Ämne

Old Swedish Dictionary - ämne

Meaning of Old Swedish word "ämne" (or æmne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ämne Old Swedish word can mean:

ämne (æmne)
ÊL.
ämne (æmne)
1) det hvaraf nåGOt kan göras el. blifva, ämne, materia, materiKLemming. 1862.">Al; grundämne. gudh hafwer skapt badha iäKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna aff ene materia ok eno äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne KLemming. 1862.">Al 6408. " man kan thz kar KLemming. 1862.">Aldre näKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna ther man fan aff wärra äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne än the iak hafwer nw op tKLemming. 1862.">Alt" ib 4646. " han loot honum (vagnen).. . mz KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom binda" ib 9084. KLemming. 1862.">Almänningx tiKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBermän täBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia Bordhwidh til skip oc käll oc annor äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne än skipmäKLemming. 1871--73.">STarin säter then sman oc fulkoKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnar skipith KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 445. " aff ophowe skapdadhe gudh aff KLemming. 1862.">AlzänGO himil oc iordh. .. ey ff nakro äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne, som smidher gör yxe" ib 155. " war himil oc iordh gudz äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne til andelika oc likamlia creatwr ib. "ib 35, 76. gudh skapdhe förKLemming. 1871--73.">ST himel oc iordh, at äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom mz eno rdhe ib 36. änglane vndrKLemming. 1871--73.">STodho mrghfKLemming. 1862.">Alla thinga natwr i äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnum ib. " siläx likamlikx liws dagha, som skiptath är iäKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom" ib. " at ophoe skapadhe gudh himil oc iordh thz är at sighia, likamlik thing oc andelik i thera äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom" ib 37. " gudh. .. somtk atte jäKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom for än thu nagat war ok tik giordhe til nagat warda" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 70. mz iordh vnderKLemming. 1871--73.">STar moyses likamlika thinga äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne. .. han kKLemming. 1862.">Allar oc sidhan theta äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne watn KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 38. " äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne är änGO liikt för än thz är fulskapath ib. iordhinna natwra är hardh oc thiok, oc drygh at äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom" ib 88. " barnith hawer KLemming. 1862.">Alt likamins äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne aff modher- inne" ib 148. ib 149, 156. " ena nat äpter thera naturu bland sa cyorea rädhelikan dröm oc sagde sinum Bonda wara mz barns ämne" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 244. KLemming. 1871--73.">ST 87. skipmän. .. badho wtan Bordhz kaKLemming. 1871--73.">STa badhe lik ok liBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS enne (d. v. s. barnet som snart skulle vara ett lik) KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 268. - KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. then förKLemming. 1871--73.">STe (rädgifvaren) är blindir tho är j honum eet äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne (mateia) aff hulko faghirt beläte maa vardha Bi5 3: 338.
ämne (æmne)
2) persom som skKLemming. 1862.">All blifva el. iFrågasättes att blifva nåGOt. ij (2) biscopa oc ij (2) riddara skulle thz göra hwars mans röKLemming. 1871--73.">ST tha hemeliga höra hwem han wille til konung neKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna oc KLemming. 1871--73.">STrax vpscriffua KLemming. 1862.">Alla the eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne (d. v. s. kandidaterna till konungavärdigheten) KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7495.
ämne (æmne)
3) upphof, grundvKLemming. 1862.">Al, grund. vmuända sik Fra ondo oc til GOt. är KLemming. 1862.">Alra GOþa þinga äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne (Bonorum omnium materiam præbet KL 188.
ämne (æmne)
4) ämne (för tanke el. tKLemming. 1862.">Al), KLemming. 1871--73.">SToff, föremål, uppslag. darius. .. gaff sinom brwswenom et äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne at KLemming. 1871--73.">STudera KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 25. " jak gifwir thik äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnit. ok thu formerat sidhan som thik thäkkis" Bo 183. at hwar en som wil gagna ey atenaKLemming. 1871--73.">ST sik siälffwom, wtan ämwäl sinom iämcriKLemming. 1871--73.">STne mz thenna helsam lärdom, maa han her wäl finna wm han grannelika sökir thäs äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne oc tilfälle til bäggias thera gangn oc nytto (inveniet ibi quod proficiat utrique) Bergström. 1868--70.">Su 347 ; jFr 7. paulus Burdhe aff GOdhum eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnum sina predican KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 340. (?) ther war ey annor äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne (annat att se och tänka på?) wtan graat oc ömkelikhet Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 193, " jFr 11. "
ämne (æmne)
5) ämne, anledning. KLemming. 1862.">Alt thätta är dröuilsenna äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne (affictionis materia) Bo 12. " hawir thu väl äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne at vndra (materiam KLemming. 1871--73.">STupendi)" ib 82. " häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga iomFrwors liffwerne oc iärtekne ärw oppskriffwat oc teknat criKLemming. 1871--73.">STnom människiom til äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne, at loffwa, oc ära gudh i sinom häBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgonom" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 277.
ämne (æmne)
6) anledning, orsak. " engin criKLemming. 1871--73.">STin man som tro gudh wara väldoghan: hafwer eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne miKLemming. 1871--73.">STro guz sacramentis" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 760. " än nakar hafdhe ther äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne til at sighia thz mz rättan skil thz iak skulde idher vara otro" FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 5455.
ämne (æmne)
7) anledning, tillfälle. " ängin fik äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne til thera gudhelika idhn at mKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia älla vm thöm at danta" KL 324. " at diäfwllin sculle ängin äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne hafwa, at vända thera hugh Fra rette tro, oc ater til villo" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 847. " at criKLemming. 1871--73.">STno folke sculde ängin äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne aff thy til villo koma" ib 904. " vppa the ta jngen skKLemming. 1862.">All dyrffues eller äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnen haffua. .. här epter swa dana thKLemming. 1862.">Alan eller ordhförnyngh waar mellan' at föra" FH 5: 12 (1461). " thz är them som hon gör aat. höghfärdhinna äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne oc tilfälle (cauBergström. 1868--70.">Sua Bergström. 1868--70.">Superbiæ)" Bo 17. " skKLemming. 1862.">Al thera vin ey giua thom tilfälle ok äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne til at synda" Bir 2. 270. atuakte ok göme at han giui ey androm äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne älla tillfälle (materiam et occasionem) at synda ib 3: 148. Ber 161. hon. .. gaff honum äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne oc radh at synda KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 141. " at han ey före thy skulle haffwa äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne älle tilfälle til at skadha israel at honom ey sändis piltana oc silFredh" ib 2: 267. at han. .. giui KLemming. 1862.">Almog ängin äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne til at tKLemming. 1862.">Ala illa, vm han Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 16 (40, 17).
ämne (æmne)
8) tillfälle, läglighet, utväg, möjlighet. han gör sina vndidäna arma ok fatöka. .. at th hawin ängin äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne sik vphävia mote hans grymmom åthäum (ut non vacet eis KLemming. 1862.">Aliqud machinari contra ipsos) Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 62 (156, l68). tå tu hauer wKLemming. 1862.">Ald ok änne at hämnas ib 23 (56, 25). vändo þe KLemming. 1862.">Al ämne at hämna iui sanctum iacoBum Bu 197. " theophilus. .. lette KLemming. 1862.">All enne säthia iohannem aff biscops KLemming. 1871--73.">STole" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 657. " han hafdhe ther äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne aff at pröwa andra creatwro dygdher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 128. " epte dödhin vardhir ey tme älla äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne til at äruodha" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 192. " han findir ey äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne älla uämelican tima til at häKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnas" Bir 2: 129. the hawa ey eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne at bidha lenger KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3221. nw haffde jach äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne om jach ville at göra mothe tik ful ille ib 2: 4648. " at the ey mere eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne fa thetta fatiga landit forderffua sa" ib 5822. ib 3: 2180. haff thuman i näffwan vm thik fKLemming. 1862.">Alir äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnin GO 742 ; jFr Kock, Medeltidsordspr. 2: 319 f. an mik gudh badhe liiff (Cod. D lykke) oc äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne iak skKLemming. 1862.">Al thin laKLemming. 1871--73.">ST wäl ärlika häKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 530 vil gud vnna oss licko oc äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne then KLemming. 1871--73.">STora orät mena wy häKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8541. ib 4613. " vm wintren fogden GOzen saKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna thz meKLemming. 1871--73.">STh the kunne faa äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna" ib 627. " the hawa mang syndelik äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne (tillfällen till synd)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 452.
ämne (æmne)
9) tillfälle, råd; förmåga; tilBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång, förråd; ofta svårt att skilja Från 8. hwarghin hafdhe ämne at giälda KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 264. ib 276. " faar han ey siälwer äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne thz aterlösa" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 374. " faar an ängeledh äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne at lösa hona (jorden)" ib. " thet är. .. laKLemming. 1871--73.">STr ok lodyghd, än man girnas ofjykit äpte krasmäti ok dyran mat, höghra än hans äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne ella hans KLemming. 1871--73.">STadhge tilsighr" Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 43 (111, 46). " begäre ider herredome atwili vtaff the kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer, som nogra pening haffua, wile wara behielpelige at then skatt her GOor vtaff länen kwnne koma met KLemming. 1862.">Aldre förKLemming. 1871--73.">SThe ider til handa. huilkit wi gerna göre ther epter, som machten oc eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnen i kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiomen är til" FM 207 (1504). " ath han betKLemming. 1862.">Ale the sama sin gäll aar Fran aar nar gudh fögher honum magt eller äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne till" FH 5: 29 (1465). Ber 144. köpmen reddo them öll ok maat hwar epter sin eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne som han gaat KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2767. " ther skKLemming. 1862.">Al wara Bord Bonadhr kunnunx til mat ok dryk ren ok faghr ok dyr äpte ämnom hans" Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 41 (106, 44). " warom näKLemming. 1871--73.">STom Frändom oc winom ärom wi skylloghe, at göra mykith GOt, äpter warom äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 460. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 155, 4: 89, 263. " hwar äpter sin äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnte haffwer thwa huKLemming. 1871--73.">STrur eller three" PK 221. thu skKLemming. 1862.">Alt KLemming. 1871--73.">STäKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna äpthir äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne GO 1055. " taki ängen iuer sin äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne optelik forgörilse i þässom þinGOm äller androm" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). mine swena skule. .. i hwariom gard letha oc hwars manz eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne wetha KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3667. " honum at thiäna. .. badhe mz GOz ok äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne" Fr 797. " marghe dyre KLemming. 1871--73.">STena mz ädhel ardh. .. varo ther sat mz GOdh äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne" ib 173. - med gen. ängin GOdhwiliogher läkiare giwer förKLemming. 1871--73.">ST onytan lekedom oc sidhan bätre än han hawe bäggia äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 453. " skKLemming. 1862.">Al thu thinom foräldrom. .. sina nödhthorft gifwa oc thz the widhir thorfwa om thu formath oc hafwir thes äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne" KLemming. 1871--73.">ST 272. ib 481. - med prep. aff swenom hafdhe han litin äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne KLemming. 1862.">Al 3447. " äre i. .. begärendis her vtaff domkiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen ok oss en Bergström. 1868--70.">Summe rede peningen wijd ijm (200) marcher. .. pa huilke wi nw i thenne tiid icke eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne haffua" FM 254 (1504). kan ider herredöme wel formeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKie. .. hwat eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne her met oss är vppa peninge ib. ib 360 (1508). i thetta riike är fulBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgod eKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne pa KLemming. 1862.">Aldre honda GOtt som man kan neKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriBure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (YngKLemming. 1871--73.">STa inledn. till Gamla Kr.) s. 195. 10) makt, myndighet. loot han wt KLemming. 1871--73.">STäKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna KLemming. 1862.">Alt thz folk han hafdhe ouer äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnä Fl 2077. 11) pl. KLemming. 1871--73.">STällning, belägenhet. aff GOdh äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne foor iak illä FMan och G. Stephens. 1849.">Iv (Cod. B) 2629. - (+) aff ondom äKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom slither thet sin tidh, til KLemming. 1862.">Alle heBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgone tidh BSH 5: 213 (1507). JFr afunda-, atlöghis-, axul-, bya-, glädhis-, laters-, maghs-, mKLemming. 1862.">Al-, missämio-, synda-, vanämne.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ämne may have also been written as æmne

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ämpne.
  • emne.
  • empne.
  • äfni VML I Kr 6: 1. pl. lika med sing. ämpnen FH 5: 12 (1461),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛘᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back