Ärande

Old Swedish Dictionary - ärande

Meaning of Old Swedish word "ärande" (or ærande) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärande Old Swedish word can mean:

ärande (ærande)
L.
ärande (ærande)
1) bud, budskap; uppdrag, ärende. Acomentariis konungs ämSTycken på Forn Svenska.">BS man lagh vt giffwandis ok ärande scriffuare STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 7. Missaticum ärande oc budskap ib (hand 2) s. 147. jak vil lthit ärande til konungsins som wäl rökta. .. at kungöra thic thet höghelika ärandit Prosadikter 27. til All görende ärenden fulleligha lärdhe SvKyrkobr 150. " jak är j lkunungs ärindum" SD 8: 47 (1361). Enchannelecha wm thet ärandet min herra mich budhet oc byfollet hafdhe at enda SD 10: 106. ib 10: 108. thä äthä hwndä gärnä annarss manss ärändä GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 121 (1502); GOS 271, SmåST på Fsv 2: 322 (P. Månsson). Se A. lKock, Medeltidsordspråk 2: 150 f.; E. WadSTein i SvLm 11: 6, ls. 31 f. han haffuer tagit öl for ärendhä här GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 300 (1508?). Se R. Pipping i fetskrift t. Wessén 1954, s. 181 f. 2) angelägenhet, önskan, ärende; sak att uträtta, göromål, företag. Sidan ledde han them. .. ok sagde ärende siith: Ja(gh) haffuer huxat färd mina a ok(unnogh) land KarlM (El) 5. Än thätta är STorth wndhir, hwi mwnka ok klärka luSTas j jomfru samtAlan, ällir hwt the wilia medh them haffwa nakor lönlik ärande (nSTycken på Forn Svenska.">EGotium) ok hantheran SpV 79. " gambla thinga ok äranda ällir sidha ledha ib 159. görin idher ärandhe" ib 440. " tha wppinbaradhe jak honom min lönlighin ärande (familiaritatis mySTeria)" Mecht 30. " aff enne persona. .. hwilka hon oc pläghade mäST wppenbara sin lönlik ärande" ib 235. 3) rättssak: käromäl el. svaromål. tha thätta ärendith en ända grepp mellan thöm SD NS 2: 811 (1414). Til thessin breffs och ärende mero wijtnibyrdh ib. oc annor tulkin ärendin som fore os kundndo koma Svartb 422 (1447). " at engenSTadz hindre eller hindre latha kirkionna formen oc domora j them ärendom som til therra döma oc rantzakan liggia" ib 466 (1457). " han skuldhe vel swäria xx hande ärendhe som Aldric vaaro for en öre ArvSTv 13 (1461). the loto lesa. .. All the erende som lydde p the träta, som doctor Cortt Rogge ok Joan Suensson. .. hade sich i millom STb 1:11 (1475). ErneST. .. vrsakade sin smadrengh j then ärende" ib 4: 79 (1505). " ther medh kwnne hrä Knwt Alfson täss frijere bSTycken på Forn Svenska.">EGaa syne ärende til ände" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 45 (1502). " ära thessen ärande ok käromoll aff oss. .. kärende ok STorlige klakande" STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 146 (1463). - nödvändigt ärende el. göromål, eufemiSTiskt om naturbehov. Nu gör broder pa gillis GOlff ärendhe sin, som oloffi gith är neMPhna SSTycken på Forn Svenska.">EG 122.
ärande (ærande)
4) sak, ting, förhållande. " än thy wär manghe prädica nw fför enfAlla Allmoganom the ärandhe som the siäffwe kunno näpligha wnderSTha JMPs 486. uthen the brefve ludhe, att erchebiskop af Meydeborgh. .. skulle thet ärenne ransaghe" HiST Handl V I I I 1: 20 (1464).
ärande (ærande)
5) händelse, tilldragelse. Hände tw wynnerligen ärande oc järthekne Troj 258. Här byriäs fagher ärendä och iär(teknä) aff Karlla magnus konungh och tolff (hans) ieMPnungha KarlM (Ver) 2.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärande may have also been written as ærande

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärinde )
  • *ärandis bärare
  • *ärandis fulder
  • *ärandis kompan
  • *ärandis man
  • ärandis qvinna f. kvinna som åtager sig olik arbeten. Kadrin Pers dotter ärendis quinne Stock Skb 229 (1506-07). - Jfr forfatz-, gildis-, höghmälis-, värulds-ärande.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
KarlM (El)
/se KarlM (Ver)/
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Småst på Fsv
Småstycken på Forn Svenska. Andra serien. Samlad af R. Geete. 1900-1916. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
KarlM (Ver)
och KarlM (El) Karl Magnus enligt Codex Verelianus och Fru Elins bok. Utg. av D. Kornhall. 1957. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back