Äkke

Old Swedish Dictionary - äkke

Meaning of Old Swedish word "äkke" (or ække) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äkke (ække)
icke, ej. " hon ma äkke biltugha uara ÖgL E 15 pr hs B (hs A: egh). þer skulu äkki Bort fara UL Kg 10: 8 hs E, F. Espl (hs A: äi). oskällikt atirhald räknas äkke vara dygdh. .. J vilin äkke läta nöghia idhir. .. Eghin vili är thän, ther idhir känne äkke spara naturinne. .. Hwat vitin ij äkke at bätre är lydhnan än offrit. hafwin i äkke hört at alt thet. .. räknas til fanyte glädhi ok äkke lönommen. hwat läsin j äkke i ewangelio. .. Ok modhir hans oc Iosep gafwo ther äkke samthykkio til. tha forsmadhe honom äkke oc lät sik ey forthykkia at fölghia them atir til Nasaräth" Bo 135. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh giffuer allom offuerflythelica oc qwidar ikche äpther (et non improperat) STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. l17. Vilde tu han dräpä ther pa at verlden sculde frelsäs? - Jngaledis. - Hwj ekke? SvKyrkobr 158 (Lucidarius). Ällir wilt thu samma täxtin ekke haffwa wttryktan widh eth annadh sin (visne litteram candem adio sensu explicari) SpV 326. Hwi skal iak ekke STyggas än mik giffs thät STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhi til höre. .. hwar aSTwndar ekke (quis non) them at haffwa, vthan thän ekke aSTwndar thik at see, äller ekke wil rasklica til lthik komma SkrtUppb 80. Them cyke witerlikit aff Sancta Olafs kirkio soknamen. .. oc tha theras vitne eyke nar waro i for:da biscop Knutz nerwaro SD NS 3: 233 (1413). giorden j thette eke, tha wildhom wi rama kirkiene oc rikens beSThe, hwar wi kunne Lindblom Äbval 7. Jtem rechta Niclis werkmeSTer oppa nadh at han eke lot for lkoma manen som Hanes fine hvgh. .. Jtem Laueres. .. feSTe vt j mark for thet hiölt eke domen ATb 4 (1451). han orkadhe eyke siälff komma till rättha ib 3: 127 (1502). " som han icka for tollede" Skotteb 365 (146061). som icka war fortollet ib 367. " at iak ykke STrax sköt mik fraa rikins radh ArvSTv 48. hulkit han cyke beuisa kwnne DN 14: 143 (1489). tha skal jak swara ther til ok eyke nakar annar" ib 14: 156 (1499). her Benct. .. bör engte ath swara till then skadhan. .. och ecke eller til the twa tunnar salth STb 1: 55 (1476). Pedher bergxman och flere hans methbrödher j Karllagilleth skulo ecke offtare meer tala pa thet breffuet ib 2: 144 (1486). tha man hanom vptoch och rechnade hanom, tha war ther vtj eck fult liþC ib 3: 407 (1498). effter Lambert ickie lyt haffuer BorgemeSTerene och raadsins bud ib 5: 49 (1515). " at skinen wore iche mere en xi timber" ib 5: 87 (1515). " what hanwm drogh ther j fran, weeth man ickä" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: l9 (1502). ekkie skal thu trughe mik thil ath drikka mera en iak wil DN 14: 223 (1520). - pron. lintet. spöriande vm the hafdho nakat fangit. Sidhan the hafdho swarat äkke, sagdhe han, kaSTin wt nätit Bo 240.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äkke may have also been written as ække

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚴᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back