Älla

Old Swedish Dictionary - älla

Meaning of Old Swedish word "älla" (or ælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älla Old Swedish word can mean:

älla (ælla)
L. Med afs. på detta och i det följande upptagna ord med liknande betydelser och med begynnelsen äll- jfr Kock, ARK. f. Nord. Fil. 28: 170190. A) adv.
älla (ælla)
1) eljest, annars, i annan händelse. þe. .. teþo mik þät ärlikast palacium nokot ögha ma se.. . ok þät är þit vm þu vilt hans raþe lyþa. älla vil iak þät köpa Bu 184. þe. .. gauo hanom daghleca siu far at äta. älla bläste ha sua gen staþenom etar oc ilsco. atr ängen gat liuat som firi var ib 490. " lät scyt vp älla se þu mik aldre mer" ib 520. " väl huat þu uilt häldar ora guþum. älla scal al þässe nat täras i þinom pinom" ib 415 ; " jfr B a. skulu kununga ok höfdinga sik sidhlika halda i allom sinom åthäum. .. älla få the giärnt olydhno ok försmåelse af thöm mannom the medh vmgånga" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 38 (100, 41). Bil 157, 760. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 262. " the rytza toghot tha jnnan en dagh ella haffde ther warit eth manzlahg" RK 1: 1629. gudh styre thz en j bätra matha elle mange som lee the faar en grata MD (S) 211.
älla (ælla)
2) eljest, i öfrigt; i andra afseenden. jak hafuer en fastan stadh ey swa storan som han är älla (Cod. C ällas 984) godher oc ärliker Bil 231. B) konj. eller; efter negation äfven: ej heller. a) för att förbinda två (el. flere) led som (mer el. mindre uttryckligt) utesluta hvarandra el. utgöra alternativ af hvilka antingen det ena eller det andra antages kunna ega rum: eller i annan händelse, eller ock; eller. biskope var vanda bäggia väghna luua hänna liua ii renliue a mot iuþa laghum ok siþum älla bryta sina iat viþ guþ sialuan Bu 5. nu varþar hans dotter ganga (mz) älla han sialuar innebräna ib 491. " gafs hanom val guþum offra älla döþ þola" ib 530. Bil 238. " wäri sit lif medh mandom älla döe tär han komin är" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 82 (202, 90). hånom må peninga oc godz at winnas huru han thöm hälzt förgör, medh dygdh ella last ib 35 (90, 37). han. .. wäghr alt thet görande är älla latande, medh sinom skiälom huat thet är betra giort ella latit ib 19 (47, 20). adrianus. .. saghþe sik eigh ryMDan älla tronne forgangen Bu 520.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älla may have also been written as ælla

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • ella VML I Kr 4: pr.; KL 173 ; MEG (red. B) 61; RK 1: 1629 ; KS 35 (90, 37).
  • ällä ÖGL Eþs 24; SML Kk 2: pr.; SR 36, 54 ; KL 136, 139, 165.
  • äldä ib 139.
  • älle KS 6 (13, 6) ; Bil 227.
  • elle VGL III 134; MD (S) 211.
  • alla ÖGL Kr 3: 1, Eþs 24, B 32; Bir 3: 119, 4: (Avt) 185; GO 717 ; KS 87 (212, 95).
  • allä VGL I Md 5: 3; KL 136.
  • hälla SD 5: 398 (öfvers. i hds. fr. 1416), NS 2: 45 (1408), 170 (1409). hella ib 1: 540 (1406), 2: 45 (1408)),
  • älla ok , eller ock. fan us idan sum sut i burt farin älla oc honum kronona opanurpi[n] mz surnum eþe þät han vili vart land atar vinna Bir 4: (Avt) 184. Se vidare under ok 1. - Jfr annat hvart, anattväggia, hvat 3, 4, 5, ä hvat B, äfvensom hvarte. b) för att binda två el. flere led af skiljaktigt innehåll, men i fråga om hvilka valet kan vara mer el. mindre likgiltigt el. som icke utesluta hvarandra el. som tänkas samtidigt kunna ega rum el. vara samhöriga, äfvensom för att förbinda led som äro mer el. mindre liktydiga; stundom i betydelse närmande sig ok 2. en klä[r]kar. .. þiänaþe. .. giärna vare fru: sang älla las dagleka hänna tiþer Bu 28. þän kunugar älla valz härra. annars land vil vinna vndi sik ib 206. " en fru. .. baþ guþ. .. giua sik. .. noquot af. .. iohannis baptiste benom. muld älla kläþom" ib 55. " misfyrmir man frälsum manne, skiutär ällä skiuuär" SR 54. ib 36. " göme sik hwar man ät han göri ängum förnäme, vtän han tiki pant firi huselagho ällä falan dryk" ib 18. " thz är otholande at kunungr ella höfdinge se nidhingr" KS 35 (90, 37). godhe borgha stadhi skulu wara å hårdom berghom ok hälla klintom, j forsom älla flotmosom, å utnäsiom widh haf älla sioastrand ib 85 (207-8, 93); jfr a. är warande, at tär se ängin annor högh suä när, at tär må eld älla stenkast af blidhom rädhas ib (208, l93). ä täs flere slindohorn wik älla utskäkkla borghamur hauer ib. tär innan påla älla mura medh sten älla tighl ib. at te af huseno måghen owarandes stötande vp å tom koma, tå te sowa älla äta, alla nåkora andra sina tarwe göra, töm at fånga, alla tera blidhor älla annor wärk bränna älla annorledh förderva ib 87 (212, 95); jfr a. huar wil tha sik älla sin slektaman nokrom til kununglikt wald komma ib 11 (26, 11); jfr a. hughas the tå. .. til at tala mångt: thet thöm är ey höuelikt ella tarflikt ib 55 (139, 59). skal kunungur thz warna, at han se ey suä ödhmiukr ella ofmykit hemelikr allom lmannom at han wardr försmådr ib 35 (93, 38). han. .. skal ey tee sik ofmykt gladhan. .. ok ey enlåtughan i ordom ella låthäuom sinom ib 38 (99, 40). änkte må thz länge helbrykt wara, ther ey hauer stundom lro älla nådhr ib (101, 41). godhom örlighis mannom skal wara dighr blygdh flya älla ofräddan warda ib 82 (202, 89). jak är himpna konungx riddare ok ey (thu)uir älla mordhare Bil 127. " at ther ey falna ros älla liliu. älle annat blomster" ib 227. " hwi sculum vi thin ben saman hämpta älla thik nokon hedher göra" ib 2109. " hwa ey födhir kat alla hund han födhir än wärra wäte" GO 717. vm mannin forma ey. .. at begripa älla vndirsta mina dygdh ok makt Bir 1: 45. " än thot iak kan alla maa oe sörghia tho hawir jak varkunnan owir männniskiona" ib 3: 119. " let oc spyri granleka, en nokot är þät ingäld, älla alagho oc skatar älla þiänist vnder pafa döme är kumit vskäleka" ib 4: (Avt) 179. i älslin me[r] men en gud älla idra egna siäl älla idra egna husfru ib 184. " sigin at i vilin ängum kättara þiäna älla forraþa" ib 185. " äkke ympningas älla dughir licamlikin vtan huxsinsödhkn" Bo 47. " hwi vndrin j allä hwi scodhin j os som vi hafdhom gifuit thessom mann. enom gang mz varo makt ällä valde" KL 136. " hur mange som atto ägho ällä akrä äldä hus saldo ok lagdho for asposlanafötir" ib 139. " jak girnadhis ängsins gul ällä silwir ällä klädhe (argentum aut aurum aut vestem nullius concupivi)" ib 165 ; " jfr a. vnge mannin formatte ey mz lukkan älla blidhe iättan lukka hona til sin älskogha wilia" ib 88. " swa länge til fornämpdo päninga honom aff miik hälla minom arfwom. .. wardha betaldhe" SD 5: 398 (öfvers. i hds. fr. 1416). thörftte han rwm älla (Cod. A) oc 34) stadth, tha ware han ey fulkomin aff sik siälwom MB 1: (Cod. B) 530. " tw äru ophoff alzskyns gerninga natura älla (Cod. A oc 32) wili ib; jfr a. äru ey vitne til, älla vpen breff" MEG (red. B) 61. at the älla then war embitzman är ella marskalk til sigher, hiäpa honum til at han fa eller taka ib. hulkin ella huilke. .. dirfuis til then brutlika wäria ib. " wardher tholiken man ella tholika men fagne" ib 62. " tha tidhene oc gudz ämbite älla mässa siöngs" VKR 73. " loffuas them (presterna) at sionga domkirkionna ämbite oc sangh j hwilkins biscops döme clostrit bygd oc stikttat är, än systrarna skulu engaledis wmskipta sin sangh älla ämbite som them är stadgat ällir skipat" Bir 4: 69. " alla them thetta breff höra ella se" SD NS 1: 8 (1401); jfr bruket af ok i liknande förbindelse, t. ex. alla the som thätta bref höra oc se ib 69 (1401). " kännoms wi. .. hawa salth. .. nissa knwtson skärwlth. .. meth akär ok ängh, kwärnaström, fiskäwan, allonaskogh hälla hwath thes gozins tillagw är ok ängo wndan takith, när by hälla fiärra" ib 2: 45 (1408); jfr a. hwat giorde tha magdalena. .. hwat iohannes. .. älla hwat giordho the andra twa varafrw systir (quid nunc Magdalena. .. Johannes. .. quid aliæ duæ sovores Dominæ faciebant) Bo 204. - eller, eller ätminstone, eller ens. sagho suenen ii bränanda bale. ok eghte brinna älla men af elde känna Bu 22.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back