Äskia

Old Swedish Dictionary - äskia

Meaning of Old Swedish word "äskia" (or æskia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äskia Old Swedish word can mean:

äskia (æskia)
1) älska, kfräfva, fordra, begära. the suensca lotho them första huat the sculle äska af konungen tha RK 2: 1653. aff kiRKior oc closter monka oc presta lat iak huar tridie päning eskia ib 3: (Till. om Chr. lII , red. B) 6330. sadhe the honwm wp theris hwlscap, manscap, och äskedhe af howm thet höffwitzmantz döme pa menige sweriges inbiggiara wegne BSH 4: 219 (1497). at eske stäckel aff erchebiscopen ib 295 (1501). han. .. eskiar c (100) yxn aff lywngby SOkn ib 5: 114 (1506). iach. .. bödh mich i retthe med her sten och eskäde reth aff honum HSH 19: 173 (1511). " tiill kräffwendes och eskendes kwngens hielp och tröst tiill erchebispens wndsätningh och förlosningh" ib 24: 105 (1517). - med dat. och ack. att gusa henna aldrig wåldfördhe eller i nåkra handha måtto war henne sådanan ohöffwisko asknandhe (för älskandhe) SD NS 2: 397 (1411, nyare afskr.). - med prep. upa (pa). the senda budh til honom tha at wita hwat han wilde eska oppa RK 2: 6783. " at breff oc wissan aff honom faa om tolka priuilegia the älskade oppa" ib 6807. " marsken kom til nycöpungh brat oc eskiade strax pa thz slot (uppfordrade till slotets öfverlemnande)" ib 3025. " äskie vij paa rigisins fonger i danmarch äre i (för och i?) thenne fegdh till suerigis richis handh grepne wore paa stocholm och anderstadz vedh theris äre och skiollmerche, inkommendis jnen paaske nesth kommendis till vor käre höffuitzman HHS 20: 104 (1507). - begära inträde i (ett skrå) embetet eskia" SO 95. - om nagar screddar aff land komber ock eskior (för eskiar) embetet her j staden ib 96. " tha mag han embetet äskie trem synom jnnan tolff weker ok tha han thz swa esket och begäret haffuer tha ma bröderschapit hanom ey wegras" ib 102. " tha han saa ämbetet äskiat haffuer" ib 145. " nar swa dana man eller swen fram komber fore kompanijs brödra ok theris embethe äskianda wordher" ib 192. ib 80, 81.
äskia (æskia)
2) tillkalla, uppmana att infinna sig, anhålla om närvaron af, inbjuda. äskiadhe eric karlSOn iiii men aff hwario. .. herade BSH 3: 282 (1407). " i scriffue at i vele. .. komma tiil ordha och talas med mich huar och när iach eder eskedha" HSH 20: 52 (1506). " scholu oldermennena tz kunnogt göra fore borgmestara ok radit ok tha eskia twa gode men aff thöm SOm när ok offuer äre rantzake och höre hwat SOm reth ok schel är" SO 154. - Jfr at-, i gen-, pa-, upa-äskia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äskia may have also been written as æskia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • eskia.
  • äska.
  • eska. -ar, -adhe, -at),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛋᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back