Äghande

Old Swedish Dictionary - äghande

Meaning of Old Swedish word "äghande" (or æghande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äghande (æghande)
egare. "hua thet (ɔ: annars godhs) taker äghandanom owitande ok owiliande" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 73 (180, 80). " hua annars godhs taker. .. af rättom äghanda, hånom witane ok wiliande" ib 74 (180, 81). ib 68 (169, 75). huilken smidher SOm mera forbrenner aff eth skippundh toth smidhes iärn än fem liszpundh tha fylle vp äghandenom. .. thz SOm honum fatas SO 71. - särsk. om jordegare el. i allmht egare af faSTighet. fänädher eghändens SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). aghär han þär äghändenom äncte afraþ af giua ib 637 (1347). bonden SOm äghänden är at oþolenum ib. DD 1: 40 (1379, nyare afskr.). ST 291. hawer. .. gudh för sancte ericx akallan frälST bya oc hwss aff SToran ellz wadha SOm äghandenan hawa för oss witnat STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 356. - Jfr fä-, iorþ-, lut-, mals-, qvärn-, sak-, saka-, skogh-, svin-äghande.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äghande may have also been written as æghande

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äghände.
  • eghandi UplL J 15: 6. dat. äghanda KS 74 (180, 81).
  • äghandanom ib 73 (180, 80. äghandenom SO 71.
  • äghändenom SD 5: 637 (1347). " eghandanum" UplL M 54: 1. gen. äghanda KS 68 (169, 75). med art äghandens SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). eghändens ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). pl. nom. äghander VML II B 23: 2. eghandar sML J 3. med art. äghandena Lg 3: 356.
  • ägendanne DD 1: 40 (1379, nyare afskr.).
  • eghanda SML J 3. dat. äghandom ST 291 ),
  • äghanda syn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚼᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back