Swedish word "vilia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vilia Old Swedish word can mean:

vilia
L.
vilia
1) vilja, önska. " ängin man. .. wäl wilia, vtan gudz nadher lyser för hans hugh til GOdhwilia" MB 1: 351. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al Vara SOm þu vilt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. tha jak ma SOm jak wil tha gör jak SOm jak är til GO 239. " ä lifwir gumme mädhan gud wil" ib 627. han hopade konungsins dotter faa ok konungen han wille ey saa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 287. - med ack. (i sht af ett pron. i n.). gudh wil thina äro STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 192. " iak vilde änkte vtan han (ɔ: gudh)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 25. " mannin vilde annat än gudh vilde at han skulle vilia" ib 3: 421. " wi. .. wilium þet, at þet se STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum mannum kun nukth" SD 6: 180( 1350). fonger han ekke thette oförtöffuet, tha är jach hawm qwith thet förSTe jach komer tith, och wille jach thet ekke fore mange peninge STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 336 (1503). " kan thw faa färsk hoMBle, tha vil jag thet hälST" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 347 (1507). - med underförSTådt rel. pron. ss obj. iak ma ey göra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz tha vilt Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 5261. med inf. utan at. kan þet. .. swa wara at nakar STrand. 1853.">Frälsis man vil vndan STrand. 1853.">Frälse gangä SD 5: 447 (1345, nyare afskr.). thän eþän vil siä SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 13. sijsinnus gik. .. til criSTna kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu oc wilde wita hwat theodora giordhe ther STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 358. " wilin j criSTne Vara tha skulin j widher sighia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz GOz j äghin" ib 593. " han är fatikir oc wil rikir wardha" ST 25. " hwilken man SOm wäl wil signa sin wardhnath" MB 1: 258. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere wilia wäl dö, än wäl liwa" ib 414. " han sigher hänne thz sannaSTa til huath hon aff honum hafua vil" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1433. the ather a landzkrono waro villo mangt hawa thz the vMBaro STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1699. " the willo thera swerd gerna STrand. 1853.">FreSTa vpa the hedna taffweSTa" ib 137. j[ach] will wara sa fatig och rik, i mik haffwa wilin STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 92 (1506). iak wil ekke döpas aff tik STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 670. " thäs wille iak gerna wardha wiis" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7616. " iak vilde häldre Vara dödh än see a hänne tholka nödh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2631. - i förening med SuperlatVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv. hertugh STrand. 1853.">Fräderik. .. gaff them gull ok silfuer til hwariom SOm mäST haua vil STrand. 1853.">Fr 2180. med inf. närmande sig en omskrifning af finit form af verbet (jSTrand. 1853.">Fr 10). iak idher thz sama radha vil STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 438. hwi wilen i swa göra widh idhra thiäniSTo män MB 1: 288. wilin ey (nolite) drukna wardha af wine STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 86. med inf. föregången af at. för thera siäla helSO, SOm wila at wnffy syndana STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 3. - med underförSTådd inf. engin skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al oc [h] är äptir ättar STudha wthgöra firi drap, utan han wili SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). mattw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fly om tw wilt Vallius. 1850--54.">Di 75. " ware han her tha skulde tw slass mz mik. hwat helder tw wilde eller ey ib; jSTrand. 1853.">Fr 4. beviiSTe engelen thundSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alo the othama koena hulka han vilde eller ey vilde (antingen han ville eller ej) matthe til sik anama" STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 226 ; jSTrand. 1853.">Fr 4. - i förening med SuperlatVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv. kunugen böþ hanom gul ok görsema. SOm han mäST vilde (d. v. s. så mycket han ville hafVa) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 492. - med sats inledd af at. þu. .. vil at iorþen SuäSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe mik (vis me facere aSTycken på Forn Svenska.">BSorSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Beri) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 495. " swa SOm han (Gud) vnderSTodh sik faghran oc faghnadha sälan, swa wille han oc at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere ware säle" MB 1: 37. " wil thu. .. at vi sighiom honom til" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 427. " ända STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altidh swa thina bön at thu vili at min vili skuli wardha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 39. " jak vilde at iak hadhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre Varit födVallius. 1850--54.">Dir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 43. " jak wille, at thu waare antiggia kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aller ällir värmer (utinam STrand. 1853.">Frigidus, esses aut cSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alidus)" MB 2: 338. - om föreskrift, förordnande o. s. v. wir. .. wilium. .. at thätta hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allis egh iuir eet land at eno. utan iuir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All þy iuir Vart riki är SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). ib 669, 670. " viliom vi at i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom þem sakum. SOm i þräsipte gangä. .. þa skulu þe förnäfnde tolf hundares rätten vpp bärä" ib 5: 606 (1346). vilium wi. at han þär ewerdelikä se ok ware ib 662 (1347). " will jag at thw köpper mig. .. xij skeppund hoMBle" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 347 (1507; Erik TuresSOn till sin tjenare). vill iach ath tw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzinthet hindher gör ther vppaa ib 367 (1508). " þen lutin wilVallius. 1850--54.">Din vi, at war dotur ingeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgh hafþe" SD 6: 180 (1350). - vilja, fordra. med inf. utan at. wil konunghen haffwe. .. en omöglige Summe penninger, om han icke skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al brenna byn STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 435 (1511). - vilja, vilja försöka, söka. med inf. utan at. þe vildo han annan tima bränna STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 176. domaren. .. com þär tel hänna siSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aluar: ok vilde sin vilia mz vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald haua ib 511. " vilde huar þera sin patronum föra STrand. 1853.">Fram föri annan" ib 50. " tha paulus vilde thöm til guz vända" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 127. " wildu iudha ater wpbyggia ierusSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alem" ib 318. " wil nokor rätta anner them lika är" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 9 (21, 9). " fanyt ära mz hulke thu wilde synas aff mannom ok lowas aff them" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 86. " komo badhe lunda oc fughla viliande gripa kötit" ib 231. - vilja, vilja komma, vilja fara. teande sik vilia til hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 7. män SOm. .. villo in ij husit ib 68. " iak vil honum til" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3088. " iak vil här in om iak ma koma" ib 4058. " wy wyliom nw STrax i swerige i gän" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 112. " at the ville STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altid gerne vt STrand. 1853.">Fran slotted medh heST" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 148 (1507). vilja, vilja göra, vilja uträtta. huath vilt thu är innä Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4060. " hwath wil thu tha mz gull oc STenom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6652. - vilja, vilja göra el. tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala med, hafVa ärende till. nu sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al lthu se huath iak thik vil Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3382.
vilia
2) vilja, unna, Vara (vänligt el. fientligt) sinnad (mot ngn). med dat. och ack. el. med dat. och en adverbiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlbeSTämning. wilia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom GOth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 177. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4358. adam ok ewa villo ey gudhi ilt swa SOm Vallius. 1850--54.">Diäfullin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 421. vil jak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra värST gudhi minom skapara ib 141. wilia bätir andrum än sinum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondum STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 353. " hwar gudz win skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alwilia hwariom manne wäl" MB 1: 347. ST 293. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3696. " för vilde huar hin annan väl" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4907.
vilia
3) vilja, kunna, vilja, kunna. hweem vil liak ther fore gifua sik iak volte mik siälfuer thetta omak Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2627. - i en efter SuperlatVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv följande relatVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivsats. the wänaSTa iomSTrand. 1853.">Frw man wil se STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3835. " om thz hws ginGO gropir thre the vänäSTa ther man vilde se" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3820. " margreffuen aff brandeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borg had j [1] dotter the skönaSTae man wille see" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7121. ib 7867, 8374. " tha war j rikit the beSTa aar SOm man wille onska aff wor herra" ib 7182.
vilia
n . hade the welit sik sielffue foruarit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzengen hade ther illa farit STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8753. - tillåta. kan thet. .. Sua henda, SOm gudh ey wilie (SOm Gud förbjude), at scolen ödhe lägs SD NS 1: 551 (1406). - med förbleknad betydelse: efter en föregående form af värdhas, värdhoghas el. þäkkias i förbindelse med f öljande inf. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildande en höSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">FlighetSOrmel. kan jak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrig forskwlla at i werdens welia tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala om mik för thee GOde män STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 144 (1507). verdens welia wetha, at jak haffwer giort mik redha medh skerMDörer ib. " werduges ider nade welia wetha ath sydan iak. .. kom nw STrand. 1853.">Fra swinagarn til STrengenes. .. tha kome wij tree nw her til tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alss saman om the finska reSO" ib 4: 196 (1495). HSH 18: 87 (1497). täckes eder wele wete at wj förSTonVallius. 1850--54.">Dit haffuer off. .. legatens sanningeSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bud at han haffuer tagit thet i STrand. 1853.">Friid oc opslag emellom riichen ib 24: 114 (1518).
vilia
viljande . at han skulle icke ware wilianVallius. 1850--54.">Dis eller wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AldanVallius. 1850--54.">Dis (d. v. s. med vilja eller gärning delaktig i) thät lares j forne fich hug Upplands LagmanSDomSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok 1490-94 s. 17. - med gen. huar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere Vallius. 1850--54.">Digdemän saman komo (för -a), the mågho raskara GOt rädh finna än en eenSTaka man, vm the ära STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle eens wiliande (vilja detsamma, hafVa samma uppsåt) STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 6 (14, 6). dragha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flera män bätter et skip än en man, vm the äro STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle eens wiliande ok hiälpande ib (14, 7). " ridher man hem at androm thes viliandes at han vil STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondanom skadha göra" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 57. " thes wiliande STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondanom. .. skadha göra" SO 294.
vilia
6) vilja, påSTå, mena. nagra meSTre vilia, ath then lather adra om förSThe eller siiSThe dagin i thenna manen (d. v. s. decemSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber) han skelle Vara döVallius. 1850--54.">Din vis inna vj manana LB 7: 96.
vilia
7) afse, åsyfta, hafVa till ändamål. hwat vil (quid vult sibi) swa mykin älskoghe Su 403. " hwat wilt thzta ärandhetz jnbära ällar bethyda" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 670. JSTrand. 1853.">Fr vilia sik.
vilia
8) Vara nära att, hålla på att. viliande nidhirfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla a jordhinna vtan hon hafdhe oppehälliz aff androm qvinnom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 273. oprät mit hws SOm thu seer at fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla vil STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 328. tha nedhen wil komma LB 6: 108. " thykte honom SOm een SToor STeen ofwir honom hängde oc wilde oppa han fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" ST 479. " her hängir ofwir mek een SToor STeen oc wil oppa mik fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla" ib. " j seen väl, at här vil nu fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla ett STort räghn" Ansg 205. jach ser, thet wil STrand. 1853.">Frysa STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 157 (1507). " vm waren yen vilde aff ga" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 628.
vilia
med en inf. närmande sig el. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildande en omskrifning af futurum. iak seer väl thu födha vil STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 91 ; " jSTrand. 1853.">Fr 8. vi viliom idher ena STund her bidha" ib 24. " iak vill kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla (invocaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo) vppa min gudh" Ansg 205. " iak wil waardha han ater (reSTituam) i thina hand" MB 1: 2434. " nw wiliom wi spöria, än een är wärdlen, eller STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere" ib 36. " jak weet han wil thz ey fordragha at förSTa skipin magha gaa han lather her ferskan koST vpa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1687. " jnnan vij [7] dagha tha wil jach tik mz haanen vtdraga" ib 2: 1115. jach tenker vy viliom thz raskelica vinna ib 3915. jach rätz her vil ey GOth aff warda ib 4753. " se hwart thetta vil viikaib 4760. thz vil ey än swa til ga" ib 5529 ; jSTrand. 1853.">Fr 9, 10. ib 5817. " nw maaskin wiil lyktes thenna wiisa" ib 3: 3344. " huru thz wiil gaa faan i höra nw" ib 1648. hwath ther aff wiil warda faam wy snart see ib 3427. huru thz STrand. 1853.">FraMDeles wiil gaa kan jak ey ythtermere ath spaa ib 4161. " mik STrand. 1853.">Frykther thz wiil göra qwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All" ib 3411. huat vill Vara aff thetta barn MD 320. " her är komin en nys sidh, SOm iach kan forSTa; han wil (wyl) thok lithet STrand. 1853.">Froma j lengdenä" Va 46. " STander thu op aff dödhe sidhan thu äST dräpin tha vilium wi troo (credenus) a thinum ordhom" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 127. " jach. .. loffwer thet (sankt EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS baner) wilia haffua i wördningh oc werdugheyt" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 196 (1495). - i pres. 2 pers. med en inf. närmande sig omskrifning af imperat. i wilin fynna nagre foger, thet skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All widherlagas i ene mattho eller andhra STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 93 (1506) ; jSTrand. 1853.">Fr 12. 14) i förening med ett verb i inf. närmande sig el. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildande en omskrifning af konj. a) i STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bubjekts-, objekts- och appositionssatser, Vanl. inledda af at (þä) el. sådana i hvilka ett inledande at kan underförSTås. efter uttryck betecknadne bön el. begäran: vilja. thäs bidher iak idher. .. thz ij vilin äkk e skilias vidh mik STrand. 1853.">Fr 1446. hymmerikes drötningh. .. jak bidder tik ath tw. .. wele blidhka thin heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha SOn mik fatighom syndare Gers Ars b 5. jak. .. bider eder STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla saman. .. ath y welen nw wara när mik ib. " bade iak. .. gerne at i wille mik thet sända til STocholm oförtöffuet" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 196 (1495). " bider iach tigh, at tw wille forhöre med thöm hwar thet möthe skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STande" ib 335 (1503). " thetta veVallius. 1850--54.">Dio wii kerlega, i welia hemelega wedher edher haffwa" ib 5: 7 (1504). " bidhiom wij kärlige idher. .. ati wilien STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle. .. vtgiffua (näml. djäknepenningarne) them SOm kirekherrer til thet skicka" FH 1: 62 (1489, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). biVallius. 1850--54.">Dia wij. .. ider gernä atj annmä och meSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKie wele STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle wore ordh och scriffuelser till thet beSTe HSH 18: 15 (1494). beVallius. 1850--54.">Die vi edert herredöme ville beSTelle hiit bater och skuter STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 148 (1507). " beder jag eder. .. at i villie late STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bogerende, ad edert herredöme vill hiit skicke her elektus medh bisser oc verger" ib 149. " bidher jach idher ganSTh ödmyuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLiga, athi i willen werdas SDcriffwa til capitelith i linc[öping] for idher cappelan. .. ath the wille latha icke thet mynSTa brySTa, ath inSTSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allera honum SOm honum bör" ib 93 (1506). är. .. myn ödmiwka bön til jder, at j. .. willen hielpa henne SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 633 (1515). han. .. war begärende, at wii vilde vigie honum til SubVallius. 1850--54.">Diaconum STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 393 (1510). han. .. badh honum. .. at han vilde til hans koma STrand. 1853.">Fr 2164. bedhenVallius. 1850--54.">Dis eder heredöm. .. thet i wille. .. ghöre. .. ad jak mothe nyuthe ok behSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldhe thet häredzhöffVallius. 1850--54.">Ding döm här äppter, sSOm jak aff eder häredöm här til haffth SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 211 (1504). - efter uttryck betecknande en önskan: må. gudh gife thet, at vädherit vildhe vere med STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 243 (1499). - efter uttryck betecknande STräfVan, bemödande o. s. v.: skola, må. the villo. .. medh liiff och makt leggia ther om vin at the villo haffwa konungen jn STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5547. han. .. winlegger sik ok forarbeter met ider. .. thet. .. meSTer hans brask wilde vidersäghie sama kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKie SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 274 (1506). - efter uttryck betecknande förnimmelse, yttrande o. s. v. för att, då hufvudsatsens verb STår i impf., beteckna ngt i förhållande till detta tillkommande (jSTrand. 1853.">Fr 13): skola. hon saa at thz wille illa gaa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1055 ; " jSTrand. 1853.">Fr 9. marsken loffuade erik tha at han wille til honom gaa" ib 2: 3141. " han. .. giorde en degtingan mz konung eric sa hanom förST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borcholm oc öland faa sidan wille konung eric fa hanum j gen wisbyhus" ib 7644. " han swaradhe at the wildo ther om lota hwa then förSTe skulde wara" ST 364. han wiSTe ey hwat han wilde aff mannenom göra at han skulde ey STrand. 1853.">Frysa j hel ib 284. b) i afsiSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KStssatser: må, skola. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fly ey danzen at enaST vm häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho dagha vtan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla dagha opa thz at gudh wili gifwa thik äwinnelika STrand. 1853.">Frögdh ST 143. " pauen skipaþe faSTo ok böner. tel at guþ vilde þät STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flerom visa" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 24. " han. .. gig STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort aff sino fädhirnis lande oppa thz at han ey wilde sina foräldra bedröfwa" ib 281. " sydan iak STen STwre kom nw STrand. 1853.">Fra swinagaSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRn til STrengenes paa thet at iak wille mik forwethä om swanthe nielsSOn ok andre STrand. 1853.">FriSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borne män STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere. .. waro STrand. 1853.">FraMDragne til STocholm" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 196 (1495). c) för att beteckna det SOm under en viss förutsättning skulle ega rum: skola. ther wille (om STormning företoges) STörtte mang man, för än the gaffue siig STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 349 (1509).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • villia Bu 511.
 • welia Lg 3: 129 ; BSH 4: 196 (1495). (5: 1§44 (1507), 213 (1507). welya ib 210 (1507).
 • welie FM 377 (1508); HSH 18: 87 (1497), 24: 114 (1518).
 • vil.
 • wiil RK 3: 1648, 3344, 3411, 3427, 3750, 4161 ; BSH 4: 261 (1501).
 • vill VGL I K 15: pr.; VML II Kr 5: 5; MD 320.
 • will UplL Ä 10: 1; VML II Kr 3; MD 88 ; Di 73, 75.
 • vel HelsL Kk 19: 3; FM 510 (1511). wel lib. wild Su 170 ; LfK 23. med suffig. neg. vildeg Bir 4: (Avt) 180.
 • vilt.
 • willt UplL J 1: pr. vil Bu 495.
 • viliom. vilium. veliom Bu 62.
 • welio BSH 5: 7 (1504).
 • wilom Va 15, 18 o. s. v. vilum Bir 4: (Avt) 184. welom BSH 5: 183 (1507).
 • wyliom RK 3: 1122.
 • vilia BSH 5: 12 (1504).
 • wilia Di 189, 287.
 • wilie BSH 5: 435 (1511).
 • welie ib 7 (1504).
 • ville ib 148 (1507).
 • wele ib 4: 5 (1471), 260 (1501); HSH 18: 15 (1494), 24: 114 (1518).
 • wilen MB 1: 288 ; Fr 2277.
 • wilien Di 287.
 • willen MD (S) 264.
 • vilia Di 236.
 • welia BSH 5: 7 (1504).
 • veliä HSH 19: 151 (1506).
 • vele BSH 5: 7 (1504).
 • veliä HSH 18: 15 (1494); FM 489 (1510).
 • welle MD (S) 236. konj. vili. wilie SD NS 1: 551 (1406); MB 2: 166.
 • wele Gers Ars b 5.
 • uili VGL I K 18. uilin ÖGL G 10: pr., 1. wilin VML II Ä 8: 4. imperat. pl. 2 pers. wilin Ber 86.
 • uildi VGL I VS 4. villde Bu 196.
 • willde VML II M 12: pr. wilgde Di 291.
 • velde FM 510 (1511).
 • ville Bir 4: (Avt) 182; Bo 220 ; RK 1: 147.
 • wille MB 1: 37 ; RK 1: 143, 3696.
 • wylle ib 3: 509.
 • wildum UplL Conf. wildom VML II Ä 10: 1; MB 2: 285.
 • wilden MB 1: 248.
 • willen ib l2: 72. wille ib 1: 242.
 • vildu VGL II Add. 7: 3. vildo Bu 102, 176 ; RK 1: 211.
 • wildo ST 12.
 • villo Bo 68 ; Bir 1: 22 ; RK 1: 1699.
 • willo ib 137 ; MP 1: 403 ; MD (S) 236. konj.
 • wildin SD 6: 180 (1330). villdin ib. willdin ib. stupin. vilit Bo 220 ; Bir 1: 22, 85. villit Cod. Holm A 5 (på två ställen anf. af Rydqvist 1: 280). welit RK 2: 8753.
 • wiladh FM 609 (1513).
 • welat BSH 5: 435 (1511).
 • viliande.
 • williande SO 294.
 • williandes SR 57 ),
 • vilia sik , afse, äsyfta. huat. .. wilde sik (quid vult sibi) thän owermathas kärleken Su 37. Jfr vilia 7. - Jfr forvilia äfvensom godh-, il-, o-, siälfs-, siälfs-, väl-viliande samt oviliandis.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back