Almänninger

Old Swedish Dictionary - almänninger

Meaning of Old Swedish word "almänninger" (or almænninger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almänninger Old Swedish word can mean:

almänninger (almænninger)
L.
almänninger (almænninger)
1) det allmänna, samhälle, menighet. bathe for mannum ok almänning SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). " sände bref vm allan sins rikis almänning" Gr 281.
almänninger (almænninger)
2) allmänning, gemensam mark el. skog, jord som tillhör ett samhälle. ad communitatem siue almänning SD 3: 172 (1314, gammal afskr.). De olika slag af samhällen, hvilkas allmänningar åsyftas, kunna på särskilda ställen med säkerhet eller åtminstone en viss Grad af sannolikhet anses vara: a) by. pro fundo, aGris, pratis et alijs omnibus juribus wlGraiter dictis almenninga uel vtskifti, que sibi attinebant in frøle SD 3: 112 (1313, nyare afskr.). liberum assesum ad siluas, almenningæ et quecumque alla sicut ceteri villani ibidem de cetero habeant ib 4: 568 (1337). tres oras terre. .. cum domibus et almæninghum ib 6: 73 (1348). - äfven om allmänning, som jämte den by til hvilken han hör blifvit enskild egendom. quod almennigga dictarum sororum, prediis nominatis adiacencia. .. supradictis soroibus et earum heredibus communiter et equaliter adiacebunt SD 4: 313 (1333). b) stad. locum communis pascue, dictum almenningh, pertinentem nostre cituiati. .. domui sancti spiritus. .. conferiumus SD 4: 239 (1331, utfärdadt af rådmän och borgare i Skeninge). c) socken. in silua véstra (näml. Hanebo sockenmäns) communi dicta almenning SD 3: 642 (före 1324). d) häradsteding. ex parte communitatis inhabitancium quandam terram dictam thridhiungh prouincie trøghbohundare. .. conquestum fuit. .. quod silua quædam communis dicta wlgariter almænningh in ampnøø quam predicte terre inhabi[ta] ores pro vsibus suis de iure habuerant. .. eiSDem ablata fuerat SD 4: 524 (1336). e) härad. vt sciant. . certos terminos inter eslo mansionem monarchorum de aluastro & nostrum almenning SD 1: 246 (1225). " af warom almenningom" VAH 24: 326 (1377, utfärdat af innebyggarne i Östkinds härad). the fyrscripna godz var häradzsins almenninger BSH 2: 66 (1339). " konungxtridhiung i harazsins almenningh" ib LXX. Häradsallmänning torde åsyftas äfvenpå följande båda ställen, hvarest också konungens del (tredjedel) i allmänningen omtalas; nyssnämda betydelse är dock särskildt på det senare af dessa ställen mycket osäker. ratificamus. .. teriam partem inteGralem terre communis vulgariter almænning. .. quam. .. magnus rex. .. contulerat & scotauerat dicto domino episcopo & heredibus suis, translatis in ipsum propietate, dominio, et omni iure quod competebat vel competere potuit corone regie in predio memorato proprietatis radione SD 1: 723 (1276-91). casuam inhabitancium myklathorp & litlathorp ex parte vna & inquilinorum de næsiohult ex parte altera super quisbuSDam prediis almænninga dictis. .. difiniuimus sentencialiter in hunc modum vt ad illos de myklathorp & litlathorp supradictorum attineat proprietas prediorum in qua cum predicitis villis ecclesia lyncopensis iuxta sortem suam a nobis in communibus silius per quoddam concambium conquistiam iure perpetuo communicabit ib 581 (1281). Jfr härads almänninger. f) landskap. conquestum est coram nobis super confinio terrarum inter gestringias et tiundas. .. quod johannes jngemarson sibi quandam partem applicaverat nomine en odel cum tamen sit almenningen SD 3: 176 (1314, nyare afskr.). consensum meum do. .. predia sua seu ecclesie sue strengnensis infra nerichiam sita. .. in siluas et possessiones dictas almæninnngiæ eiuSDem terre libere commutandi ib 4: 59 (1328, utfärdadt af Nerikes lagman). g) riket el. lkronan (jfr e). wi (konung Erik) haffua fulla makth giffuit war ämbitzman claws lydekeson, fogde pa abo, at giffua, skipa oc skipta war (för wara) almenninghia. .. oc. .. stadfäste vi alle the breff ther war ämbetzman clauus lydikkesons incigle fore henger vpa alla tessa for:da almenninghia, i hwat län the helst kunno liggia vnder abo landzrät SD NS 2: 350 (1411, gammal afskr.).
almänninger (almænninger)
3) allmän plats i stad (jfr 2 b). upa norre sidhona widh gatuna up til almänningin taker widher SJ 48 (1430). " almänningen som gar i mällen gardhin fornempda oc gambla stadzmuren" ib 95 (1439). " ib 360 (1469), 392 (1474), 394 (1473). "
almänninger (almænninger)
4) allmänningsvatten, vatten som tillhör ett samhälle (rike el. härad). midhströmen är konungx oc herratz almänning oc farlidh SD NS 2: 486 (1412); jfr konungs adhra.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so almänninger may have also been written as almænninger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • almäninger.
 • almenninger. almennigger. almennigher. -ar, -iar),
 • almännings a ,
 • almännings biärgh ,
 • almännings bonde ,
 • almännings bro ,
 • almännings brödh ,
 • almännings byamot ,
 • almännings folk
 • almenninggis-.
 • almännigx )
 • almännings födha ,
 • almännings gata
 • almenniges- SJ 116 (1445). almanningx-. almannix- SO 25),
 • almännings giäld
 • almenningsgield.
 • allmennings giald),
 • almännings hus
 • almänningis- )
 • almännings hörra
 • almänningis- )
 • almännings iorþ ,
 • almännings karl ,
 • almännings kona ,
 • almännings köp ,
 • almännings landboe ,
 • almännings qvinna
 • aalmännigs- KL 247.
 • almänningis- Bir 1: 38, 161, 164, 3: 27.
 • almännigx- ib 13, 26),
 • almännings sior , m. L.
 • almännings skogher ,
 • almännings synd ,
 • almännings timberman ,
 • almännings torgh ,
 • almännings þing ,
 • almännings vatn ,
 • almännings vägher
 • aalmänningx-.
 • almenningis- )
 • almännings öre
 • almennyngges- )
 • almänninga fiskeri ,
 • almänninga skogher
 • almenningiä- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᛅᚿᚿᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back