Älläghis

Old Swedish Dictionary - älläghis

Meaning of Old Swedish word "älläghis" (or ællæghis) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älläghis (ællæghis)
A) adv. L. eljest, annars, på annat sätt. Nu medhan almoghin ökadhir är. .. och kunno sich ängaledhis älläghis bergha, thy hafuom wi thöm. .. FMU 1: 407 (1387). the andre goz han togh mic ellis fra Arvstv 20 (1461). manga köstelige ting som min hwstru modher oc her Eric Twreson erffde ellerss effther theres modher ib 56 (b. av 1470-t). En hwat ther elliges faas. .. Thet skal alt skiptes G. Carlsson, Kalmar recess 1483, s. 64. ällegist skal Benkther vpbärä aarswäxthen SD NS 3: 422 (1419). Sidhen mik ey war mögligit för mijn longlige krankdom. .. sa oc för thenne yslösning oc onda fööre, giffue mik op til edra högmektighet Som iak elligesz gerna giort haffde HSH 13: 20 (H. Brask). ty at en moot en vore lijkast, eliest sither Sverige i större fara ib 13: 71 (1524, Brask). eptter iak tess wer ey förmar. .. wara eder nade saa til ltilbörlig tienst som the ther helbregde äro, som iak elliges gerna giorde ib 13: 125 (1525, Brask). elligis wardher hans folch förra tilneempt Arnell Brask Bil I: 18. B) konj. eller. vpsluka hennas barn, ällir son MB 2: 351. " antinghia äpther mykin grath. Ällighis ok äpther at hon haffwer haffth stora ok mykla thanka a gudhz pino, Ällighis ok koMBer the glädhin i hwghin. .. "SkrtUppb 30. " aldrigh fanz swa troen wen nokot sin, at lhan ey jw nokot litith swik giordhe, ällis formatte göra" Mecht 244. " the skulin bätra i världinne alt thet the syndadhe j världinne ällighis at the skulin rensas ena stund sik siluom til mere äro" Nio kap ur Bir 26. Oc skal thätta jngen människio lata. . allägx andra bätringh almogan göra skali gudz heder Vårfrup 130. " medh nokra hande rät, laghum ällighis brewom. .. then fornempde Boo Joonsson ällighis hans arwingiä. .. hwad thet häller waredh hawer, om lgodz ällighis annor stykke" SD 8: 569 (1364).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älläghis may have also been written as ællæghis

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛅᚵᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Vårfrup
Handlingar på svenska rörande 'Vårfrupänningen' till Vadstena klosters byggnad och underhåll. I Småst på Fsv. Växtförteckn. fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14. Växtförteckn. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14.
➞ See all works cited in the dictionary

Back