Afgiäld

Old Swedish Dictionary - afgiäld

Meaning of Old Swedish word "afgiäld" (or afgiæld) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afgiäld Old Swedish word can mean:

afgiäld (afgiæld)
1) afgift, utskyld; i sht arrendeafgift; äfven nyttjadt för att i förbindelse med uppgift om beloppet arrendeafgift (el afkastning) beteckna fastighetsvärde. " pensacio. .. aff gäldh ok skatter" GU C 20 s. 429. " om swa hända. .. kunne, at wart godz. .. biärlösa (som genom byte afträdes till Ljuns kyrka) nokot mindzskadhis i sino affradhe. .. tha tilbindhom wi os. .. for:de kyrkio hwart aar giffua skula iiij [4] thöner korn ok !UDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? [1/2] mark päninger meth allom androm thunga ok affgiäldom, som arlica bör göras aff for:do biärslöso" SD NS 3: 553 (1420). " alt thet afradh oc affgeld ther bör rätlica aff göras" ib 620 (1420). ath. .. karl eriksson nw i nokor aar klandat hawer och hindrat. .. affradh och affgield aff sama godze ib 150 (1416). de quisbus. .. attungis octo thniones anone vel secundum qvantitatem seminis pro pensione Dicta afgeyld, dum eos pro vsibus meis retinureo, rectori et prouisori eiuSDem domus annuatiom assignabo SD 6: 350 (1352). " swa manga lykkor, som wp ärw giordha aff for:dom 15 attwngha, the räntha swa mykith til afgäl, som wppa hwaria lykkio saas wm aridh" VKJ 11 (1447). " alla til saman (åt hvilka på vissa vilkor tre krokar jord i Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birkala öfverlåtits) skwlw ass (dvs. oss).. . till aarlighit hit affgildh giffua viij [8] mark pund swadana mynth nw gaar j abo Svarb 295 (1422?). nouerint vniuersi me. .. nichlao de staangh. .. moDiorum ix s. semina Dicta aafgield (i öfvers. trol. fr. början af 1400 talet: ix spannz afgeld) in byerghum sitia. .. venDicasse" SD 6: 294 (1351). twäghia spanna afgeld i bladghastaþum ib 554 (1335). " xx spans affgel jord" ib NS 3: 37 (1415). wy. .. skulum fulla oc i nöghio göra thiwghu march affgiäld östan ana i tholghie sokn i norwdhinga heredh i wärände ib 506 (1419). kan thet sua vara ath the fornempda quärn äller nokoth aff thy, som ther til hörer. .. herra magnus stura aff gaar meth nokrom räth, tha tilbinder jach mich. .. herra magnus sture och hans arffuom sua goth affgiäldh i gen giua och i sua godho läghe ib 101 (1416). för vij öre affgäld i dengilsmaala ib 4: 112 (1403, gammal afskr.). " en twä skypader attunger fyrrä spanna afgield minne" Dipl Norcop 34 (1364, gammal afskr.). ib 35 (1366). tiil forscreffna 2 garda i hagaby ligger aller fierdhingen aff broby litla oc 4 peninga affgeel li jowan olafssons akre å norra hagaby alt vnder eth landgeel eller affrad VKJ 147 (1500). i norra hagaby äger clostridh i olaff jacopsons aaker 2 GUtnisca affgäll ib (1480). i ledhungxhamar. .. (eger klostret) 2 atthungha oc 6 spans affgiäd; affradh 4 thyni korn, 1/2 march peninga; 1 landbo ib 275 (1447). swa at wi henne (Ljungs kyrka) wart godz ok gardh, som är ij [2] fulla attunga jordh i biärlösum, iiij [4] thönir korn affgiäldz ok !UDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? [1/2] march päningha, meth allom tillaghum, oplatit. .. haffuum SD NS 3: 552 (1420).
afgiäld (afgiæld)
2) inkomst af jord. i iorde balken stodner at ingen hafver vold epter lagen at döma nogres mans affgeld kwarstad (för i kwarstada), emedan then i handom hafver wil för rette komme och til rette sware HSH 13: 76 (1524, Brask); jfr KrLL J 30: l4. - Jfr pänninga-, pännings-afgiäld samt afgilDis, äfvensom afraþ, afskyld.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afgiäld may have also been written as afgiæld

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -gäld.
  • -gäl.
  • -gäll.
  • -gield.
  • -geld.
  • -gel. -geel. -gildh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚵᛁᛅᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Dipl Norcop
Norrköpings Medeltid. Ett Diplomatorium Norcopense samlat och bearbetat av A. Nordén. 1918.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back