Äptirtal

Old Swedish Dictionary - äptirtal

Meaning of Old Swedish word "äptirtal" (or æptirtal) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirtal (æptirtal)
f. 1) ont rykte, förtal. vtan alt argh ok äpter thalan JämlDipl 221 (1431). vtan alla äpter talan äpter thenne tiidh DN 14: 77 (1465). Loffwom och wy tess likes ath alth thet äpher taal som ther aff komme kunne aff Swerigis inbyggiare taga in oppa os SvSkr (Swedlun och Svenonius) III (1495). (De har förpliktat sig att svara) om nagat epter taal pa komma kan til ewijgh tijdh STb 4: 116 (1507). Doch fforware fodermarsken all swadane breff, ath the bliffue til STeDis, sig til orsekt ffor äptetaal Arnell Brask STenianus. Se Lg.">Bil I: 33. 2) ny tviST, ytterligare anspråk. Och kan her noghon epter talan a koma, ther skal jac oc mynne ärwinge tilswara Svartb 164 (1378). till äuerdelica ägho wtan alla äpter talan JämtlDipl 300 (1449). qwith, lydug och lössz fför alt effter tall lom alt tet arff them tilfallit war STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 253 (1494). engin namanyng, kraff eller eptetall skal ytermeera koma STb 1: 337 (1482). " ok therfore skal Herman Messeman sättia loffwan fore sik fore alth eptetal om forscripna peninga" ib 2: 72 (1484). Erich Vibbason. .. gaff them all quit, fry, lyduch och löss for all ytermera maningk ok epter tall om for:ne vpborna arffuadela ib 3: 112 (1493). Erick Olsson och Oleff Olsson. .. gaffue for:ne Mans Persson quit, frij, lyduch och löss fore alla namaningh och effter taal lom forrörde arff ib 3: 399 (1498). " fry fore all gieldh och epter taal lib 4: 45 (1505). "ib 5: 82 (1515). Ther med wele borgameSTarene at ware ther Wisake winman at suare fför alt efftertaall etc. om forscreffna vtagne HLG 3: 155 (1520).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirtal may have also been written as æptirtal

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äptirtalan

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛏᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvSkr
Svenska Skriftprof ... i boktryck återgifna af E. Hildebrand, A. Börtzell och H. Wieselgren. H. 1. 1894.
➞ See all works cited in the dictionary

Back