Ävärdheliker

Old Swedish Dictionary - ävärdheliker

Meaning of Old Swedish word "ävärdheliker" (or æværdheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävärdheliker (æværdheliker)
(ävärdheligher, ävärdhelighin) adj. L. evärDig, STänDig, förblivande, som Aldrig upphör; evig, oförgänglig. Amencia äuerdelikin gälniska STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 20. " om äwärdhelika wiSDom" SpV 191. " hon brindher j aSTwnDilSTockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJmen til thet som är äwärdhelikit" ib 359. " wy warum dödhelighe ok plictoghe badhe til naturlighen ok äwärdelighen döödh" SkrtUppb 367. " wpskörtanDis äwärdhelighetinna langhet, j mandomsens STakkottan liiffs thima" Mecht 18. " criSTnom siälom til awärdhelica glädhi" ib 290. TrefAllogher STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh in personis, oc en i warilsen, giffwi os nadhena, huilkom thu o iomffru Maria aff äwärdheliko högeliikaST täktes JMÖ 39. (Om helga trefAlDighets tider) läsen them gärna, j fan äwärdelikän godh lön SvB 9. Oc wärdoghas min älskelike härre jnledha mina STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJäl j äwärdolika äro oc glädhi. .. ä fför wtan ända ib 397. - Allum them thettä bref hörä oc see, sänder STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUzscAlk Wikmanzson äwerlikä helso meth varum herrä Gadolin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pants 270 (1366). ib 271. Uttrycket til ävärdhelika ägho är (i olika ortografiska varianter) vanligt i köpe- och gåvåbrev. Ex.: SD 8: 30, 113 (1361). ib 10: 8, 39, 44, 49, 50, 51, 83, 85, 96, 99, 104, 105, 106, 108 (2 ggr), 109, 110, 111, 112, 115, 118, 122, 126, 136 (2 ggr), 139, 141, 166, 169 (1371-72). SD NS 3: 48 (1415) , 146 (1416), 356 (1418), 373 (1418). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 495 (1390). JämtlDipl 142 (1391) , 143, 246 (1440), 264 (1441), DN 14: 72 (1460), 77 (1465), 108 (1479), 198 (1512). ATb 251 (1466). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 64 (1480). Oc wiliom wi at thet godzet the samw VpsAla domkirkio äwärdelikit wari oc j äwerdeliko frälse. .. tha wiliom wi at the fornempda jord scAl bliwa j äwerdeliko frälse. .. Till STadfeSTo ok fulbyrdh thesse köpsins oc äwerdeliko frälse SD 10: 137 (1372, konung Albrekt). STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhi til äro oc mins kära fadhersbroders siäl til nadha oc til äuerdelikan lisa ib 10: 104. " medh Allum kerlek oc ävirlike gafvo" SD 8: 113 (1361). fornempde tompt oc hus haffue, nytha oc bruka. .. till ewerdAlica tiidh STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 1: 288 (1461). (De gåva henne) quit, lyDigh ok löss til effuerdeligen tjdh foe Alt hennermera til taAl STb 4: 49 (1505). thet äwärdelige liws som brenner fore helge lichamme koor STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 1: 325 (1465). - Jfr iämävärdheliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävärdheliker may have also been written as æværdheliker

Alternative forms or notes:
  • ävärdhelikin

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛅᚱᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back