Äptir

Old Swedish Dictionary - äptir

Meaning of Old Swedish word "äptir" (or æptir) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptir Old Swedish word can mean:

äptir (æptir)
L. A) Prep. 1) efter, om ordning i rum och tid (i motsats till fyrir före, STrand. 1853.">Framför) a) i rum: utefter, bakom o. dyl. Somlike foro nidhir fore honum ... . oc somlike äpitr honom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 208. han. .. STängde dörrena j geen äptir hänne ST 273. han. .. bleff äptir mik när sinom fadhir j Room ib 42. tha sagh han oc härran hAlda äpther hänne en kAlk aff GUl HTils uppenbarelser (Liber spirituAlis Gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 194. " swa är a helsinga raa. som byrias i Vla träske ok ledher epter isina (för: Isma el. Ysma) feMPten vikna langar" Svartb 154 (1344) , jSTrand. 1853.">Fr HL þ 15. öSTan til skAl STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">PaAlas epter gaMBla mwren ok ecke längher STb 1: 11 (14759. yxen drogh lyka epter sarith lykit hade ib 3: 411 (1498). STrand. 1853.">Framdelis nidher i anan opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">Pa badha sidhor apther gaMBla gardSTodhena AlbAlansen a:å i medelsvenskan. 1918.">Neuman Vokbal 84 (1486). b) i tid; ofta efter ngn som är död. äpter wardhklokko matte ängin ga a gatom Prosadikter 131. swasom ChriSTus äptir sin vpSTandilse skAl Aldrigh dö Hel män 140. " lnu komSTundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir lyws äptir mörkir, tryggelikhet äptir wadhan, goz oc rikedoma äptir fatikdomen, sigher äptir STridhena glädhi äptir dröwilsena, härradöme äptir thräldom" ib 141. (Hon) wart STyrande äpthir modhrena SpV 165. swasom andra mödher thär aff rensas tha the ofSTrand. 1853.">Fra oc gaa til kirkio äpther barnom HTils uppenbarelser (Liber spirituAlis Gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 170. godha quinnor epter barns byrdh SmåST på Fsv 2: 64. eptir sa dana doom ArvSTv 16. äffther middaghen giffwes them drikka at enaSTh wm daghen ena reso STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PMSkr 216. ToSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">Patius (en STen) rensar qwinno soth äffther mana(n)s lop ib 492. dömum wi. .. them forneMPde Bo Jonsson äfftä siit barn oc hans arfwm Alt thät GUtz SD 8: 36 (1361). STrand. 1853.">Framledhis om GUdhi swa thäkkis at for:na miin älschelica husSTrand. 1853.">Fru IngeBorg epter mic liuandes bliuer SD NS 3: 268 (1417). vi ey barn oc Borna arua epter oss hafwom. .. om GUd vil at jac epter hona liuer ib. Nisse Pädhersson haffdhe with hanom eth drap äpter en man ther heeth Thormodher ib 3: 521 (1419). " näSTa manedaghin äffth sancta WAlBorgha dagh" ATb 36 (1455). " som ghyordh war i Sweg aar öffther GUdz byrdh M quadringentesimo sexagesimo tercio DN 14: 75 (1463). Aren äpther GUdz byrdh" AlbAlansen a:å i medelsvenskan. 1918.">Neuman Vokbal 83 (1486) , 82 (1488). swaa ske kan ath hon barnlös bliffwer affther mik STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 271 (1474). " Alth thet arff som hans fadher ok modher tilfioll epter therres son. .. huilket arff for:ne Jenis Person kendes. .. opburet haffua epter sin STrand. 1853.">Framlidna broder STb 1: 10 (1475). gik Jacob moyses lag sielf xij, ath epter Lasse STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">PauAlsson war engin GUlring, ey annat än en forgilth silff ringh" ib 1: 60 (1476). " the iij marck, som bliffuo epter then döda mannen" ib 1: 93 (1477). som hwSTru MagdAlena atte och besath epter synom dandeman Andirs diekn STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 99 (1487). Item 1 fingerGUl. .. oc thät fingom wi äpther Arffwidh GUlsmedh VKU 81 (1555). - om ordningsföljd: meth swa skäl at thera naMPn scAl inscriffwas i kloSTirsins skraa i STrengnäs oc brödher effter brödher scula bidhia fore thera siäl til domen SD NS 3: 64 (1415). kennes. .. mik hawa giffuit oc vnt skolamäSTara äpter skolam äSTara. .. thetta gotz ib 3: 327 (1418). wplyfftandis skiffwo äffther skiffwo STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PMSkr 412. " preST efter preST, som Skälinge prouento besitir, skAl haua. .. thenna forneMPde gooz" SD NS 2: 655 (1413).
äptir (æptir)
2) efter, i STällning, värdighet, uppgift, i ordning efter. þ'sse fyre namnas äpte sino sino värulzslko vAlle STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 183 (aut.). Tha satte han äpter sik i landwärn. .. thässa men Prosadikter 265. 3) efter, enligt, om likhet, överenSTämmelse. Jak hawer funnith en man äpter mit hiärta, som gör Alt thet iak wil MB 1: 7 han skAl rikeno STyra äpte GUz vina raþum oc rikis þarfum STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: l183 (aut.). han vil äfte sinum skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">Paþum dom Al þing hafa ib 4: 185 (aut). äpte þino til läte ib 4: 177 (aut.). oc böghe krokana äpte sinum vilia ib 4: 180 (aut.). þik är eg mer lofat at vita än se oc höra andelika oc äpte þy sighia. .. honum Alt äpte þy þu hörþe at sigha ib 4: l182 (aut.). (De) kAlladho han Zacxhariam äpte hans fadirs naMPne Bil 894. Thet skAl Alt lvara äpter idhan vilia Ivan (ed. Noreen) 1533. thy är iak skyldogher mik op at gifua ok äpter idhart minne blifua ib 5772. siälft thingit, som thet var äpte mAlat Gr 282. " han war gamAl oc formatte ey liffwa äpter henna loSTa" Prosadikter 131. Om i wilin göra äpter mit raadh ib 156. at döma lifwandis oc dödha, oc hwariom enom atergielda äpter hans gerninga ib 32. " äpthir apoSToli ordhom" SpV 151. " huat domin vordhir hällir äptir miskunnine älla äpte jaMPnadhenom. .. vi skolom pina hona äptir hänna gerninGUm" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 13. Hänna förSTa rot är godhir vili äptir GUdz vilia ib 3: 61. (GUd) wpfyllir medh sik siälffuom äpter Alla siälinna girnilse oc wälluST HTils uppenbarelser (Liber spirituAlis Gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 124. " war laglika STandit oc laglika vpbudit efter Wesgöta lagh vtuisar" Gadolin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">Pants Bil 286. " äpther gaMBla manna sägn oc vitnisbyrdh, som aff Aller j STadenom Both haffuo" AlbAlansen a:å i medelsvenskan. 1918.">Neuman Vokbal 83 (1486). apther aämddena segn oc ransakon ib 84 (1486).
äptir (æptir)
4) efter, i visST syfte: för att uppsöka, nå, hämta, vinna. medh myklom kärlek haffwer jak gömkt min iumSTrand. 1853.">Frwdom epter tik Prosadikter 179. " han wildhe ey wtan biddhe thighandhe epther sinom fadher" ib 179. gangin ey swasom dara äptir kropsins giri Hel män 141. Än tha Dyoclecianus saa hänna Biläte, tok han til swa mykyt äpte hänne aSTundelica bränna Gr 283. ey äpther siälffwa trefAlloghetz GUddoms warilse. .. wthan äpther skälom j skälikom liknilsom til GUdz, äpther hälga känneffädra ordom JMPs 31. förST sagde the at Jap hafde Rauedz bath til kloSTred epter skin ATb 4 (1451). Thenna xij skulo ga oc STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">Panta epter skaten ib 6 (1452). tha warde thenne gode men skatmen ath sytha äpter mins herra skath ib 27 (1454). " mäden scriffwinen war effter ööl, tha war engte qwart i skippet annat än sAltid STb 1: 313. mannen epter kolen war" SSkb 77 (1503). Taa var Maanss Gren redhe ok vildhe effther idher GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 2: 313 (1508). Item Larens Erikson tärepänning til SödehermannAland äpter fää VKU 2 (1539). Item betAldhom wi Pädher. .. för thät han ladhe wt tha han war til Öland äpther törsken ib 81 (1555).
äptir (æptir)
5) efter, i förhållande till, enligt. oc haffwom wi äpthr ware formagho fulfölkt som prophetin honom saman wooff SpV 125. ib 435. Samma odenSDagh sades fore rettha, thet bagarana bacha schole epther tijden STb 3: 190 (1494). (Om mantAlet för skatten) the leggie then fatige epter sin deel och then rike epter sin deel lib 4: 6 (1504).
äptir (æptir)
6) efter, om märke eller spår av ngt. han sa ther eth eMBer äpther tärnone Prosadikter 200. 7) efter, på Grund av. thy giffwer iak mik skyllogha, syndogh människia. .. äpther Allom minom skälom for mina syndher SvB 151. " huilked oss ey STod formena äpter swadana makt oc folk han hade Reuterdahl Kyrkohit I I I: 2 s. 545 (1471?). äptir thy at på Grund av, eftersom, emedan. B. Adv. efteråt, därefter, sedan, senare (om rum el. tid). non iMProperat GUdh giffuer Allom offuerflythelica oc qwidar iche äpther" GU C 20 (hand 2) s. 17. (Hon) hog han i hoffwodhith, thet genaST syntis STort saar äpter Prosadikter 157. them som äfte coma soml them som nu liwa SD 8: 82 (1361). Jak rädhis STorlika, ath thet som efter görs, thet koMBer ok efte NMU 1: 91 (1413). (klockaren) ringe en STakkot ringning oc cläpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">Pa tree resor epter ÅK 62. " folde jac konungh Karl for thän skuld manga STedis eptir swa lenghe han kom om jwlin offuir eth aar eptir in til Skara. .. naghra STwndh thär epthir ArvSTv 16. en gange före oc annar äffthe STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PMskr 224. Sidan göris eth annath STarkth järn ena sSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">Panna langth haffwandis widher annan ändan matto äffther, ath sätias gönom thet förscriffna järnith" ib 505. Samma aar och dagh STode fore sittiende BorgameSTara som apte forscriffuen äre STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 197 (1491). Huethabrödhit schAl her epter j thette köpit vege xx lodh STb 3: 190 (1494). STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">Paa thet siSThe ther effter bliffue ther STrand. 1853.">Framtacne noGre breff HT 38: 119 (1523?). - JSTrand. 1853.">Fr thär äpter; bak, Bort, up äptir. C. Konj. 1) efter det att, sedan, teMPorAlt. huSTrv Kaderin hade henne fore kaSTat. .. ath hon waar en tywff ok hade fangit barn j Alandh, tha hon war til Alandz, epter hon hade henne tienth. .. epter hon fich thenne fatige Jon Persson hade hon sigh medh hanom j vmgenge som en dandequinne STb 4: 5 (1504).
äptir (æptir)
2) eftersom, i enlighet med, såsom. war laglika STandit oc laglika vpbudit efter Wesgöta lagh vtuisar Gadolin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgIvna legenden om TunGUlus.">Pants 286 (1339). (Om klockaren försummar ngt) böte äpter koorpräSThen plägha böta ÅK 64. 3) eftersom, emedan. epter jac är nw kommen tiill myn yterSTa tiid Troj 98. (De hade klagat för biskopen) äpther thet han STadhen aff Crononne j värio haffdhe Neuman VokAlbAl 83 (1486). hade thöm thetta befAlit ath quit giffue, epter the ey sielffue personelige kunne bide STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 122 (1488). " epter bygningen selies skulle, tha döMPdes helge andz husit nemeST ware then löse til toMPten" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 230 (1493). Samma dach döMPdes thet köp til bache. .. epter honey hAlt hanom thet hon hanom loffuede STb 4: 116 (1506). Särskilda förbindelser: äptir at konj. eftersom, emedan. effther at the ecke vySTe om han hade vpBorit fylliST, tha vpsattes thet ärendit STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 207 (1481).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptir may have also been written as æptir

Part of speech: ab, kn

Additional information: konj. och adv.

Grammatical aspect: konj. adv.

Alternative forms or notes:
  • äptir sum konj. allt eftersom. efftir som mith breff ther vppa giffuet war wtuisar ok innehaller SJ 2: 60 (1480). " swa högt vp, effther som behoff görs" STb 1: 266 (1480).
  • äptir thy konj. eftersom, såsom. äpte þy honu(m) är kuämelkit Bir 4: 179 (aut.). SD 10: 95 (2 ggr). thet fath järn. .. är forbruthet, epter ty thet wogh iiɉ pund fathet STb 1: 312 (1481). Swarte Jens skal förnöie skredaren vj öre för then köpen. .. effter thy pigan tog kapone sielff aff skrederen ib 5: 73 (1515). " äptir thät adv. därefter. Ther äptir syntis otalike diäfla. .. Äpthir thät hördhis sua som ludz röst" Bir 2: 13. Thär äptir taladhe gudz modhir ib 2: 209. Ther äpter komo wäktarene oc fingo han Prosadikter 132. Ther äpter tha räddis riddaren thet han haffdhe offlänge dwalz. .. Ther äpter groffwo the kroppen op ib 156. Ther äpter stegh hon nidher aff galghen ib 157. Jfr thär äptir.
  • äptir thät (at)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Småst på Fsv
Småstycken på Forn Svenska. Andra serien. Samlad af R. Geete. 1900-1916. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HT
Historisk Tidskrift.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back