Ädhel och

Old Swedish Dictionary - ädhel och

Meaning of Old Swedish word "ädhel och " (or ædhel och ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ädhel och (ædhel och )
adj. (Mlt. edel, edele) 1) ädel, högättad, av förnäm börd. Bekennis jag. .. att jag vill vitne vara fullige oc bevise medt sanning, att Hr Magnus Ingesson. .. var ädle oc äckte både om fadher och modher Vg Fornmt I: 10 s. l30 (1489). medh nagra faa smasuena, alt hoffuesinnet och eddelle bloh vndantgit, vtanfangelse och beschatningk Rydberg Tr 3: l490 (1502). The andra erligha herrer, riddara och swena, äddelle och vädele, riche och fatige. .. skolo och magha aff ghaa medh lijff och sundh ib 3: 491 (1502). (Då) worte instengdhe all menege ädle, quinnor och mendh, biscoper och prelater HT 38: 118 (1523?). Forsth wtkalladhe the biscopaner och nogre eedle. Sidhen ledhe the wt. .. een stor hop baadhe edle och oedle ib 38: l119. thenna breffuen lyddhe moth andelege herrer och ädle mendh ib 38: 119. " aff them ädhlasta härtoganom Pompeyo" SpV 315. 2) ädel, framstående, härlig. sancte Örian, ädhla riddare oc dyr matyrt SvB 407 (början av 1500-t.). sancte Örian, ädhele riddare, ffri oc staldz ib 408 (o. 1520). Thol oc pina är swa äderle ath gudh wil änkte annat gifwa vthan sik siälwan for thet Saml. 6: 159. 3) ädel, fin, dyrbar (om sak). Thätta är ädhlastha fructin SpV 446. ärw the ädla stena, tha fästher jnghen fiil pa them PMSkr 494.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ädhel och may have also been written as ædhel och

Alternative forms or notes:
  • ädhele

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚦᚼᚽᛚ:ᚮᚴᚼ:
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
HT
Historisk Tidskrift.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back