Ällivu

Old Swedish Dictionary - ällivu

Meaning of Old Swedish word "ällivu" (or ællivu) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ällivu (ællivu)
lL. elva. ällowa dagha RK 1: 4064. " a ällowo tusend jomfrw dagh" ib 1: 4398. " ällofwo twsand jomfrur medh älloffwo thera höffdhingom" SpV 233. solen ok manen ok ellefwe stiernor hedhradhe hanom SvKyRKobr 221. " klokka wm älloffwo" PMSkr 572. Känness iak mik. .. haffua låtit. .. Niclisse. .. älluffuo ärtuglandh iordh SD 8: 177 (1362, avskrift). jak hawer saalth. .. min kwärnstadh Wika. .. for ällighiugho maRK penninga Vg Fornmt III: 7-8s. 152 (1375). thessin ällufwö gardha SD NS 3: 272 (1417) , avskr.). a ällefuothusanda jomfruo dagh ib 3: 614 (1420). eleffva iamska maRK JämtlDipl 291 (1448). " för vax elloffuo lortogar Kumla kyRKas rb 61 (1490). för ax ii ortogor oc eluo löra ib. viili maRKyr oc eluo ortogar" ib 62 (1490). Älleuo alna skulu pelarane höghe wara Hollman RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir Extr 234. Se även under iungfru.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ällivu may have also been written as ællivu

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛁᚠᚢ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back