Älta

Old Swedish Dictionary - älta

Meaning of Old Swedish word "älta" (or ælta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älta Old Swedish word can mean:

älta (ælta)
1) jaga, driva; sätta i rörelse, driva på; STöta på, köra på. förfölja, förjaga. Agitare ältha idkeliga göro eller köra STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 12. Hwat wille thu göra, än thu skwlle byggia mädh andre handinne, ok mädh andre STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort älta owinener mädh swärdheno SkrtUppb 37. tha iak wordhe älther, skulle [jak] fly til thin ib 73. Swa som STarka yrte oc välloktande STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort älta etirful diwr, swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort älta faSTo oc böne orena thanka STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 229. Huru kan dödheligha människan wrsakas j sinom affgangn, mädhan hon wardher ämwäl ältadh (urgentur) til sit eghit gagngn, medh them creaturis, som ey haffwa sinne SpV 29. " ey haffdhe hon (Susanna) ok wordhit swa ältadh (exagitala) medh mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLom fasa ällir räddogha" ib 82. " sömpnins tilbörgilse är thäns tronna mak, som ältar (impellit) kroppin til dödhin" ib 268. Thet synis wara owir os j omskiptelike matto, älthas (impeti) ällir wardha driffnom, ok ey röras ällir oroas ib 461. Än thätta är een thwngh byrdhe, wthan STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz ordz swärdh skäri hänne snarligha fran os, til hwilka naturanna kraftir körir ok ältar os ib 571. Hon wardhir ältadh¨ j mangzskona matto ib 574. feSTe Olaf dws lagh siälf xii at han ey älte STaffan swärsliapre a radhSTuSTum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU vägh ATb 204 (1465). han ältade Ffrans pa bron meth sin yxe och lop effter honum STb 4: 325 (1513). Hinrik zacher xl mark fför tet han hade elhet Niclis j STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Botneresen och slagit hans huSTrv ib 4: 340 (1513).
älta (ælta)
2) röra omkring, trycka, krama, knåda. twa thet j kalth wathen, oc älth mädh trä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLwblom PMskr 267. lägh j hänne ältan oc siladhan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bokka talgh ib 398. " sidhan blandis mädh lin olyo, oc STötis ältandis samman, oc thär mädh lima STena oc trä" ib 522. - Jfr upälta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älta may have also been written as ælta

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back