Ärande

Old Swedish Dictionary - ärande

Meaning of Old Swedish word "ärande" (or ærande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärande Old Swedish word can mean:

ärande (ærande)
1) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bud, STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budskap; luppdrag, ärende; färd för att uträtta (ngns) uppdrag. min herra. .. badh mik swäria at iak skulle thz ärinde trolika sysla STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 205. " jak fulfördhe förST mins fadhors äradhe" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 214. " at han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al bära älskGOgha inbyrdhis helSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO hemelikt ärinde mällan brudhinna ok brudhGOmma" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 112. " þän timä þe vm landet fara i warom ärindom" SD 5: 606 (1346). " foor ärinde til idher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 249. " the hans erende skullo fara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 394. "ib 2: 5453, 6479. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 235. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 335. " gaa companiens ärendhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 48. hunda äta annarz manz ärende vp GO 270 ; jfr Kock, MedeltidSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOrdpsr. 2: 150 f.
ärande (ærande)
2) ärende, det hvarom man vill framSTälla en önskan el. bön; sak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All uträttas, angelägenhet; färd för att besörja (ngns angelägenhet). jak äter ey mat her i dagh för än iak hawer tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alath mit ärinde (loquar sermones mens) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 205. " martinus bedSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis ingang for vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alentianum kesare for äranSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis skuld" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 631. " tha bidhir han til fadhorin. ok thz var hans ärinde at han skulle äkke döö. vm honom swa thäktis (habet hoc expliere ut non moreretur, si ei placeret)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 184. " ltha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm konungane hafdho syST sit ärinde" ib 4. " nar hon. .. hafde säteliga främiät the ärendh hon foretaghit hafde vm synne modhers cloSTer" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 562. " riddarä ok swenä af wart raadh rijdhen. .. äptir ärendhum sinom mädh XII häSTum hwar therrä at mäSTu" SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). thöm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm fara inbyrdes äpte tarvom äk äradndom sinom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 65 (160, 71). vil iak her oppenbara thik. .. huath ärände iak äpter leter STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1259. " foro þe. han hängdo. sin ärande eigh langt fran gSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alghanom" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 26. ST 282. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7881. swa länge iak mit ärende gaar ib 7985. - sak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm uträttas, bedrift. thz war thera meSTa ärende at the brendo j fynuedhe oc j wärende STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 856. - ärende, angelägenhet, (maktpåliggande) sak, sak att uträtta, beSTyr, göromål, företag. at fälla nokor þing i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almännlikt äller i enlikt ärende. the Sum näfST thorwo wit äller rättilsi SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). for rikisins ärinSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di skuld ib 5: 605 (1346). " i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTirisins ärandom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 113. ib 134. " iak lät mik haua annor ärinde (finxi nihi neGOtia) nar andre toko gudz licamma" ib 3: 213. " smärias ok wändas j wärlzlikom ärindom (revolutio secularium neGOtiorum)" ib 1: 69. ther är wärlzlika ärande vmSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOrgh (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOllicitudo temporSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alium) ib. ib 132, 2: 149. " atwiþir sighia värzlikit GOo oc ärende ib. lb 132, 2: 149. atwirþir sighia värlzlikit GOoz oc ärende (neGOtia)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 185. " j laten thz ärende komma til röna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 236. STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 153 (1464). - sak, angelägenhet, det STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm angår ngn, det STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm ligger ngn om hjärtat, företag. the viSTo ekke än i thy ärinSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dina hwat gudhi thäktis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 10. " en riddare j änglande satte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt lsit hop til gudz modhor mariam. .. ok andwaradahde hänne sik idhkelika ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt lsit GOz ok sin ärinde" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 85. främiende theres ärende til lthz betzSTä STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 540. ib 554. sak, rättssak, rättshandling. til thessa ärinda mere visSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO hafuom vi. . .. war jncighle hängdt for thetta bref STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 195 (1385). FH 3: 29 (1442), 59 (1445). ärende, sak, rättssak, rättegångssak, mål; det för hvilket ngn har att svara. ey oSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKar thu längre at bära ensamin thässa moghans byrdhe at ända STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All thera ärinde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 327. " nw bidhir var herra iheSus. opta badh han oc förra. oc tha badh han for os. swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm var aduoctatus. thy at han hafdhe takit til siin badhe var sak oc swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alvar ärinde" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 184. ärende, äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBetsärende, göråmål. hans biscopri. .. andhuardadhe hanom swara til ärandä (vices Suas commi (serat) STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 471. ST 97. " otte krwmpe monde öffwerSTe höffwisman wara och skulle till STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All ärende swara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 6098. " thässe trättan präSTene skulu atenaSTo sköta gudheliko äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBite oc STuderan oc bönom oc mz enGOm androm ärandom ällir äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBitom (neGOtiis vel officiis) sik bewara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 26. VKR 72. - göromål, gärning, handling. gaf gudh hänne makt oc STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK i thäsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO SToro ärindeno (opere) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 2.
ärande (ærande)
3) sak, det STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm förehafves, det STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm förgsiggår el. är på färde, det STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm är i fråga. iohannes sagþe þöm tiþande: ok ärande STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 14. " han. .. lät af at äta STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt lther til at ärinSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir var ändat" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 76.
ärande (ærande)
4) sak, ting, förhållande, et vnderligt ärende han ther fornom STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6565. " thz ärendhe henne war teeth" ib 6750. " han för them opräknadhe eeth ärende STorth" ib 3: 763. " thetta ärenSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dith monde tha saa fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla lb 775. hören her til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle, hwru thzta barnet swara, oc tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar siäfft for sik, seen hwat wil thzta ärandhetz jnbära" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 670. " sagdhos thik mang ärande (neGOtia) ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al äru the swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm samanblandath j thinne siäl" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 347. " thenna äradnen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alwerlika. .. sik j mällan betraktanSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis (Super hoc nature. .. ad invicem conferentes)" ib 4: 4. " the viSTo ekke än i thy ärindo (Super hoc) hwat gudhi thäktis" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 10. " berätte hänne ordh fran ordhe huru thetta äranSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dit sik haffdhe" ST 467. " swa haffwa sigh ärenden (res) om helyodorum oc eraii gömo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 289. " föräldra viSTo ekke at äednith (res) war aff gudhi skipadh" ib 114. " waktands ändelyktena j thz ärednith (finem rei)" ib 120. ib 121. " han. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm withnisbyrdhena bär aff täsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm ärindom (qui teSTimonium perhibet iSTorum)" ib 369. " wilt lthu, at mz eth spörsmSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al skuli tik lösas thu twäliken ärande" Su 168. " äro i honom mangh annor ärandhe (STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alia plura), kärlekenom bequämelik" ib 25. " henne. .. vm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All ärendh befragha" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 544. ib 545.
ärande (ærande)
5) händelse, tilldragelse. " a karith siäfft man skrifuith sa the ärinde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm var ij troia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 292. " the äredne jak nw aktar röra" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1870. the ärende STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm skee i aar ib 3047. ib 3477.
ärande (ærande)
6) berättelse; belysande el. varnande exempel. auguSTinus sighir at hwilkin människia ther danzar vm häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho dagha matte swa gerna badhe plöghia oc äria oc annat ärwodhe göra ther aff wil iak thik eeth mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelikit ärande säghia ST 141. " hör än nokot meer aff danzenom eet STort mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelikit ärande" ib 1423. ib 273, 381. - Jfr atlöghis-, forhfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alz-, höghmälis-, väruldsärande.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärande may have also been written as ærande

Additional information: (er-. ände. -ende. -enne BSH 3: 153 (1464; på tvås t.). -inde. -indi. -ynde: -om VKR 72 .

Alternative forms or notes:
  • -onde MD (S) 236.
  • ärendh Lg 3: 540, 544, 545, 554, 562),
  • ärandis brodhir

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back