Äller

Old Swedish Dictionary - äller

Meaning of Old Swedish word "äller" (or æller) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äller Old Swedish word can mean:

äller (æller)
L. A) adv. 1) eljeST, annars, i annat fAll, i STället. släp han raskelika ällir wänt thik gudz häSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd Hel män 203. STigh nidher ok säth tik j mwllena, ey är sighianDis AllAleDis, huru the sik STälla, wthan ällir önkanDis ok gratanDis SpV 110. Ällir haffwer thu ekke thänna STighans skapnadh ok formam giffna ällir vtkaSTadha aff warom lhirdha BeneDicto lib 394. Thij forbywdom vij Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varom äptherkommandom (att tillägna sig denna jord) Vthen elle them. .. fornäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda kloSTre oplatha STena kloSTers fridlySTa område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I SmåST på Fsv.">Nio handl rör Vkl 230. (Det Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var ovisST, om brölloptet Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var gjort i Sverige eller i Danmark) Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var bryllopit j STröm. 1868--70.">Suerge giort. .. ellir Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var bryllopit giort j Danmark ArvSTv 37 (1461).
äller (æller)
2) hellre, snarare. " tha skulle han ellir llatha oss hedra än wanfrägda" Troj 6. " fornwmSTogo manne tillyder eller wtkorra döden, än forsmädeliga taga syn ord tillbaka lib 13. her Benct. .. bör engte ath swara till then skadhan. .. och ecke eller til the twa tunnar sAlth etc. "STb 1: 55 (1476). B) konj. eller. j within hwaske dagh ällir (hs: Allir) STundh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 197. " ffore gootz ällir päninga, ällir nokra wärldzlika äro skuldh ib. medh hwat orätuiso ällir dyäffuolzliko hyälp tet kan saman koma ib. qwämeligha kanth thu thässe thinne högfärdh ey likawägha äller andra manna wranga aSTwnDilsom" SkrtUppb 25. " huilket the nw litet äldar enkte akta ib 330. Thänna sama jomfrun saa thänna STighans liknilse. ällir llärdhe j sinom söSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn aff änglenom" SpV 394. (vi skola) ganga ällir framliffwa wan tima, swa som aat trappom j himilskom dygdhom ib 395. hafde han thäs fulla maght oc rät, the samma ö bortgiella, gifwä älligher äpter sinom eghnom viliä skipä SD 8: 158 (1362). " at han älligher the eynga maght hawin, hona. .. medh nokkra handa matto hindra älligher qweliä" ib 8: 159 (1362). ðe sama goz for hänne hindra hella ater kAlla ib 8: 293 (1363). " medh sämio lheller swornum edh" ib 8: 598 (1364). " vil iak thet Aldre hindra hellir opaa tAla" JämtlDipl 147 (1397). Jtem. .. ringe han (klockaren).. . tha iij slaar wtan högtidhen eller annatr kreäfuiä ÅK 61. " tha magh jac skylda tich for ransman eldher for tviff" ATb 6 (1452). " han skulle gifwa Iönis Iapson pant äll (så!) pä:ga jnnan xiiij daga" ib 184 (1463). tha setter ter inghen tro heller liith till STb 5: 337 (1521, Kop). Allum þöm þätta breef höra häldhyr see SD 8: 46 (1361). Alla them thetta breff se häller hörä ib 8: 158 (1362). ib 8: 293 (1363) , 579 (1264). Alla the thätta breff höra hälder se helsom wi NMU 1: 74 (1386). Alle män the som thetta breff see äldher höra DN 14: 96 (1474). Denna ingress till öppna brev är riktigt belagd, t.ex. JämtlDipl 115 (1371) , 116 (1372), 129 (1376), 130 (1378), 140 (1386), 142, 144 (2 ggr), 145, 147, 156, 192, 233, 234, 278. - äller ok eller också: skAl Rawme skiperen gaa lagh. .. för then bernefisken STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birge Persson tAler honum til lom heller och betAle honum fisken STb 5: l193 l(1518). - hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vad äller (hälder).. . äller ey Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vare sig. .. eller, huruvida. .. eller: jac weth wäll hwad ellir ljac will ellir ley Troj 67. the trickte j mot troyaner swärliga och landSTygo hwad eller the wille eller ley ib 109. " hwad eller grecana wille eller ey STeg han mäkteliga tiill syn häST jgän" ib 126. " hwad ellir lhan wille ellir ey matthe han aff häSTen oc tiill markena" ib 129. tha hade han ey annor råd än han matthe fram hwad ellir han wille ellir ey ib 161. " hwad han wilde bliwa widh eth eldher widh nadh" ATb 5 (1452). - hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varke. .. äller Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varken. .. eller: Jens Jonsson haffuer inthe tAle STaden til effte thenne dagh huarke paa Clemetz wegne eller sielffsins wegna j nogen motte och STaDin jnthe tiltAl eller til Jens Jonsson eller hans epterkomende SSkb 2: 297 (1512). - eigh äller, äkke eller, ej mera, lika litet, ej heller: her är ey takel eller tog ltiil, ey eller segel, ey tiäner thet eller wäl at löpe innan skärs medh STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 583 (1517). " tör han ekke eller ther befatte sig lmed" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 592 (1517). äller. .. äller antingen. .. eller, Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vare sig. .. eller: fadher oc modher hafdho likama wäl skipadha eller til ldygdh eller til laST MB 1: l43. - Om skriAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varen avbryter och framkaSTar en fråga: Nw tAlar war herra til Cayn oc spör aff honum. .. Hwar är Abel lthin brodher Han swarar Sannelika iak weet thet ey, eller hwi skAl iak göma min brodher MB 1: 163. Äller weedzST thw ey. .. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 2: 824.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äller may have also been written as æller

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back