Afsätia

Old Swedish Dictionary - afsätia

Meaning of Old Swedish word "afsätia" (or afsætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afsätia Old Swedish word can mean:

afsätia (afsætia)
L.
afsätia (afsætia)
1) nedföra, nedflytta. " han affsatte (deposuit) the waldogha aff thera säte" ST 203.
afsätia (afsætia)
2) afsätta, afskeda, skilja från värdighet eller syssla. affsettie thette vthlenske folcket BtRK 377 (1501). " mago the han af settia" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 9 (22, 10). MBla Stadgar [såsom bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 29 (1375, orig.). RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 74. VKR 30. " tha sculo wernamän oc synomän afsätias ok andre tiltaghas" TB 73. ath i plath ware aff satthe aff höffwitzmans dömith, och jach aff biskopsdömith BSH 5: 137 (1507). aff säthia han aff rikesens STyrsle MB 2: 261. afsätias rikeno Gr 263.
afsätia (afsætia)
3) underlåta, afSTå från. at i wille thet afsette BSH 3: 186 (1467, afskr.). HSH 20: 165 (1507). " swadanne kort scriffuelse affsettiä" FH 1: 69 (1490-talet, afskr.).
afsätia (afsætia)
4) uppskjuta, framskjuta. " affsatte han then dagh oc friid som forramat war oc. .. satte han in vpa pingxdaga" BSH 4: 12 (1471). - bevilja uppskof med. at wij haffue fordraget oc affsat oc med thette wart opne breff fordraga oc affsettie then tol. .. til tess at riget koMBer i bätre STadga BSH 4: 225 (1497).
afsätia (afsætia)
5) göra slut på. om thetta krijgh. .. matte beSTh STilles och affsettes DD 1: 208 (1508). BSH 5: 267 (1508) , 341 (1509). ath thenne manne STörtningh och. .. blodz vtgiwtilsse. .. motthe aff sätties och beSTijlles till en fulkommeligh godh ändhä HSH 20: 71 (1506). " affsäthia then STora fara och forderff ib 22: 53 (1493). - Jfr sätia af, utaf sätia. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afsätia may have also been written as afsætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
➞ See all works cited in the dictionary

Back