Ända

Old Swedish Dictionary - ända

Meaning of Old Swedish word "ända" (or ænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ända Old Swedish word can mean:

ända (ænda)
ÊL.
ända (ænda)
1) ända, sluta, bringa till slut. hAlshuggen ändaþe han sit martirium STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 496. " törnement Var änt" ib 24. nar mässan war ändat STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 392. " taghar thz hoffwit thz war änt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2558. ib 2198. " then tiidh thetta war Alt änt" ib 3280. ib 3912. " iak hafwer nw mit örlögh än mz godhom ända" Al 3706. " riddaren. .. ändaþe syn Aldar mäþ dyghþelekom lifnaþe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. " swa ändaþe criSTina möþo ok maritirum" ib 506. " ända Altidh swa thina bön" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 39. " är oss eij än till wetende worlet, huro thet mötith änBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dith eller beslutith är" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 117. .. han endhar Alla vseld STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 477. " Al miin glädhi är nu änd" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2625. " Al hans sorgh är nu änd" ib 5719. mz them änt thz them war til örlöghx känt (det Var då slut med Allt som hade lärts dem med afs. på krig) Al 4507. " thz är mz thenne plagho änt (dt är slut med denna plåga)" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 192. - göra slut på, taga lifvet af, döda. Alle the barnith wildhe ende Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 13. - sluta, nå el. komma till Bergström. 1868--70.">Sutet af. huilkin som gaar aat thessom wäghenom han byriar honom mz kötzins luSTa ok skAl ända (terminat) han j mykle ysäld ok skam än huilkin som gaar aat them andra wäghenom ma byria han mz litlo. .. äruodhe ok ända han mz mäSTe glädhi STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 214.
ända (ænda)
2) sluta, taga slut, upphöra. fiärdha Flodhin heter euFrates som ändar i iorsAl land MB 1: 159. " aff siälinna dödh i helwite, som byrias aff ysäld oc Aldre ändar" ib 304. longho haffde thetta örlog enth haffdhen i Almoghen ey for wenth STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4936.
ända (ænda)
3) bringa till slut, afgöra. ey oSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKar thu länge at bära ensamin thässa moghans byrdhe at ända All thera ärinde MB 1: 327. hwars manz käromAl loc ärande wilde iak rätwislika rätta oc ända ST 242. " atj kwnnä icke ändha eders ärendhe med ting och annet för michelsmesso" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dinaviens hiSToria. 1816 ff.">HSH 20: 154 (1507). - thät är thär mädh änt, det måSTe så gå, det måSTe ske. jak weet thz wel thz er ther mz änt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: l616. jak skAl öwer thz er ther med änt ib 2299 (till motsVarande STälle i Script. rer. Bergström. 1868--70.">Suec. I 2: 30: jak skAl ther öfver, ther med änt har utgifVaren i not fogat anmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKningen: Proverblum adhuc in ore populi Frequens). - afgöra, gifVa besked. biildhen her til thäs iak koMBer j hawin wr oc aarom mz idher, hwath som spörs eller kläris mädhan, tha skulo the swara oc ända (si quiid natur fuerit quætionis, referetis ad eos) MB 1: 343. - afgöra, beSTämma, besluta. vm daghliga syslor oc smaa ärinde som idhkelicha widhirfara maa han wäl skipa oc ända eptir thy honom thikker nyttelichit oc thofftelichit wara Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 33. " hwat han (gårdsmäSTaren) skipar oc ända j hans (syslomannens) Borto waru thet scAl lsyslomanjn haAlla STadhught" ib 34. " huat i vele besigla eller ända" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5235. " swa STadukt oc faSTh bliffwa (för bliffwe?) Alt thz som endass mz Aldermannenom oc ij bördher mz honum som i oppenbara STeMPna" STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGGK 105. - afgöra, göra upp, aftAla, afhandla. the sagdo at han haffde sik yfFrit häMPt fore thz the haffdo i danmaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK bränt thz skulle wara liikt oc ther mz änt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 945. " the thz ther swa enda" ib 2: 1787. " lothe them dectingen forSTa huru endet war i waSTena" ib 3176. " thz thz war endaST thäre" ib 3060. " wilde han rikens rad tit senda som mz konungen skulde enda hurw then dägtingan skulde STa" ib 6325. " ther medh ändaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis swa thäre at marsken och drotzin sculle venir wäre" ib 5315. ib 8131. mz rikis rad the thz ende ib 3461. " konung magnus ther om vthsende xij hans radh thz skulle ände ok mz mekelbrogh saa STadfeSTe" ib 1: (sfgn) s. 179. medh an. .. konung erik medh rikesins radh oc män innan Bergström. 1868--70.">Suerike är ower ena worBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Din oc swa j mellan them änt STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 39 (1396). - afsluta, ingå. iak hawer meth them forda biscope ok capitulo thässa dagh[t)injan, sämyo ok winlika saBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MDräkt. .. gyort ok andat (för ändat) Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 675 ()1407). then dägtingan the saa ende STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6804. - afhandla, förhandla. medh the prydzke herra ändadhe han täre STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4524. ib 1057, 7001. " myki mwndhe han mz them endha ath them ather til darskap wenda" ib 4376. " nogor groff rikesins erende ända" ib 2799. ib 8436. " ett lönlegit sändebwd the tiith sände som mz ioghen iönssonskulle thz ärenBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit ände" ib 3: (siSTa forts.) 5736. ib 6080. wari them focariis forSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhit. .. j them runomja ellir STadhum noghat ärinde vtan til ända medh werldz folke oppa sina ellir sySTra ellir brödhra wäghna. .. vtan hwat ärinde focarie hafua. .. . til werlz folk them änBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Din j sySTranna werlz poort. .. oc hafua the ärinde til brödhranna tha änBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Din them j brödhranna tAluport Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 25 ; " jFr 4. "
ända (ænda)
4) fulSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgöra, utföra uträtta, veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKSTälla, göra. ä hwart j vilen mich senda jach scAl ther jdher vilia ända STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5593. härindh konung. . dorgh j konungh ysynghs landh brände ok skinande Alth thz han Fram drogh, ok drap mangan man. jswngh ok hans söner wara j bratinga Borgh ok viSThe ey aff för en the haffde änth sith ärendh ok drogha wth aff lanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dith Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 231. " han hiolt vppe oc lät af at äta Alt ther til at ärinBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dit Var ändat (donec negotium coMPleatur)" Bo 76 ; " jFr 1. iak hörit til konung Alexander han hafwer mik til ldarium sänt miin ärende hafdhe iak gerna änt" Al 2218. " konungen monde them tiit senda hans ärende scullo the ther ända" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5036. ib 5142, 5871. " thz ärende kan wel en annar ända" ib 2968. " nidher i byn wile wj ga oc wor erande ända ell i Alla garda tenda" ib 3556. " hwat vi kwnnom ända for thina schuldh thz sculum vi gerna göra" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 60+0. iak thänkte annath hfwa forthiänt fore mina mödho iak hafer änt Al 4208. " sände han een Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diefwl til eeth land nokot forwerua ther ellir ända a hans wegna" ST 92. " marsken honom wtsende rikesins oc hans beSTa at enda" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2687. " erik kunde thz engelunBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis ända then reysen for marsken om wnda ib 2996. erik puke thz erendet om wende oc fik sigh ther annat ända" ib 2871. ib 8332. " han kunde thz tha ey ende" ib 3301. ib 4639, 6982, 9223. " the kunde ther ey meer endha än hans trhws the af brendhe" ib 2756. " han. .. spordhe hwat han haffde änd hwj han wildhe ekke koma Fram" ib 4307. " he olaf axelson han for sik sende at se hwat han ther kunne ende" ib 7776. ib 1683. haffde the tha vilith STadhen brent thz haffde the väl kunnit änth ib s. 346. " tha thz vär äänt" Fl 687. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1800. " jnnan thäs at the haffe thetta swa änt" Va 34. at inkte radh STodh til at han kunde ther nokot ända Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 227. " ther mz ändade jwdas ther enkte wtan foor tädhan (nullo. .. negito perfecto regresBergström. 1868--70.">Sus eST)" MB 2: 316. " hurw kant tu thz (d. v. s. att Bota min mans ögon) ända" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 25. " hafdhe ioseph eentidh nokot at ända j sinna Frw kamara" ST 398. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5244. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. the mz the Fran kAlmarna wenda hwar tit som han haffde enda STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6701. - uträtta hVad man skAll uträtta, »göra iFrån sig», blifVa färBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dig. tha han haffde ther änth STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4526. tha marsken haffde i skäninge änt ib 5654. - handla, gå till väga. j saaghin hurw iak ändadhe widh egipto män MB 1: 328. " konungen sade honom hurw han hade änt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9383. ib s. 327.
ända (ænda)
5) affärda, låta gå. Almoghin tha til konungin gaar oc bidhia han sina dotter sända till drakan. oc them Fr sik ända (näml. sedan han gifvit dem tillmötesgående sVar på deras begäran) Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 190. - affärda, expeBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diera, gifVa (kort) besked om. tha sände war herra offwir egipto land tio hardha plaghor, them wil iac her vpräkna oc ända mz faam ordhum ST 331. - utfärda. mit teSTement som iak nw ändar Al 10201.
ända (ænda)
1) ändas, slutas, sluta, taga slut, upphöra. tha aat thy leedh at brullöpit skulle ändas Bo 60. han ville at gaMBlo laghin oc thera offär skulle ändas. ok at nyo laghin skullo byrias ib 175. " skAl ey än värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Din ändas" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 76. " the glädhi som Aldre ändas" ib 216. ib 1: 319. " the sälikhet som thom Aldri ändas" ProsaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikter (Barl.) 38. " här mz ändas thässe sagha" Fr 3195. - nå sitt slut, få sin afslutning. han (Johannes döparen) är. .. helyas i hulkom som ändadhis badhin laghin oc prophete (ipse eST Elisas, usque ad eum lex et prophetæ) Bo 82. - få (så el. så beskaffadt) slut, sluta (så el. så). han blyght skAl ändas mz heþar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 4. " the dectingade lenge. .. toch endaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis dectingen sa konungen sculle riket ater faa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3244.
ända (ænda)
2) få (godt) slut, få (god) utgång, lyckas? at. .. All thin ärande ändas (uträttas?) thäs bäther Bergström. 1868--70.">Su 305.
ända (ænda)
3) skiljas (Från). brudh mik ändas aff thesse STridh ST 261. " the endadhis aff världenne (exterminati Bergström. 1868--70.">Sunt) ok nidhirforo til heluitis" MP 1: 48.
ända (ænda)
4) bringas till slut, bringas el. komma till afgörande. kunno nakor ärande Framkomma hwilkin ey kunno genSTan ändas, tha änBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dius the j locutorio STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 48. ib 50. - upphöras, afhandlas, förhandlas. the föresätto en dagh naar thz skulle ändas them j mällan (qua serecto inter se agrent) MB 2: 233.
ända (ænda)
5) bringas el. komma till STånd, förehafVas, försiggå. ther endaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dis ey mer tha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3774 ; " jFr 4. wetha the oc Alt huat mz os här görs oc ändhas (circa nos aguntur)" Bergström. 1868--70.">Su 136. - (ändas för nämnas? o dagher then Aldre skuli ändas (penitus non nomianda) Ber 93). - JFr forända.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ända may have also been written as ænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ende RK 2: 3461 (möjl. att fattas ss pres).
  • änd Iv 2625 (i rimsl.), 5719 (i rimsl.). n. änt VGL IV 12; Bu 24 ; BSH 2: 39 (1386); Va 34 ; Iv 777 ; RK 1: 945, 1616, 1800, 2198, 2299, 2558, 3280, 3912, 2: 5654, 9383 ; Al 2218, 3706, 4208, 4507 ; MD 192 (på samtliga ställen utom VGL IV 12. Bu 24. BSH 2: 39 och Va 34 i rimsl.). änth Di 231 ; RK 2: 4526 (i rimsl.), s. 346(i rimsl.), 3: 1428. endt ib 2: s. 337 (i rimsl.). enth ib 4396 (i rimsl.). äänt Fl 687),
  • ända sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back