Äller

Old Swedish Dictionary - äller

Meaning of Old Swedish word "äller" (or æller) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äller Old Swedish word can mean:

äller (æller)
L. A) adv.
äller (æller)
2) eljeST, under andra el. vanlia förhållanden. then man som alder ware nadhelika saker fore nadhelika synd, han är STundom dödheliker, fore thy at the synd som för war nadhelik aff sik siälwe, henne föSTycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgher annor dödhelik synd MB 1: 145.
äller (æller)
3) eljeST, annorlunda, på annat sätt. ey kan menniskien sik sielff eller flatzliga ouervynna vtant her til aff louermannenom twingat ok nödgat STycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 538.
äller (æller)
4) hällre, snarare. " ffor en onytto ltala leller tija" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 216 ; se HjelmqviST, Till Schaktafvels lek 14. leller wrangwisom nagat hielpa en menlösom nidher STiälpa ib 266. annars hwss tw eller geta kan än bliffua j thinna STycken på Forn Svenska.">EGno ööd Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 359. " tolkit kwnne äller hindra älskarans heetha länktan, än opfylla hans aSTwndan" STröm. 1868--70.">Su 99. " swarar jak tik nakraledhis mz enfaldoghom ordhom, som tik höffuis ällir än the thingeno som ensampnom gudhi är kwnnogt" ib 268. - snarare; faST mer, tvärt om. huilket alt the häSTycken på Forn Svenska.">EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga. .. qwinnan tolde. .. mz STörSTo twlomode, ey mothe honom korrade. .. wtan älder altidh badh. .. gudh för thäs omildaSTa manzsens siäla helso STröm. 1868--70.">Su 166. karl knwtsson wille thz ey STädhia vtan eller moot then orätt wädhia Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 388. - eigh äller, ej mera, lika litet, ej heller. forbiudz hardhelica at the alrey STädhin noghan manköns äta ellir ldrikka widh thera bordh. oc (ey) ellir noghra quinköns som ekke hafuir heem medh them STena KloSTer-RSTycken på Forn Svenska.">EGlor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 29. B) konj.
äller (æller)
1) , hvat 3, l4, 5; äfvensom hvarte. b) = älla B b. nokor þing. .. the STröm. 1868--70.">Sum näfST thorwo wit. äller rättilsi SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). e huru högburnir män þät äru hälST äller wärdhoghe lib. äptir þy STröm. 1868--70.">Sum lanz rättär sigher äller llagh ib 669. STröm. 1868--70.">Sum rättwiso wiliä älskä äller gömä ib 5: l378 (1344, nyare afskr.); jfr STröm. 1868--70.">Sum rätwiso williliä elskä ok gömä ib 4: 467 (1335, nyare afskr.). ä hwar vi kunnom dö i varum rikum äller härrädömom ib 5: 562 (1346). " j saghen fore idher ena STora STatuam, thz är at sighia et beläte eller ena scrifft" MB 1: 14. " är iordhin mintzST mäktigh eller kraptigh aff them fyrom (d. v. s. de fyra elementen)" ib 73. " köper iosep alla iordhina i STycken på Forn Svenska.">EGipto lande vnder konungin fore korn, vtan kiRKio iordh eller preSTa" ib 256. " hawer han ey näST iwdha som forma eller wil thz aterlösa" ib 374. " om iach warder fangen a mot min viliä eller mik kan komma sot ltil handa" STephens. 1849.">Iv 1917. " är han hyrdränger eller annar minne an" MSTycken på Forn Svenska.">EG (re. A) 54. " huru ällir lj hwat matto skal iak for idhir bidhia" ST 237. " for lthy at the ey funno ällir letto sina siäla helso" ib 2. " thu skalt enga handa creatwr tildbidhia älir dyRKa for nokon gudh, swa som hedhnugane göra, the som bidhia til lsolinna ellir man ellir STiernor ellir tordön, thrä ällir STena, ellir beläte" ib 7. " thu skalt ekke aSTunda ellir gernas thins jämcriSTins godz thz wari hws ellir akir ellir nokot annat aff allo lthy honom ltil lhöre" ib 479 ; " jfr a. mädhan gudh forbyydhir at engin skal aSTunda annars godz til orätta tha ma man än sidhir thz besithia, bruka ellir mz orät taka" ib. " huru genwärdogh thingh ällir dröuilse koma ok hända" STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 45. " iak wilde kampa mz tik oc forsöke om w haffuer hwassare swerd. eller haraer hielma.. än wij haffua" Di 148. ther pinthes the som dröpit hafde syna foräldra bröder eller frender ok alla lmandrapare eller mordhgöröäre STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 220. " tok an sin häär delanDis han älir skiptanDis j tree spetzer" MB 2: 101. " hwat äro ällir widhergäl haffwir mardocheus fangit" ib 189. STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 69 (se under älla B b). the kwnna jnthe hyälpa äller wärya STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 3. " när som lfaranDis är affwer dywpa älffwer äller watyhn" ib 13. " lthy han ey lhyölth sina tro, wthan haffde hemeligh wnderSTandh mz fiendommen som är mz eldh, rök, breff, speyan, äller annor lönligh tekn förrädelikom, eller war olydhoger, ey STandhanDis j them skikkilsom ther han war satther" ib 3. skriffwrr mik ider vilye tiil, om jac skal lsöke thet möthe eller huar jac skal mödhe ider STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 208 (1507) haa leddhe tik hiit, äller hwat gör thu här äller för hwat sak skuld willethu hiit komma MB 2: 126 ..
äller (æller)
2) i obeSTäDikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDa el. ungefärliga taluppgifter: eller; till. til qwinnor. .. haffwa the lengo matto thy at hwar äpter sin ämpne haffwr thwa huSTrure elle thre PK 221. " twa it spisafat ful (för fult) mz korn mellan händerna j try eller iiij watn" LB 2: 92. " lhan screff k criSTiern tiil eeth breff äller try" RK 3: 2159. jak haffwer scrffwit v (5) eller vi (6) resar epther henne STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 371 (1509).
äller (æller)
3) quam, än efter komp. hwi han skapadhe et thing för äller (Cod. A än 32) annath M 1: (Cod. B) 530. ingen man hade ther STörre orangu vtaff äller j HSH 19- 115 (1506). - Jfr hälder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äller may have also been written as æller

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • eller.
  • lällir Bir 1: l45, 3: l300; l4: 69; ST 2 o. s. v.; MB 1: (Cod. B) 550 ; MP 5: 128.
  • ellir Bil 570, 718, ST 7 o. s. v. allir lUplL M 9: 4. ällor SD NS 1: 53 (1401). " ällr" VGL II R 30; Forn 45; UplL Kk 1: pr. o. s. v.; SD 5: l637 (1347, två ggr). ellr UplL Kk 10, 11: 3, Ä 7: 3. allr ib J 4: 3, V 14: 10; SD 5: 637 (1347), fyra ggr), 638 (sju ggr), 639 (sju ggr). älder ib 4: l408 (1335, nyare afskr.). äldher Su 83, 166.
  • elder VGL III 117. ellder ib 134, 144.
  • äldir SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). alder ib; MB 1: 145),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back