Ämbete

Old Swedish Dictionary - ämbete

Meaning of Old Swedish word "ämbete" (or æmbete) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ämbete Old Swedish word can mean:

ämbete (æmbete)
(em-, -bite) n. L.
ämbete (æmbete)
1) arbete, tjänKLemming. 1871--73.">ST, syssla, sysselsättning; göromål, beKLemming. 1871--73.">STyr. Meretricium horre huss ffwl horre gerning oc ämbethe KLemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. UpsKLemming. 1862.">Al. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 136. Solen, maanen ok KLemming. 1871--73.">STiernonar the kennä hanom (KLemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. UpsKLemming. 1862.">Al. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd), thy at the oomskifteliga holdha ok vitha theres rwm ok tilifliat embethen SvKyrkobr 127. " ey hafua the nampnen j hymmerikj vthan äru thöm tilsette j verldena foe nagre besynnerliga saker eller theres gerninga ok embeten ib 129. (Skepparen skKLemming. 1862.">All) skikka hwan batzman j sin KLemming. 1871--73.">STad j skipeno, thär göranDis thet ämbethe som hwaryom befKLemming. 1862.">Allas oc tarffwas KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1845.">PMskr 88. Oc swa som j menniskionnas krop hwar limmen haffwer sina kraffth oc ämbethe. .. oc ögonen kwnna ey göra the ämbethe som höra til öronen" ib 310. Aff thet ämbetith scriffwande som är göra glas ib 559. Bönder åtskilia kornitt ifrån hKLemming. 1862.">Alm, Bergzmen vtsmelta aff KLemming. 1871--73.">STenomen mKLemming. 1862.">Alm, The Embetenn ärw i Swerige bäKLemming. 1871--73.">ST ib 591 (avskr). thet (KLemming. 1862.">Alun) tiener och är nyttigtt i mångehande konKLemming. 1871--73.">ST, ämbete och läkedom ib 644 (avskr). Ty KLemning. 1860. SFSS.">Borde konungen vtdriffwa aff rijkena KLemming. 1862.">Allt thet folk som fåfengt ähr, ingen embete brukendes ib 699 (avskr). 3) tjänKLemming. 1871--73.">ST, syssla, ämbete. Tholika köpslaghan nytiadho apoKLemming. 1871--73.">STlane, ok the som komo j sama ämbitit äpthir them SpV 124. a nadhinna ällir ämbitsins wäghna ib 32. äpther thy han ser, skipar han hwariom sith ämbithe SkrtUppb 36. hänne är antwardadth swa som aff eno ämbite at miskunna KLemming. 1862.">Allom ib 22. 4) KLemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. UpsKLemming. 1862.">Al. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdKLemming. 1871--73.">STjänKLemming. 1871--73.">ST, KLemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. UpsKLemming. 1862.">Al. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdSDyrkan; särskilt om mässan; även om sakramenten överhuvud. Wm morghonen äptir at KLemming. 1862.">Alt war til ret oc ämbitid som iordhafärdhinne tilhöre war lyktad Hel män 156. Torpen ärchebiscoper wette them embitä KarlM (Ver) 6: 9. En Torpin ärchebiscop giorde ther ämbete ib (El) 7: 8. tha täkte troyanis ath göra Apollinj eth högtideliget ämbethe oc offer medh myket Diwra dråp Troj 257. " elden kwnne ey tändes tiill thet ämbete (offer)" ib 258. Nar thet ämbethe (offer) giordt war ib 259. Se B. Berg i MeijerBergs Arkiv för svensk ordforskning 13 (1972) s. 11 f. 6) yrke, hantverk. Engin gerningis man ma ella skKLemming. 1862.">Al flere ämbete vppe hKLemming. 1862.">Alda ella idhkna än enne handa gerning MEKLemming. 1871--73.">ST Kg 21 (se Magnus Erikssons KLemming. 1871--73.">STadslag i nsv. tolkning, 1966, s. xxvii, Söderköpings LagKLemning. 1860. SFSS.">Bok, 1971, s. xix). grytogywtaras ämbethe äller annor tolken ärw snart lärdh. Men gardzmeKLemming. 1871--73.">STaras ämbethe är swa with oc obegripeliktih. .. jnge teslikes finnas som tyäna til at lära thet ämbetith KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1845.">PMskr 204. Henrik groffsmit zaker iij marck fore tw embete KLemming. 1871--73.">STb 1: 27 (1475). Henrik Bergxman zaker iij marck, ty han brwkar tw embeite ib 1: 31 (1475). Peder bagge zaker iij marck, ty han brwkar tw embete ib 1: 112 (1477). ib 2: 319 (1489).
ämbete (æmbete)
7) hantverksskrå. " radhit. .. KLemming. 1871--73.">STadhfeKLemming. 1871--73.">STo thera ambitis skra holkin som hKLemming. 1862.">Alder xxv articulos" KLemming. 1862.">Almar stads tänkeKLemning. 1860. SFSS.">Bok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.">KTb 61 (1428). remaslagharane j KKLemming. 1862.">Almarnom. .. beddos thet the matto widher ambit som andre gerningis män j KLemming. 1871--73.">STadhenom ib (1428). " athe engKLemming. 1862.">Alunda wilde tilKLemming. 1871--73.">STäDia Laurens skreddare ath bliffua i embeitidh KLemming. 1871--73.">STb 1: 116 (1477). tet Anders. .. fornöye Clemet smidh eller loch embetit fore mannen han togh j forswar vthaff theris hender" ib 4: 67 (1505). Nils KLemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. UpsKLemming. 1862.">Al. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUlsmets suen skKLemming. 1862.">Al haffue dag til pinzdage at hempte sig forswarelsse breff fran Lubec om tet the kaKLemming. 1871--73.">STe honum ffore her j embithet ib 5: 134 (1516). " at the hänge theris jncigle medh mith embetes oc mith conuentz jncigle nedhan for thetta breff" KLoster. Utg. av K. G. GranDinsson. 1935.">NMU 1: 158 (1508).
ämbete (æmbete)
1) tjänare, tjänKLemming. 1871--73.">STeman; förvKLemming. 1862.">Altare, ombud, fogde; ämbetsman. Om denna titel (mlt. emmetman, lat. officiKLemming. 1862.">Alis genrKLemming. 1862.">Alis) seS. EngKLemming. 1871--73.">STröm, KLemning. 1860. SFSS.">Bo Jonsson (1935), s. 123 f. KL 12 (1967) sp. 536. Acomentariis. .. konungs ämBS man lagh vt giffwanDis ok ärande scriffuare KLemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. UpsKLemming. 1862.">Al. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 7. kennis thu thet, ath thu haffwir ey hedrat the helga kirkio. .. ellir henne embitz män som tik KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe SvKyrkobr 258. " iak är wordhin människianna forspräkare, ämbitzman oc medlare mällan KLemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. UpsKLemming. 1862.">Al. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh fadher oc hänne, hwar en troen ämbitzman han samansankar trolika sins härra gwl oc päninga" Mecht 99. Eller han (konungen) tilsäter ondha och fåkota ämbetzmänn, huilke KLemming. 1862.">Allmogen twinge KLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1845.">PMSkr 668 (avskr). medh swa forskiälum, at var son förnämpder oc hans embetzman, herrä Niclis Thureson, sculu os vtgiwa. .. RydBerg Tr 2: 245 (1357). Jak KLemning. 1860. SFSS.">Bo Jonsson ärlix förKLemming. 1871--73.">STa konung KLemming. 1862.">Albrictz ämbitzman SD 10: 9 (1371). Jfr mlt. Jk KLemning. 1860. SFSS.">Bo Jonsson en ammetman des eelden vörKLemming. 1871--73.">STen köning KLemming. 1862.">Albrechtes ib 10: 21 ; lat. KLemning. 1860. SFSS.">Bo Jonsson officiKLemming. 1862.">Alis genrKLemming. 1862.">Alis Swecie ib 10: 22. ib 10: 11, 34. (Vi) forbiwdhom KLemming. 1862.">Allom warom ämbitzmannom hwa the helzt äru ib 10: 53. (De infödda män, som rikets råd) sättia til foghata oc til ämbitzmän ib 10: 63. (Konung Håkan förbjuder) KLemming. 1862.">Allom foghatom oc ämbitzmannom (att inkräkta på ett laxfiske, som han upplåter) ib 10: 75. Wj Margareta. .. sändom KLemming. 1862.">Allom ok hwariom vm sik foghwtom, lensmannom varom ämbetzmannom JämtlDipl 141 (1389). " at wi taghum. .. herra Henrik. .. ärkebiscop j VpsKLemming. 1862.">Alom. .. hans kirkior, profaKLemming. 1871--73.">ST, KLerka ok ämbetzmen. .. "ib 141. Haquon Olafson, ämbitzman j IämptKLemming. 1862.">Alande ib 262 (1441). Ingolfwer Joansson, WaKLemming. 1871--73.">STena KLoKLemming. 1871--73.">STers ämbitzman VKJ 3 (1436). " tha skKLemming. 1862.">Al abbaDisan äller annen ämbitzman swara ther till, äpter thy som landz lagh wtwisa" KLoster. Utg. av K. G. GranDinsson. 1935.">NMU 120 (1448). Thy forbiude wi KLemming. 1862.">Allom lworom ltiänarom, foghtom ok ämbitzmannom, andeliga ok wärdxliga. .. ib 121 (1449). tha sattis tässe jn for KLemning. 1860. SFSS.">BorgomäKLemming. 1871--73.">STara, radmän ok andre ämbitz män ATb 66 (1456). " ta sattis tässe in for KLemning. 1860. SFSS.">BorgomäKLemming. 1871--73.">STara ok radmän thetta sama aar ok andre ämbitzmän här äfftir nämpnas" ib 96 (1458). Lasse Olaffson, her CriKLemming. 1871--73.">STiärns tiänare ok ämbethis man BSH 3: 293 (1470). k. (= konungen) eller hans ämbitzmän G. Carlsson, KKLemming. 1862.">Almar recess 1483 s. 64. Embitzmanna edher aa KLemning. 1860. SFSS.">Bokenna Arnell Brask Bil I: 8. 2) skråbroder, hantverkare. medlem av ett hantverksskrå. Kötmangere, fiskare, bagare ok KLemming. 1862.">Alla andra embetzmen giffwa mögelik köp epter tidana KLemming. 1871--73.">STb 1: 438 (1460). ib 1: 434, 452, 460, 480. Jtem om swa hende ath nager embetzman henne (papegojan) affskywta kunne lönliga eller vppenbarlica ib 2: 340 (jfr s. 626). (I brevunderskrift) Lasse ssnikare eder ämbetess man GKLemming. 1871--73.">STridskonKLemming. 1871--73.">ST och KLemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM 2: 406 (1502?).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ämbete may have also been written as æmbete

Alternative forms or notes:
  • *ämbetes bok
  • ämbtes brodhir m. skråbroder, medlem av samma skrå. Mattis finnes embetz brodher Claues mechlare SJ 2: 181 (1490). " thesse effterscriffne hans medbröder och embetes bröder tygede, witnede honum j ögonen Stb 5: 228 (1519). "
  • *ämbetes edher
  • *ämbetes lös
  • ämbetes man
  • *ämbetis rum
  • *ämbetis värf
  • *ämbetis äskiare

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛘᛒᚽᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
KarlM (Ver)
och KarlM (El) Karl Magnus enligt Codex Verelianus och Fru Elins bok. Utg. av D. Kornhall. 1957. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back